Veere is een prachtig gebied om te wonen en te werken. Niet voor niets komen veel toeristen op bezoek. Dat komt vooral door de kwaliteit van onze omgeving. Dat mensen hier graag wonen en toeristen hier graag komen, daar staan wij voor!

Ondanks de korte bestuursperiode van 2 jaar zijn er door de gemeente Veere een groot aantal maatregelen genomen om het mooie van Veere te behouden en te versterken. Veel doelstellingen uit het Hoofdlijnenprogramma zijn bereikt of staan in de steigers.

De inwoners van Veere gaan niet meer betalen in 2022

De aanslag gemeentelijke belastingen bestaat in het algemeen uit de onroerende zaakbelastingen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De raad heeft vorig jaar besloten om de OZB extra te verhogen met 5% in 2022. De financiële positie is nu dusdanig, dat we deze verhoging een jaar kunnen uitstellen. Voor 2022 volstaat een inflatieverhoging van 1,2%. Ook voor de afvalstoffenheffing kunnen we volstaan met de inflatieverhoging van 1,2%. De rioolheffing voor 2022 blijft gelijk aan vorig jaar. De gemeente Veere behoort hiermee, ook in 2022, tot een van de goedkoopste gemeenten in Zeeland.

We investeren op tal van terreinen om de leefkwaliteit voor onze inwoners en toeristen op peil te houden en te verbeteren

Ondanks de fors stijgende kosten in het Sociaal Domein bezuinigen we niet op zorg. Want we vinden het belangrijk dat ouderen en jongeren die zorg nodig hebben, de juiste zorg krijgen.

We investeren ook in de kwaliteit van onze leefomgeving. Met een op te richten Duurzaamheidsfonds willen we geld beschikbaar hebben voor mooie duurzame initiatieven. Daarnaast investeren we onder andere op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed, parkeren en verkeer. En in bijvoorbeeld de totaalbeleving van de kust; het ophogen van de stranden, nieuwe toiletunits, mooie parkeerterreinen, duinovergangen, douches en bijvoorbeeld gescheiden afvalinzameling op de stranden.

We zijn gestart om een aantal van onze maatschappelijke voorzieningen te verbeteren

Denk aan duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om te leren en werken. De komende jaren gaan we voor Westkapelle, Aagtekerke, Oostkapelle en Serooskerke investeren in 5 nieuwe scholen, 4 sportaccommodaties, 4 dorpshuizen, 1 zwembad en sportvelden. Samen met de betrokken partijen maken we de plannen. We gaan voortvarend verder, zodat daar binnenkort prachtige voorzieningen staan voor
onze inwoners!

We sturen erop om de Veerse woningmarkt in balans te krijgen

We willen het landschappelijke karakter van Veere behouden. Daarom proberen we dat niet alles wordt volgebouwd. Tegelijkertijd zien we dat veel mensen een woning zoeken. Bij nieuwe plannen sturen we actief op levensloopbestendige woningen. Zodat voor senioren en starters op de woningmarkt betaalbare woningen beschikbaar komen. Samen met Zeeuwland wordt gewerkt aan het realiseren van betaalbare koopwoningen
binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven. We willen met de bouw van de eerste woningen met deze constructie starten in 2022.

Ook kijken we hoe we druk op beschikbare woonruimte door recreatieve verhuur binnen de kernen kunnen terugdringen. En met het tweede woningbeleid willen we ervoor zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor permanente bewoning.

Veere staat voor een aantal uitdagingen

Deze uitdagingen zijn gevolg van allerlei ontwikkelingen: groei toerisme, toename verkeersdrukte, ingewikkelde jeugdzorg, vergrijzing, klimaatveranderingen, wetswijzigingen zoals de omgevingswet, enzovoort. Daarnaast is het noodzakelijk om verbeteringen door te voeren om de gemeentelijke organisatie gereed te maken voor de toekomst, denk bijvoorbeeld aan investeringen op het gebied van ICT. Hoe en in welke mate met bovengenoemde uitdagingen wordt omgegaan laten we aan het nieuwe college. Vastgesteld kan worden dat er kansen en mogelijkheden genoeg zijn om hiermee aan de slag te gaan!

De programmabegroting 2022 is in evenwicht

Het totaal van de uitdagingen moet passen binnen de financiële ruimte. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Voor de begroting 2022 doet het college een voorstel. Voor de periode na 2022 zijn de keuzes aan de nieuwe raad en het nieuwe college. Hiervoor is geld beschikbaar.

Op veere.begrotingonline.nl/programmabegroting-2022 kunt u de begroting 2022 inzien. Bekijk hieronder de begroting in één oogopslag of download de pdf onder 'Documenten'. 

infographic van de begroting van gemeente Veere
infographic van de begroting van gemeente Veere