Het college van de gemeente Veere heeft oog voor de zorgen die leven over het parkeerbeleid dat op 1 april ingaat. Ze wil tegemoet komen aan de geuite zorgen en neemt daarom een aantal maatregelen die recht doen aan verschillende doelgroepen.

Wijzigen tarieven

Het college vraagt de raad in te stemmen om twee tarieven te wijzigen:

  1. We verlagen de kosten van de Jaarkaart D/E van € 150,- naar €100,- voor mensen die vaak naar de kust gaan. Mensen die al een jaarkaart hebben gekocht krijgen € 50,- teruggeboekt. Dit gaat automatisch, ze hoeven hier zelf niets voor te doen.
  2. Voor inwoners die visite gastvrij willen ontvangen verlagen we de kosten van het gebruik van de VisiteMinuut-app van 2 cent naar 1 cent per minuut. Het betalen voor het parkeren door visite kost dan slechts 60 cent per uur.

Acties

Naast deze aanpassingen in de tarieven gaat het college aanvullend nog de volgende acties ondernemen:

  • Voor ondernemers onderzoeken we met een parkeerdrukmeting of er in woonstraten in het vergunninghoudergebied ergens nog veel onbenutte capaciteit is. Met dit inzicht kunnen we de beschikbare ruimte beter benutten en deze ruimte bijvoorbeeld ter beschikking stellen aan woonwerkers, zodat zij minder ver hoeven te lopen.
  • Voor bezoekers van Zoutelande gaan we de bordjes van € 50,- verwijderen en als dat niet lukt voor 1 april, afplakken.
  • We gaan na de zomer het parkeerbeleid, zoals eerder aan de raad toegezegd, evalueren. In november presenteren we de uitkomsten aan de raad. Dan overleggen we of er nog aanpassingen in het parkeerbeleid nodig zijn.