In januari 2019 besloot de gemeenteraad, dat het recreatief verhuren van kamers in woningen geregeld zou moeten worden. Daarbij stelde hij kaders vast waarbinnen die regeling ontworpen moest worden.

De regeling

Het college van burgemeester en wethouders stellen nu de gemeenteraad voor de regeling voor deze vorm van kamerverhuur definitief vast te stellen. Hiermee wordt het recreatief verhuren van kamers in woningen op termijn vergunningplichtig, onder voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het mag alleen in woningen met de bestemming ‘Wonen’ in het geldende bestemmingsplan en waar permanent gewoond wordt.
  • Er mogen per woning maximaal 2 kamers worden verhuurd aan maximaal 5 personen.
  • Het hoofdgebruik van de woning moet ‘wonen’ zijn, dus het deel van de woning dat voor recreatieve verhuur ingezet wordt mag maximaal 30% van het gebruiksoppervlak zijn.
  • Per kamer moet er één parkeerplaats op eigen terrein zijn (de plek voor de eigen auto niet meegerekend).
  • De verhuurkamers mogen geen zelfstandige eenheden zijn.
  • Verhuur mag alleen plaatsvinden onder verantwoordelijkheid en ten bate van de hoofdbewoner van de woning.

Als de gemeenteraad met deze regeling instemt, dan wordt ze opgenomen in een nieuw bestemmingsplan voor alle Veerse kernen, het Bestemmingsplan+. Pas als dit bestemmingsplan de procedure heeft doorlopen krijgt deze regeling rechtskracht en is het aanvragen van een vergunning voor kamerverhuur mogelijk. Tot die tijd worden geen vergunningen of toestemmingen voor kamerverhuur verleend.

Bestaande situaties

Toen de gemeenteraad een jaar geleden besloot een regeling te maken voor de recreatieve kamerverhuur, gaf hij ook aan dat er een oplossing moest komen voor de bestaande situaties. Aan deze zogenaamde ‘overgangsregeling’ wordt nog gewerkt, want die is juridisch behoorlijk ingrijpend. En een besluit hierover moet aansluiten bij de discussie rondom het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme. Het voorstel voor een overgangsregeling biedt het college later aan de raad aan.

Kamerverhuur