We gaan dit jaar de lasten niet extra verhogen, alleen de inflatieverhoging voeren we door. Over de extra verhoging van de OZB is in de vorige begroting al een uitspraak gedaan. Met deze insteek kunnen we een vrijwel sluitende begroting presenteren. Kijkend naar de cijfers voor de woonlasten in Zeeland, dan hoort Veere nog steeds bij de goedkoopste gemeenten van de provincie.

Veere blijft investeren

Sinds de vorige begroting investeren we in speerpunten van het Hoofdlijnenprogramma, zoals maatschappelijke voorzieningen (denk hierbij aan scholen, het zwembad in Serooskerke, de dorpshuizen, speelplaatsen en sporthallen), de balans tussen leefbaarheid en toerisme (bijvoorbeeld handhaving op illegale verhuur, investeringen in de openbare ruimte) en het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen (bijvoorbeeld meer vlindertuinen, stimuleren energiebesparende maatregelen). Dit beleid zetten we voort. Tegelijkertijd zijn er ook investeringen nodig om slagvaardig te blijven zoals de Omgevingswet, ICT en de verdere interne professionalisering.

Veere presenteert een sluitende begroting

Met het financieel perspectief hebben we de financiële situatie van de gemeente doorgelicht. De laatste jaren springt er één ontwikkeling uit die zijn weerslag heeft op de financiële toekomst: de kosten voor het sociaal domein. Landelijk komen alle gemeente geld tekort op de jeugdzorg en WMO. Door meer in te zetten op vroegsignalering van zorg, kunnen sommige kosten voorkomen worden, maar de trend is dat er nog steeds een geld bij moet. Nu kan het nog opgevangen worden door deze kosten eenmalig uit de algemene reserve te betalen, maar dat kan niet oneindig.

College en raad moeten in samenspraak keuzes maken

Door goed op de uitgaven te letten en alleen te investeren in het hoogstnoodzakelijke kunnen we nu een zo goed als sluitende begroting voorleggen. Dat is goed voor nu, maar heeft wel effect op de toekomst. We nemen geen extra maatregelen die op langere termijn doorwerken in de financiële huishouding van de gemeente. We brengen nu in kaart welke uitdagingen er zijn. Dit betreft onder andere het sociale domein, duurzaamheid, Omgevingswet en de organisatie (inclusief ICT). Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het volgende college en raad dienen dan over de te nemen stappen te besluiten.

Veere vanaf boven