Op deze pagina vindt u impressies van de raadsvergaderingen. Op zoek naar oudere impressies? Bekijk deze in het Archief van de website. 

Impressie raadsvergadering 1 juni 2023

Burgemeester Frederiek Schouwenaar opent de vergadering om 19.30 uur.

Verklaring van geen bedenkingen Trommelweg 4 Domburg

De eigenaar van het terrein heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw woonhuis. Dit als vervanging van een oude dienstwoning. Het huis wordt 15 vierkante meter groter dan het oude huis. Op het terrein is een mini camping met 15 plaatsen en een boerenschuur met 4 vakantie appartementen. De aanvrager en eigenaar van het terrein is VVD wethouder Ruud van Houten. Hij is niet aanwezig bij de vergadering. In de commissie Ruimtelijke Ordening was er al een heftige discussie ontstaan over de aanvraag. Het college had daarom aan een externe jurist een second opinion gevraagd. Jacco Maldegem, D66, zegt dat volgens hem het college dit vertrouwelijk stuk te laat bij de raad heeft aangeboden. Daardoor was er te weinig tijd om het grondig te lezen. Hij komt met een “motie van treurnis” waarin hij voorstelt het vertrouwelijke stuk openbaar te maken en er in de volgende vergadering op terug te komen. Hij krijgt geen steun van de andere partijen. De aanvraag is ingediend in 2016 met de nodige aanpassingen en ze vinden het nu eindelijk tijd er een besluit over te nemen. Sander Jacobse, SGP, komt tot de conclusie dat het college zorgvuldig heeft gehandeld. Zijn partij stemt in met voorstel. José de Buck, DTV, noemt de gevolgde procedure “niet zo slim en niet zo handig”. Toch steunt hij het voorstel. Dat het nieuwe huis 15 vierkante meter groter wordt, wat eigenlijk niet mag maar dat is voor zijn partij geen bezwaar. De afgelopen jaren zijn er binnen de gemeente al veel zogenaamde “knechtenwoningen” bij boerderijen afgebroken en vervangen door nog veel grotere huizen. Pieter Wisse, CDA, is niet zo gelukkig met het voorstel. Hij ziet met de bouw van een nieuwe grotere woning een behoorlijke verstening van het terrein. “Hoe is het mogelijk dat we het ooit zo ver hebben laten komen dat we instemmen met dit soort ontwikkelingen” vraagt hij zich af. Chris Maas, PvdA/GroenLinks, kan instemmen met het voorstel.  Ad van Broekhoven, VVD, heeft het voorstel beoordeeld zoals ze dat met alle voorstellen doen, niet op de persoon die het aanvraagt maar op de inhoud. De partij ziet een goed plan en zegt daarom: gewoon mee doorgaan. Tim de Kraker, HVV, is ook voor en sluit zich aan bij de eerdere uitspraak van DTV  “wie wil er nog wethouder of raadslid worden als je dan kennelijk als privé persoon dit soort dingen niet meer kan doen.”   

Er ontstaat een heftige discussie tussen een aantal raadsleden waarbij burgemeester Frederiek Schouwenaar snel ingrijpt “Jongens ik ga nu ingrijpen. Er worden nu onderling verwijten gemaakt over het niet lezen van stukken en niet naar elkaar luisteren.  Ik sta dit echt niet toe. We gaan het hebben over de inhoud van de stukken en we gaan geen steken onder water geven.”  De collegepartijen en DTV en PvdA/GroenLinks stemmen voor het raadsvoorstel. Tegen stemmen CDA en D66.

Burgemeester Frederiek Schouwenaar sluit de vergadering rond 23.00 uur.

Impressie raadsvergadering 20 april 2023

Burgemeester Frederiek Schouwenaar opent de vergadering om 19u30.

Slechte staat van de sportcomplexen en voetbalvelden

Tijdens het vragenuur wil José de Buck, DTV, weten wat het college gaat doen aan de slechte staat van de sportcomplexen en voetbalvelden in Oostkapelle, Westkapelle en Serooskerke. Hij is gaan kijken en heeft gezien dat de velden te hobbelig zijn. Ook is het gras op veel plaatsen te dun en het allerergste, er is sprake van pollengras en er staan paardenbloemen op de voetbalvelden. De pollen zijn eenvoudig te bestrijden volgens hem maar de paardenbloemen dat is een ander verhaal. Hoe wil het college verdere escalatie voorkomen? Wethouder Marcel Steketee zegt dat het hem, als groot voetballiefhebber ook aan het hart gaat dat de velden er nu minder goed bijliggen. De afgelopen periode was het ongelooflijk nat en konden de machines niet op de velden. Vanaf 8 mei worden een aantal voetbalvelden gemaaid en in  de zomerstop worden ze door gezaaid. José de Buck geeft aan dat hij vreselijk teleurgesteld is de antwoorden van de wethouder. Het was volgens hem wel mogelijk te maaien in de afgelopen periode en paardenbloemen moet je niet maaien maar chemisch bestrijden. Wethouder Marcel Steketee antwoord dat de gemeente niet chemisch bestrijdt en hij zegt dat de gemeente er alles aan doet om de velden weer in prima staat te krijgen.

Beleefpad en voetgangersbrug in Oranjezon

Jose de Buck, DTV, heeft ook een vraag  over de aanleg van het beleefpad en de voetgangersbrug in natuurgebied Oranjezon. Het college had beloofd dat dit voor het broedseizoen zou worden gerealiseerd maar de werkzaamheden zijn nog niet gestart. In een krantenartikel heeft hij moeten lezen dat de stikstofregels hier de oorzaak van zijn. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de raad niet eerder door het college op de hoogte is gebracht. Voor de goede volgorde verwijst hij naar het Walcherse gezegde “eerst de aardappel en dan de friet”.  Ad van Broekhoven, VVD, vindt het nog altijd een prachtig plan. Hij heeft er ook vragen over. De meeste daarvan komen overeen met dat wat DTV wil weten. Wethouder Marcel Steketee zegt dat de aanleg in samenwerking gaat met een aantal partijen. Het initiatief ligt bij Stichting het Zeeuws Landschap en Camping Oranjezon. Het stikstof arrest zorgt ervoor dat de kosten enorm zijn gestegen. Stichting het Zeeuws Landschap heeft begin april aangegeven dat de loopbrug  voor hen niet langer haalbaar is. Het college heeft vanmorgen overlegd met het bestuur van de Stichting het Zeeuws Landschap. De stichting gaf aan niet door te willen gaan met het huidige plan. Begin mei staat een vervolgoverleg gepland. De PZC vroeg deze week aan de wethouder hoe de zaken er voor staan. De wethouder heeft alleen gezegd dat de uitvoering door de stikstof perikelen is vertraagd. Pieter Wisse, CDA, zegt dat het hele project terug moet naar de raad om er opnieuw over te praten. Het afhaken van een belangrijke partner vraagt erom alles opnieuw te bekijken.

Zonnebrandpalen

Jacco van Maldegem, D66, heeft vragen over de zonnebrandpalen. Daarvan worden er 4 neergezet op de stranden en mensen kunnen daar gratis zonnebrandcrème tappen. Het college heeft hier 12.000 euro voor beschikbaar gesteld en hij wil graag weten waar dat geld vandaan komt. En is er nog geld beschikbaar om meer palen te plaatsen? Wethouder Marcel Steketee geeft aan dat het geld komt uit het budget Toeristische Projecten. Meer zonnebrandpalen betekent minder geld voor andere projecten. Jacco van Maldegem zegt dat hij   van inwoners uit Westkapelle en Vrouwenpolder, twee kernen waar geen palen op het strand worden geplaatst, de vraag heeft gekregen waarom het college hun minder waardeert. Hij wijst ook nog even naar de kloof tussen burger en politiek die door dit soort beslissingen volgens hem niet kleiner zal worden. Burgemeester Frederiek Schouwenaar zegt dat dit volgens haar de kant op gaat van een debat en dat is niet de bedoeling tijdens het vragenuur. Pieter Wisse, CDA, zegt dat hij zich in eerste instantie afvroeg welke kant D66 met de vragen op wilde. Maar door de antwoorden van de wethouder vraagt hij zich af of het college na het plaatsen van de palen straks ook gratis appels gaat uitdelen.

Wethouder Marcel Steketee wijst erop dat het college absoluut geen onderscheid wil maken tussen de kernen. Hij stelt voor dat de vragen uit de raad naar het college gaan. Dat kan dan een besluit nemen over hoe ze hier mee om willen gaan. Burgemeester Frederiek Schouwenaar stelt voor dit ook in het Presidium te bespreken om te kijken of het plaatsen van de zonnebrandpalen een agendapunt voor de gemeenteraad moet worden.

Burgemeester Frederiek Schouwenaar sluit de vergadering tegen 21.00 uur.

Impressie raadsvergadering 23 maart 2023

Burgemeester Frederiek Schouwenaar opent de vergadering om 19.30 uur.

Landbouwvisie Veere, de agrariër centraal

Sander Jacobse, SGP, ziet dat er het afgelopen jaar hard is gewerkt aan de visie en “by the way” over de uitkomst is de SGP zeer tevreden. Perspectief bieden voor de landbouwsector noemt hij cruciaal voor de gemeente Veere. René Molenaar, CU, geeft aan dat praten met, in plaats van over, belanghebbenden erg belangrijk is. In de visie ziet hij dat dit ook is gebeurd.

Jacco van Maldegem, D66, vindt het prima dat boeren meer ruimte krijgen voor het plaatsen van waterbassins en windmolens op hun land. Een gemiste kans is dat het plaatsen van zonnepanelen op het land strikt verboden is. Een verbod op geiten-fokkerijen had hij graag in de visie gezien want hun mest is schadelijk, er komt veel fijnstof vrij en ze zijn gevoelig voor de Q koorts. Jose de Buck, DTV, komt in de visie innovaties tegen die volgens hem de sleutels tot succes voor de agrarische sector zijn. Zoals de aanleg van waterbassins, opslaan van suikerbieten op het land en schaduwplekken voor het vee. Johan Sanderse , CDA, vindt het zorgwekkend dat de visie het hobbymatig houden van pluimvee mogelijk maakt op loopafstand van een professionele pluimveehouderij die aan strenge regelgeving moet voldoen. Hij vraagt zich af in hoeverre de pluimveehouderij dan serieus wordt genomen. Chris Maas, PvdA/GroenLinks, leest in de visie dat er een goede balans moet worden gevonden tussen de ontwikkelingen in het agrarisch middengebied en het behoud en versterkingen van het fraaie Veerse landschap. Hij ziet daar in de visie nog weinig van terug. Reden voor zijn partij om de uitvoeringen van de visie alert en kritisch te blijven volgen. Marja Osté, VVD, is blij met deze visie waar de sector mee vooruit kan. Er is ruimte voor de ondernemers en daar is haar partij blij mee. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Vaststelling Omgevingsvisie Veere 2047

Ad van Broekhoven, VVD, ziet een goed stuk waar zijn partij mee in kan stemmen.

Patrick Sins, HVV, is tevreden, kan er mee akkoord gaan en geeft een compliment aan alle betrokkenen bij het opstellen van de visie. Buitengewoon tevreden is Sander Jacobse, SGP, over de visie. René Molenaar, CU, vindt het vooral belangrijk dat er betaalbaar en duurzaam wordt gebouwd met een absolute voorrang voor permanente bewoning. Jacco van Maldegem, D66, had graag een visie gezien met meer ambitie en durf. José de Buck, DTV, bedankt het ambtelijk apparaat voor het geleverde werk. Hij geeft wel aan niet zo maar akkoord te gaan met de mogelijkheid om in het agrarisch gebied kleine windmolens te plaatsen. Pieter Wisse, CDA, zegt dat een visie voor de komende 25 jaar erg belangrijk is. Dus moeten er toch echt nog belangrijke keuzes worden gemaakt, vooral op het gebied van duurzaamheid. Peter Blom, PvdA/GroenLinks, ziet de visie als een schoolvoorbeeld van het breed verbinden tussen gemeente en alle betrokkenen. De visie is volgens zijn partij helemaal af. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Burgemeester Frederiek Schouwenaar sluit de vergadering tegen middernacht.

Impressie raadsvergadering 9 februari 2023

Burgemeester Frederiek Schouwenaar opent de vergadering om 19u30.

Aan het begin van de voor haar eerste gemeenteraadsvergadering bedankt burgemeester Frederiek Schouwenaar iedereen voor een fijne installatie en ze zegt uit te kijken naar een goede  samenwerking.

Gert Stevense wordt benoemd tot raadslid namens DTV.

Nota Grondbeleid Veere 2022

Marga Osté, VVD, vindt het prima dat de gemeente de “kaders stelt.”

Wat haar betreft kunnen ondernemers, initiatiefnemers en projectontwikkelaars aan de slag. Het is beter dat de gemeente dit zelf niet moet doen. Patrick Sins, HVV, is ook positief. Hij vindt het fijn om te lezen dat de ingediende adviezen in het voorstel zijn meegenomen. Sander Jacobse, SGP, ziet een grondbeleid dat het mogelijk maakt om de woningbouw wens van de gemeente mogelijk te maken. Rene Molenaar, CU, ziet in de nota een goed instrument om woningbouw in alle 13 kernen mogelijk te maken. Hij roept het college op om voldoende lef te tonen die nodig is om de nota goed te laten werken. Jacco van Maldegem, D66, is blij dat er op een later moment nog per project een grondprijs kan worden vastgesteld. Jose de Buck, DTV, ziet een goede nota en benadrukt dat goede betaalbare woningen hard nodig zijn.

Pieter Wisse, CDA, zegt dat grondbeleid erg belangrijk is. Per situatie moet er goed gekeken worden naar de kernpunten van de nota. Wel moet er goed worden gekeken naar de financiële risico’s. Chris Maas, PvdA/GroenLinks, kan ook instemmen met de nota. Wethouder Rene de Visser heeft oproepen,  aansporingen en instemming gehoord. Hij zegt dat het college daarmee aan de slag gaat tijdens de uitvoering van de nota. Die wordt unaniem aangenomen.

Compensatie hoge energiekosten van de maatschappelijke accommodaties

Paul Barendregt, VVD, noemt het “goed te zien” dat er geld beschikbaar wordt gesteld om de problemen door de stijgende energiekosten bij de maatschappelijke accommodaties op te vangen. Stijn van Kervinck, HVV, sluit zich daarbij aan. Leon Mulder, SGP, roept instanties die ook in de problemen dreigen te komen op dit te melden bij de gemeente. Hij wil hier graag een duidelijk beeld van krijgen. Rene Molenaar, CU, vraagt zich af of er ooit iets is gedaan met een onderzoek, uitgevoerd door studenten van de Hoge School Zeeland, naar de mogelijkheden gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Jacco van Maldegem, D66, vraagt zich wel af wat het college gaat doen als de financiële steun die wordt verwacht van het Rijk er niet komt. Gert Stevense, DTV, vraagt het college of het goed in de gaten kan houden dat er geen instellingen financieel onderuit gaan als de landelijke regeling er niet komt. Johan Sanderse, CDA, vraagt zich af of het voorgestelde bedrag van 100.000 euro voldoende is. Peter Meijs, PvdA/GroenLinks, dringt er op aan dat het college de raad goed informeert over de uitvoering van het voorstel.

Wethouder Marcel Steketee is blij met de positieve reacties en zegt toe dat hij de raad goed op de hoogte zal houden. Hij zegt de studie van de HZ niet te kennen. De gemeente is wel druk bezig met de duurzaamheid van het maatschappelijk vastgoed. Ook dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

PvdA/GroenLinks en DTV komen met de motie “onderzoek opkoopbescherming”

Die moet er voor zorgen dat het makkelijk wordt voor starters op de woningmarkt en om mensen met een middeninkomen betere kansen te geven een woning te kopen. Een deskundig bureau zou opdracht moeten krijgen dit duidelijk in beeld te brengen. Zorgen zijn er vooral voor het opkopen van woningen met de bedoeling die te verhuren. Marga Osté, VVD, kan het voorgestelde onderzoek naar het opkopen wel steunen. Verder vindt ze de motie iets te straf. Tim de Kraker, HVV, kan zich wel vinden in een aantal punten van de motie maar wil toch even de reactie van het college afwachten. Misschien kunnen er wat dingen uit de motie worden geknipt. Sander Jacobse, SGP, vindt de motie een sympathiek gebaar maar wil ook een reactie van het college horen voor hij beslist. Rene Molenaar, CU, kan zich daar bij aansluiten. Jacco van Maldegem, D66, is van mening dat de informatie die de motie op kan leveren ook nodig is als we woningen voor onze inwoners en mensen die hier willen komen wonen beschikbaar willen houden. Om de raad mee te krijgen, vraagt hij of de motie kan worden aangepast tot alleen het onderzoek en niet met het advies. Chris Maas zegt die zin er uit te willen halen omdat hij het vanzelfsprekend vindt dat een gerenommeerd bureau een onderzoek afsluit met een advies. Pieter Wisse, CDA, wil graag betaalbaar wonen realiseren maar dat kan ook prima in huurwoningen. Wethouder Rene de Visser denkt dat de motie een prima aanvulling kan zijn op het onderzoek dat al is gestart. De resultaten van dat onderzoek en het advies worden door het college met de raad gedeeld. De motie wordt unaniem aangenomen.

Burgemeester Frederiek Schouwenaar sluit de vergadering rond 21u30.

Impressie raadsvergadering 9 november 2022

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30.


Raadsvoorstel aanpassing parkeerbeleid op grond van de evaluatie.

Diverse partijen komen met amendementen. SGP, VVD en CU om het tarief aan te passen in de pilot Zoutelande. PvdA/GroenLinks dienen er vijf in. Eén over het  parkeerbeleid bij het sportveld in Domburg, een tweede voor de parkeerverordening Westkapelle, de derde over de parkeerbelastingen, een vierde over een proef in het vergunningsgebied en de vijfde over parkeerverordeningen bij recreatiewoningen. De VVD komt met een motie. Wethouder Marcel Steketee ontraadt het indienen van de amendementen en de motie. Hij zegt dat de inwoners dan minder mee profiteren van de aanpassingen en dat het de leefbaarheid in de kernen niet zal verbeteren. De toerist heeft er dan meer voordeel van en dat is niet de bedoeling. De amendementen en de motie krijgen onvoldoende steun en worden niet aangenomen. Het raadsvoorstel wordt aangenomen met steun van SGP, VVD, HVV en CU. Tegen stemmen D66, PvdA/GroenLinks, DTV en CDA.

Vaststellen programma wonen.

Er worden moties ingediend. VVD en HVV komen met een motie wonen. PvdA/GroenLinks en DTV hebben een motie over de zomerhuizen in Domburg. Die twee partijen hebben ook een amendement over de starterswoningen in Domburg. DTV heeft een motie over de Molenweg en Kerkeweg. Wethouder René de Visser zegt dat het programma wonen van de gemeente Veere ambitieus is. Hij geeft aan dat het wordt uitgewerkt in fases. In fase 1 zitten projecten in Domburg, Aagtekerke, Serooskerke, Oostkapelle, Meliskerke en Grijpskerke. Er komt 1 project bij en dat is Flex wonen. Dat zijn woningen die je voor een kortere termijn plaatst en die geschikt zijn voor bijvoorbeeld starters, spoedzoekers en statushouders. Het jaar 2023 zit met deze projecten ramvol zo geeft hij aan. Hij raadt aan het amendement niet aan te nemen want dat zorgt voor enorme vertraging bij de uitvoering van het plan. Het amendement krijgt steun van DTV, CDA, PvdA/GroenLinks en D66. Tegen stemmen VVD, HVV, SGP en CU dus wordt het niet aangenomen. Het raadsvoorstel krijgt steun van DTV, CDA, VVD, HVV, SGP en CU.  Tegen stemmen PvdA/GroenLinks en D66. Met 14 stemmen voor en 4 tegen wordt het aangenomen.

Burgmeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering. Niet alle agendapunten zijn behandeld die komen aan orde tijdens het vervolg van deze gemeenteraad op donderdag 17 november.
 

Impressie raadsvergadering 29 september 2022

Burgemeester Rob van der Zwaag opent om 19.30 de vergadering.

Beleefpad duingebied Oranjezon

René Molenaar, CU, heeft bij zijn achterban weinig enthousiasme aangetroffen voor de aanleg van een beleefpad met daarin een wandelbrug over een duinvallei bij Oranjezon. Ze zijn bang voor aantasting van dit unieke en kwetsbare natuurgebied. De partij stemt toch in met het plan omdat de raad al in 2021 tot aanleg van het pad heeft besloten, toen de CU in combinatie met de SGP daar bij betrokken was.

Adri Roelse, DTV, ziet een mooi plan, maar er moet nog een vergunning worden verleend en een Natuurtoets worden gedaan. Als die zaken er zijn kun je pas beslissen over het voorstel. Pieter Wisse, CDA, vindt het opmerkelijk dat de Stichting Duinbehoud behoorlijk kritisch is over het plan. Die vinden de aanleg van het pad een “onverantwoorde ingreep van de mens in de natuur”. Ook de sterk gestegen kosten voor de aanleg van het pad en de bouw van de brug gaat de gemeente erg veel geld kosten. Het CDA is voorstander van een landschappelijk beter passend pad dat ook een stuk goedkoper is dan het plan dat er nu ligt. Chris Maas, PvdA/GroenLinks, geeft aan dat voor zijn partij de mening van de Stichting Duinbehoud ook erg belangrijk is. De gemeente moet ook fors meer gaan bijdragen nu de brug is opgenomen in het plan, want er komt nog eens 135.000 euro bij de al geplande 175.000 euro. Marja Osté, VVD, ziet een mooi plan waarbij veel partijen betrokken zijn. De brug ziet ze als een waardevolle en uiteindelijk goedkopere oplossing dan een pad door de duinvallei. Wat haar betreft is er geen tijd te verliezen. Stijn van Kervinck, HVV, vindt het niet vreemd dat het plan, door de huidige omstandigheden, duurder uitvalt. Hij kijkt uit naar de aanleg van het pad en de brug.

Sander Jacobse, SGP, ziet een prachtige beleefroute die tot stand is gekomen dankzij de samenwerking met vele partijen. Iets om trots op te zijn. Wethouder Marcel Steketee zegt dat de provincie heeft gezegd dat het pad voor 30 september 2023 klaar moet zijn. Daarom moet er voor half december dit jaar met de aanleg worden begonnen. Dan is het pad klaar voor 15 maart 2023, het begin van het broedseizoen voor de vogels.

SGP, CU, VVD, HVV, stemmen voor het plan. PvdA/GroenLinks, DTV en CDA stemmen tegen. Met 10 stemmen voor en 7 tegen wordt het plan aangenomen.

Stedenbouwkundig plan Serooskerke Oost

René Molenaar, CU, zegt dat zijn partij er voor pleit om de komende 4 jaar in iedere kern minstens 15 nieuwe woningen te bouwen. Van het voorstel voor Serooskerke Oost wordt zijn partij blij. Jacco van Maldegem, D66, ziet een mix van wonen, zorg en onderwijs die wat hem betreft een blauwdruk mag zijn voor andere woonkernen. Adri Roelse, DTV, is blij met de prachtige invulling van het gebied. Johan Sanderse, CDA, is blij dat na een hele lange aanlooptijd eindelijk de spade de grond in kan. Veere kan zeker op het gebied van sociale woningbouw nog een flinke inhaalslag maken. Peter Blom, PvdA/GroenLinks, sluit zich aan bij de algemene blijheid en tevredenheid over het plan. Marja Osté, VVD, ziet een brede mix van woningen en is vooral blij met de sociale woningen. Tim de Kraker, HVV, ziet het plan met woningen en maatschappelijke voorzieningen als een impuls voor het dorp. Wethouder René de Visser is blij met de enthousiaste reacties. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit 23.30 de vergadering.

Impressie raadsvergadering 2 juni 2022

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30. 

Presentatie van het Programma op Hoofdlijnen 2022-2024

Jaap Melse, SGP, zegt dat de gemeenteraad samen op moet trekken in het belang van de gemeente Veere en haar inwoners. Zijn oproep aan alle partijen: zet de luiken open. Hij kijkt uit naar een realistische uitwerking van het programma. Rene Molenaar, CU, wil met alle partijen actief zoeken naar een breed draagvlak in de raad en in de Veerse samenleving. Jacco Maldegem, D66, spreekt zijn hulde uit voor een programma waarin niet alles dicht getimmerd is. Hij heeft nog wel een boodschap aan de coalitie, we moeten het als raad echt samen doen. Minder tevreden is hij over het feit dat er in het programma niets staat over het financiële beleid, onverstandig in deze onzekere tijden. Van part-time wethouder Ruud van Houten, VVD, wil hij graag weten hoeveel dagen per week hij bereikbaar is voor de inwoners. Adri Roelse, DTV, kijkt uit naar de begroting waar de coalitie mee komt. Dan krijgen we meer duidelijkheid. Die mist hij nu op veel punten. Johan Sanderse, CDA, verwacht in een hoofdlijnen programma ook uitgezette lijnen naar de toekomst en die mist hij toch wel. Verbetering van de dienstverlening, prima maar hoe gaan we de ambtelijke organisatie inrichten en wat voor kwaliteiten worden er van verwacht. En zo ziet hij nog meer onduidelijkheden in het hoofdlijnen programma. Peter Meijs, PvdA/GroenLinks, wil weten of er aanvullende afspraken zijn gemaakt door de coalitie onderling over bepaalde zaken. Zo ja dan wil hij dat graag weten. Hij vraagt zich wel af of met dit programma het roer ook echt om gaat. Marja Osté, VVD, wijst erop dat het een programma op hoofdlijnen is. Dat geeft ruimte voor verdere invulling en dat wil VVD samen doen met de raad en met de inwoners. Stijn van Kervinck, HVV, wil samen verder en dat hoort hij ook terug in de raad. Samenwerking is hard nodig. Het hoofdlijnenprogramma is niet tot 3 cijfers achter de komma dichtgetimmerd, een bewuste keuze want dat kan ook niet in deze onzekere, moeilijke tijden.

Jaap Melse, SGP, bedankt alle partijen voor de gestelde vragen. Waar het uiteindelijk op neer komt is dat het roer om moet. Maar dat kan alleen als alle partijen daar in mee gaan. Dat er bij de oppositiepartijen nu wat onduidelijkheden zijn, is logisch, dat begrijpt hij. Maar hij is ervan overtuigd dat uiteindelijk iedereen over 4 jaar zegt: inderdaad het roer is omgegaan. Rene Molenaar, CU, zegt dat er bewust is gekozen voor een programma op hoofdlijnen. Timmer je alles dicht dan maak je het moeilijk voor alle partijen. De financiële onderbouwing is bewust nog niet verder uitgewerkt, dat gaat gebeuren bij de voorjaarsnota. De coalitie gaat daarbij uit van de huidige tarieven. Marja Osté, VVD, zegt dat er binnen de coalitie geen aanvullende afspraken zijn gemaakt die bij de raad niet bekend zijn. Stijn van Kervinck, HVV, is blij met de positieve geluiden uit de raad. Vragen over de financiën vind hij nu een beetje flauw, wacht daarvoor de kadernota rustig af stelt hij voor. Wethouder Ruud van Houten, VVD, reageert op de vragen over zijn aanwezigheid als part-time wethouder. Hij is 3 dagen per week op het gemeentehuis en 6 dagen per week bereikbaar. 

SGP, CU, VVD, HVV, DTV en D66 stemmen voor het hoofdlijnen programma. PvdA/GroenLinks en CDA stemmen tegen. Het programma wordt met 13 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. 

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de raadsvergadering om 23.00 uur. 
 

Impressie raadsvergadering 21 april 2022

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30.

Plannen Westkapelle

Jacco Van Maldegem, D66, vraagt wat de plannen van het college zijn met Westkapelle.  Dit naar aanleiding van het “Zwartboek Westkapelle”.  De heer Kaland, inwoner van Westkapelle, heeft daarin op persoonlijke titel zijn visie gegeven over de staat waarin zijn woonplaats zich bevindt. Wethouder Pieter Wisse geeft aan dat de gemeente de afgelopen 15 jaar veel  verbeteringen heeft doorgevoerd in Westkapelle aan wegen en duinovergangen. Ook is de wateroverlast aangepakt, de Tank op de dijk gerestaureerd en  het interieur van Westkapelle Herrijst opgefrist. Dit jaar worden 6 straten  aangepakt zoals het Europaplein en het Noordkerkepad.  Na de zomer zal de duinovergang bij de Bucksweg worden vernieuwd. Ook liggen er plannen voor de bouw van een sportaccommodatie. Herinrichting van de Markt staat voorlopig niet in de planning. De wethouder geeft ook aan dat het pad rond de Kreek, het IJzeren Torentje en het Zuiderhoofd  buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De gemeente is wel in gesprek met Staatsbosbeheer, het Waterschap en Rijkswaterstaat, want dat zijn de verantwoordelijke instanties.  Pieter Wisse zegt dat hij gisteren samen met wethouder Chris Maas een gesprek heeft gehad  met de heer Kaland en de heer Kloosterziel van het Polderhuis.

Raadsvoorstel kwaliteitskader Veerse schoolgebouwen

Paul Barendregt, VVD, zegt dat de gemeente moet blijven investeren in het onderwijs. De partij ziet een prima plan. Marcel Steketee, HVV, stemt ook in het met voorstel. Leon Mulder, SGP, geeft aan dat volgens zijn partij verwachtingsmanagement noodzakelijk is bij de uitvoering van de plannen. Rene Molenaar, CU, stemt van harte in met het voorstel.  Jacco van Maldegem, D66, is blij dat de luchtkwaliteit in de scholen aandacht krijgt. Sylvia Sparreboom, DTV, zegt dat met het plan de achterstand die er was op deze manier goed wordt aangepakt. Johan Sanderse, CDA, noemt het  positief dat de raad kiest voor gebouwen met voldoende ruimte en een goede luchtkwaliteit.  Peter Meijs, PvdA/GroenLinks, is blij dat dit voorstel unanieme steun krijgt en bedankt het college voor de inzet. Wethouder Pieter Wisse bedankt iedereen voor de steun ook namens de leerlingen en leerkrachten.

Momenten van stilte

Jacco Van Maldegem, D66, stelt voor het ambtsgebed om te vormen tot twee momenten van stilte. Zijn partij denkt dat daarmee de momenten van bezinning worden vergroot omdat iedereen die dan op een persoonlijke manier kan invullen. Het aanroepen van een God die niet ieders God is draagt volgens hem niet bij tot meer verdraagzaamheid. Hij vraagt om hoofdelijke stemming op zijn voorstel. Paul Barendregt, VVD, ziet in het gebed een basis voor christelijke waarden in de Veerse samenleving en in de gemeenteraad. Dit is volgens hem niet het goede moment hier iets aan te veranderen. Tim de Kraker, HVV, zegt dat bijna 40% van de stemmers bij de laatste gemeenteraadverkiezingen heeft gestemd op een partij met een Christelijke achtergrond of inslag. Uit respect voor de kiezer en de collega’s in de gemeenteraad kan hij het voorstel niet steunen. 

Jaap Melse, SGP, is teleurgesteld dat D66 dit voorstel heeft ingediend. Een stiltemoment ziet hij als een afwaardering van het gebed. Hij zegt te bidden om kracht en wijsheid voor het goede van de inwoners. Rene Molenaar, CU, zegt dat de gemeente de afgelopen 4 jaar te maken heeft gehad met een bestuurscultuur waarvan we met z’n allen zeggen: we gaan het anders doen. Daarbij hoort respect voor elkaars opvattingen en meningen. Hij adviseert de heer van Maldegem dan ook om het voorstel terug te trekken. Sylvia Sparreboom, DTV, zegt zelf te geloven van mens tot mens. Respectvol met elkaar omgaan hangt niet samen met een geloof. Stilte is een vorm van respect voor elkaar en met dit voorstel krijgt iedereen zijn eigen twee momenten en kan die die naar eigen wens invullen. Johan Sanderse, CDA, vindt het jammer dat het ambtsgebed onderdeel wordt gemaakt van een politieke discussie. Een moment van stilte ziet hij als vorm van individualisering waar hij het niet mee eens is. Peter Blom, PvdA/GroenLinks, is van mening dat het respectvol is iedereen de gelegenheid te bieden het op een eigen manier in te vullen. D66, DTV, PvdA/GroenLinks stemmen voor de twee momenten van stilte. VVD, HVV, SGP, CU, CDA,  stemmen tegen. Het wordt met  7 voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om 20.48 uur.

Impressie raadsvergadering 10 februari 2022

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.33 uur.

Zon op Land

SGP/ChristenUnie, VVD en Hart voor Veere komen met een amendement. De partijen noemen het daarin onwenselijk het voorstel om goede landbouwgronden voor langere tijd beschikbaar te stellen voor de aanleg van zonneparken. Sander Jacobse, SGP/ChristenUnie, kan zich absoluut niet vinden in het voorstel. Landbouwgrond beschikbaar stellen voor zonneparken, hij vraagt zich af of de partijen die dit voorstel steunen van het padje af zijn. Burgemeester Rob van der Zwaag grijpt in en roept op bij de inhoud van het raadsvoorstel te blijven. Bas van Hese, CDA, kan zich wel vinden in het plan. Zon op dak heeft wel de absolute voorkeur, pas in uitzonderlijke situaties kunnen zonnepanelen op land worden geplaatst. Ineke Rijke, PvdA/GroenLinks, zegt dat verduurzamen erg belangrijk is, wat niet wil zeggen dat het land vol moeten worden gegooid met zonneparken. Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, ziet in principe een goed voorstel maar dan zonder de mogelijkheid van zonneparken op landbouwgrond. Sylvia Sparreboom, DTV, steunt het voorstel. Wethouder Adri Roelse bedankt de fracties voor de bijdragen. Een integraal afgewogen en up to date beleid dat is wat de gemeente wil. Daar waar het kan steunt de gemeente Zon op dak volop. Kleinschalige zonneparken op het land zijn wel mogelijk voor een periode van 25 jaar. Dit, omdat tegen die tijd, nieuwe technische ontwikkelingen die parken overbodig maken. In een door de SGP/ChristenUnie aangevraagde schorsing krijgen de fractie woordvoerders de mogelijkheid voor onderling overleg. Na de schorsing vraagt Sander Jacobse, SGP/ChristenUnie, of het mogelijk is om het beleid na enige tijd te evalueren in de raad. Die toezegging krijgt hij. SGP/ChristenUnie, VVD en Hart voor Veere stemmen voor het amendement. CDA, DTV, PvdA/GroenLinks stemmen tegen. Het amendement wordt niet aangenomen. Het voorstel wordt wel aangenomen met 10 stemmen voor (CDA, DTV, PvdA/GroenLinks) en 9 tegen ( VVD, Hart voor Veere, SGP/ChristenUnie).

Extra krediet voor speeltuin Westkapelle

Om de nieuwe speeltuin te laten voldoen aan de behoefte van de inwoners is er een extra krediet nodig. Marco Wisse, SGP/ChristenUnie, vraagt zich af wat voor verwachtingen er door het college zijn gewekt en welke beloftes er naar de inwoners van Westkapelle zijn gedaan. Het plan zorgt volgens hem voor ongelijkheid tussen de woonkernen. Daar worden namelijk veel lagere bedragen beschikbaar gesteld voor de speeltuinen. Hij wil de toezegging van de wethouder dat dit plan voor Westkapelle niet ten koste gaat van andere woonkernen. Johan Sanderse, CDA, ziet enthousiaste inwoners die mee helpen om iets te realiseren dat past binnen de visie van de gemeente. Een visie die nog wel officieel moet worden vastgesteld. In het voorstel ziet hij ook dat er nog een mogelijkheid is om het kleiner te maken als dit nodig zou zijn. Voor Tom Lievense, PvdA/GroenLinks, is het duidelijk dat er iets moet gebeuren met de speeltuin in Westkapelle. Dat kinderen mee mochten denken is erg goed en zou vaker moeten gebeuren. 
Marja Osté, VVD, gaat er vanuit dat ieder raadslid blij is met een goed plan dat uit de samenleving komt. Maar er is nog veel onduidelijk en haar partij heeft helaas geen goede antwoorden gehad op de ingediende vragen. Voor mindervaliden is de locatie op de dijk moeilijk bereikbaar. Ze heeft nog geen antwoord gehad of het college dit gaat aanpakken. Ook over de financiële kant is er nog veel onduidelijk. Echt gevaarlijk is dat er veel fietsers over het wandelpad langs de speeltuin rijden, kan daar iets aan gedaan worden is haar vraag. Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, is niet blij met de timing van het indienen van dit voorstel, er zijn nog veel losse eindjes. Sylvia Sparreboom, DTV, ziet een mooi initiatief van inwoners, dat is geweldig en dat moet vooral doorgaan. Wethouder Pieter Wisse, begrijpt de opmerkingen en vragen van de raad. Die raad heeft het college ook vaak opgeroepen om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen. Hij is van mening dat Westkapelle het ook verdient. Het onderling vergelijken van bedragen voor de kernen mag dit voorstel niet in de weg staan. De speeltuin die er nu is wordt erg druk bezocht ondanks dat de bereikbaarheid inderdaad niet optimaal is. Met een zebrapad in de Zuidstraat kan die veiliger worden gemaakt, voor mindervaliden blijft de toegankelijkheid met dit voorstel zoals die nu is. De wethouder zegt dat het plaatsen van borden om fietsers van het wandelpad af te houden steeds minder blijkt te werken. En dat is helaas niet alleen in Westkapelle zo. Na wat felle discussies, waarbij burgemeester Rob van der Zwaag de betrokken raadsleden terug naar het onderwerp moet brengen, komt het voorstel in stemming. CDA, PvdA/GroenLinks, DTV, VVD, Hart voor Veere stemmen voor. SGP/ChristenUnie stemt tegen. Met 14 stemmen voor en 5 tegen wordt het voorstel aangenomen. 

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om 23.51 uur.