Donkerbeleid vastgesteld tijdens de raadsvergadering op 1 februari 2018. Onderin deze pagina vindt u de beleidsdocumenten behorende bij het Donkerbeleid Kustgebied Veere inclusief de Manteling en de Voordelta.

Wijzigingen t.o.v. eerdere versie van de ontwerpnota

De nota is in december 2017 iets aangepast ten opzichte van de versie uit september 2017:

  • inhoud en strekking van het beleid is gelijk gebleven
  • kleine tekstuele aanpassingen, onder andere voor de handhaafbaarheid (sluitingstijden en dergelijke)
  • meer verwijzingen naar de richtlijn Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
  • aanpassing van de hoeveelheid toegestaan licht: de verlichtingssterkte van maximaal 1 lux op trappen en duinpaden is aangepast naar een gemiddelde van 1 lux op de traptreden of het pad. Direct onder het armatuur geldt een maximum van 40 lux onder een individueel armatuur en van 10 lux onder een lichtsnoer op een trap. Tussen individuele armaturen moet het pad donker zijn
  • de eerdere waarde van maximaal 1 lux bleek uit lichtberekeningen op een duinpad en een lichtmeting op een duintrap niet realistisch wanneer het licht een minimale oriënterende functie moet hebben en zeer goed naar beneden moet stralen
  • de ontvangen zienswijzen bevatten informatie en standpunten die grotendeels bekend waren en waren meegewogen bij het opstellen van het eerdere ontwerp. De gemeente heeft begrip voor de ingebrachte zienswijzen, maar deze geven geen aanleiding om het beleid aan te passen. De gemeente heeft het beleid gebaseerd op een zorgvuldige belangenafweging. De gemeente blijft in gesprek met de insprekers en andere partijen om te zien welke verbetermogelijkheden er zijn buiten het aanbrengen van verlichting.

Wettelijke regels en hoger beleid bieden kaders

De gemeente houdt in dit beleid rekening met diverse wettelijke kaders zoals het bestemmingsplan, natuurwetgeving en het privaatrechtelijke standpunt van de eigenaar van het gebied. Zo willen Staatsbosbeheer en Stichting Het Zeeuws Landschap hun gebieden donker houden. Deze gebieden zijn na zonsondergang formeel niet toegankelijk (verboden toegang artikel 461 wetboek van strafrecht). De provincie wil de meerwaarde van de huidige duisternis bewaren en beschermen. Met name in het buitengebied en de natuur. Relevante wet- en regelgeving en visies zijn terug te vinden in de beleidsnota (laatste hoofdstuk).

Monitoring van het beleid

De gemeente wil de impact van dit beleid weten. Hoe donker is het in het beleidsgebied en in welke mate verandert dit de komende jaren? De gemeenteraad heeft besloten om gedurende 3 jaar Astronomy Project Oostkapelle de hemelhelderheid en het donkere landschap te laten meten en fotograferen. Er is een combinatie van meetmethoden nodig om conclusies te kunnen trekken. De donkerte in het Veerse kustgebied wordt mede beïnvloed door andere lichtbronnen (ver) buiten het gebied zoals industriële, sport- en openbare verlichting.