Op beroep niet tijdig beslissen op verzoek tot intrekking omgevingsvergunning Kaasboerterrein

In de uitspraak van de rechtbank is opgenomen dat geen verweerschrift is ingediend. Dat is niet juist. Op verzoek van de rechtbank zijn de stukken ingediend door de gemeente Veere. In het begeleidend schrijven is verwezen naar de inhoud van de stukken. Bij de stukken is een tussenbericht aan de gemachtigde van eisers gevoegd. In dit tussenbericht is aangegeven dat informatie is opgevraagd en deze informatie is beoordeeld.

Verder hebben wij in het tussenbericht aangegeven dat wij van mening zijn dat, gelet op de belemmering voor de uitvoering van de vergunning zoals die is verleend, inmiddels niet meer aannemelijk is dat ook daadwerkelijk op korte termijn kan worden gestart met de werkzaamheden ter uitvoering van de vergunning zoals die is verleend. En dat wij op grond daarvan voornemens zijn om de verleende vergunning in te trekken, tegen welk voornemen zienswijzen kunnen worden ingediend. Na beoordeling van de zienswijzen zal een definitief besluit worden genomen.

Aangezien in de begeleidende brief is verwezen naar de stukken, dus ook naar dit tussenbericht, hebben wij een inhoudelijke reactie gegeven. Daarom is volgens de gemeente Veere ten onrechte in de uitspraak opgenomen dat geen verweerschrift is ingediend. Binnenkort zal de gemeente dan ook een verzoek tot rectificatie bij de rechtbank indienen.

De situatie

Door de gemeente Veere is bewust gekozen om grondig en zorgvuldig onderzoek te doen alvorens tot een besluit te komen over de intrekking van de op 23 augustus 2011 verleende omgevingsvergunning voor 'het bouwen van een hotel' op de locatie Kaasboerweg 2 in Biggekerke. Daarom is ook bewust gekozen voor het traject van een 'voornemen tot intrekking' en het bieden van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Deze keuze houdt echter ook in dat niet tijdig kon worden besloten op het verzoek tot intrekking.

Behoudens de stelling van de rechtbank dat er geen verweerschrift is ingediend, is de uitspraak zoals de gemeente had verwacht. Uiteraard zullen we deze uitspraak uitvoeren, waaronder binnen twee weken alsnog een beslissing op de aanvraag, het wel/niet intrekken van de vergunning uit 2011, bekend te maken.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over de voortgang hotel Kaasboerterrein. https://www.veere.nl/informatie-over-de-voortgang-hotel-kaasboerterrein.