Vaststelling bestemmingsplan Land van Vliedduin Domburg

Burgemeester en wethouders van Veere maken bekend dat als gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Veere in zijn vergadering van 15 december 2016 het ontwerp bestemmingsplan 'Domburg – Land van Vliedduin' ongewijzigd heeft vastgesteld.

De ontwikkeling bestaat uit de realisatie van 8 vrijstaande bouwkavels, vernieuwing van de bebouwing aan de Babelweg (Babelweg 3 en 3A), de aanleg van een openbaar wandelpark en de uitbreiding van de begraafplaats. Het bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk. Het plangebied is begrenst vanaf kruising Prinsepark/Prinseweg, via Prinseweg langs de rotonde naar de Babelweg (tot aan Babelweg 3), bestaande begraafplaats, zorgcentrum 'Simnia' en de woning Prinsepark 20a.