Het college besloot deze week om Regio Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ) subsidie te verlenen. Deze subsidie is bedoeld om kinderen met een taalachterstand extra taallessen te geven. Deze lessen zijn vooral voor extra lessen voor kinderen in de peuterklassen.

Overheidsbudget om vroeg- en voorschoolse educatie te bevorderen

Gemeenten krijgen van de rijksoverheid jaarlijks budget vanuit het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) om voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te bevorderen. Dit geld moet worden ingezet op de peutergroepen en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. De gemeente Veere ontvangt het bedrag om de bevordering van integratie en het voorkomen van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal. Over de besteding van dit geld overleggen we jaarlijks met organisaties voor kinderopvang en de scholen.

Minder taalachterstand

Met deze aanpak werken we aan zo min mogelijk taalachterstand van kinderen in het basisonderwijs door afspraken te maken tussen peutergroepen en het basisonderwijs.