Informatie over de Reserve Leefbaarheid

‘Meer samenleving, minder overheid’. De gemeenteraad van Veere realiseert dit met de Reserve Leefbaarheid. Wij willen de leefbaarheid in onze samenleving graag verbeteren door kleine en grote initiatieven van inwoners te ondersteunen.

Heeft u een goed plan om het wonen en leven in uw omgeving nog beter te maken? Laat het de gemeente weten. Het zou zomaar kunnen dat uw plan in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Reserve Leefbaarheid.

Soorten initiatieven

In 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn verschillende initiatieven gerealiseerd. Hieronder schetsen wij vier soorten initiatieven met elk hun eigen kenmerken en voorwaarden.

Initiatiefsoort 1: Mensen bij de leefomgeving betrekken

Kleine initiatieven die de mensen bij de leefomgeving betrekken, zoals de aanleg van een hoogstamboomgaard of de uitbreiding van een wandelpad. Dit soort projecten worden gesteund doordat de initiatiefnemers zelf actief meehelpen bij de planning en uitvoering van werkzaamheden. Meestal wordt meer dan 30% van de kosten zelf betaald.

Initiatiefsoort 2: Maatschappelijk rendement

Grotere initiatieven die gericht zijn op een maatschappelijk effect sluiten vaak aan bij een dorpsplan en bij de gemeentelijke doelstelling op maatschappelijk vlak. Voorbeelden zijn de realisatie van een zonnepark en de verduurzaming van woningen. Ook hier is eigen inzet van mensen en middelen een belangrijke voorwaarde. Hoe groter de gevraagde bijdrage, hoe meer eisen aan het maatschappelijk rendement worden gesteld.

Initiatiefsoort 3: Overnemen gemeentelijke taken

U kunt als inwoner een geweldig idee heeft hoe taken anders, beter of slimmer uitgevoerd kunnen worden. De gemeente Veere geeft u daarbij het recht om de gemeente uit te dagen (Right to challenge). Een groep (georganiseerde) bewoners kunnen taken van de gemeente overnemen. De relatie tussen gemeente en bewoners verandert zo in een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

Initiatiefsoort 4: Voor wat, hoort wat

Heeft u iets van maatschappelijke waarde voor de samenleving, bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van uw kennis, vaardigheden, gebouw of terrein en wilt u tegelijkertijd op een ander vlak iets terug? Dan kan bekeken worden of dat kan. Het is hierbij belangrijk dat de maatschappelijke waarde die u aanbiedt, duidelijk zichtbaar wordt en uw voorstel op een breed maatschappelijk draagvlak steunt.

Uw initiatief goed uitdenken

We willen graag weten hoe uw initiatief maatschappelijke waarde realiseert, of er draagvlak is binnen uw kern en wat er zelf bijgedragen wordt aan de bekostiging en uitvoering van uw initiatief. De bijdrage vanuit de Reserve Leefbaarheid helpt mee uw plan te realiseren. Maar het blijft uw initiatief, waar u verantwoordelijk voor bent. Denk dus vooraf goed na over bijvoorbeeld het onderhoud en het betrekken van de inwoners.

Voorwaarden

Hoewel we alle ruimte bieden aan goede initiatieven, is de gemeente gebonden aan regels.
Om het maatschappelijke geld goed te besteden beschrijven wij kort de belangrijkste voorwaarden waaraan elk initiatief moet voldoen:

 1. Het initiatief moet aansluiten bij het Werkprogramma.
 2. De bijdrage is incidenteel. Het initiatief moet uiteindelijk op eigen benen staan, ook financieel.
 3. Kleine initiatieven (tot een gevraagde bijdrage van € 2.500,-) krijgen maximaal 70% van de totale kosten gesubsidieerd. Grotere initiatieven (vanaf € 2.500,-) krijgen maximaal 50% van de totale kosten gesubsidieerd.
 4. Er is een breed aantoonbaar draagvlak voor het initiatief.
 5. De maximale bijdrage per initiatief is € 25.000,00. Initiatieven die een bijdrage ontvangen vanuit de Reserve Leefbaarheid geven jaarlijks inzicht in de ontwikkelingen en resultaten. Initiatiefnemers werken mee aan ‘publieke verantwoording’. Zo verwacht de gemeente dat u aanwezig bent bij de bijeenkomst Reserve Leefbaarheid voor initiatiefnemers, raadsleden en andere belanghebbenden.
 6. De aanvraag valt onder de Algemene Subsidieverordening Veere en de nadere regels Reserve Leefbaarheid 2019-2022.
 7. De initiatiefnemers dragen zorg voor de duurzame instandhouding van het initiatief tijdens de looptijd.

Meer weten?

U vindt meer informatie in de volgende documenten:

Aanvragen

Als u een aanvraag wilt indienen, vragen wij u uw plan goed uit te denken en dit digitaal in te dienen.

Direct het formulier leefbaarheidsbijdrage invullen

Uw plan moet ons de volgende informatie geven:

 • Wat houdt uw initiatief in, wat is het maatschappelijk doel? En voor wie?
 • Hoe heeft u de uitvoering gepland (denk aan de tijdsplanning en mensen).
 • Eventuele noodzakelijke vergunningen.
 • Wat is het kostenplaatje (begroting)? Wat is uw eigen bijdrage?

Het is belangrijk dat u zo volledig mogelijk de gegevens aanlevert. Zo kunnen wij snel een goed besluit nemen. 

Contact opnemen?

Vragen over de leefbaarheidsbijdrage kunt u stellen aan Arno van der Heijde, telefoonnummer (0118) 555 403 of e-mailadres AM.van.der.Heijde@veere.nl