Vrouwenpolder 2020

Het project ‘Vrouwenpolder 2020’ is één van de grote strategische projecten binnen de gemeente Veere. Inwoners en ondernemers uit Vrouwenpolder hadden ideeën over de toekomstige ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vrouwenpolder. De dorpsraad kwam hiermee bij de gemeenteraad. Met het project Vrouwenpolder werkt de gemeente Veere aan:

  • Een Dorpsplan als visie voor de toekomstige ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vrouwenpolder en omgeving. Dit plan is door de gemeenteraad op 2 februari 2012 vastgesteld.
  • Het herinrichten van de openbare ruimte van het centrumgebied en de dorpsentree. Dit is uitgevoerd.
  • Een Masterplan voor het gebied Fort den Haakweg en omgeving. Op 11 juni 2015 heeft de gemeenteraad het Masterplan vastgesteld. Op 20 april 2017 stelde de gemeenteraad het landschappelijk inrichtingsplan vast en op 8 juni 2017 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Dorpsplan Vrouwenpolder

Bewoners en ondernemers van Vrouwenpolder hebben samen met stedenbouwkundige Kees Stegenga hun ideeën voor ontwikkelingen in Vrouwenpolder voor de periode tot 2020 uitgewerkt in een Dorpsplan. Op 2 februari 2012 heeft de gemeenteraad van Veere dit dorpsplan vastgesteld. Het plan bestaat uit verschillende deelprojecten en een uitvoeringsagenda. De uitvoering van deze deelprojecten gebeurt in verschillende fases in de periode tot en met 2020.

Herinrichting centrumgebied en dorpsentree

Onder begeleiding van bureau BTL maakten bewoners en ondernemers een ontwerp voor de herinrichting van het centrumgebied en dorpsentree. Met deze herinrichting creëren we een aantrekkelijk verblijfsgebied, waar het autoverkeer slechts te gast is. In oktober 2012 startte aannemingsbedrijf Van Gelder met dit deelproject en in mei 2013 was de herinrichting klaar.

centrum Vrouwenpolder

Masterplan gebied Fort den Haakweg Vrouwenpolder

Het verbeteren van de verbinding tussen de kern en het recreatiegebied is een onderdeel van het Dorpsplan Vrouwenpolder. Hiervoor maakten verschillende belanghebbenden, zoals de ondernemers uit het gebied een Masterplan. Ondernemers, gemeente en belanghebbenden werken samen in een zogenaamde gebiedscoalitie om het gebied gezamenlijk te ontwikkelen. Op basis van de Gebiedsvisie en het Ontwikkelplan heeft de gebiedscoalitie samen met supervisor Marty van de Klundert van het bureau Space Value het Masterplan uitgewerkt. Op 11 juni 2015 stelde de gemeenteraad het Masterplan vast. Als uitwerking daarvan hebben landschapsarchitecten Bosch & Slabbers een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld. Op 20 april 2017 stelde de gemeenteraad dit landschappelijk inrichtingsplan vast. Op 8 juni 2017 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Meer informatie daarover vindt u hieronder. De komende periode gaat de gemeente samen met de gebiedscoalitie het Masterplan uitvoeren en kan vanaf medio 2017/2018 gestart worden met de realisatie.

luchtfoto Vrouwenpolder

computervoorstelling Fort den Haagweg 3

computerschets Fort den Haakweg 1

Computerschets Fort den Haakweg 3

Bestemmingsplan 'Park Fort Den Haak' Vrouwenpolder

Op 8 juni 2018 stelde de gemeenteraad van Veere het ontwerp bestemmingsplan Park Fort den Haak gewijzigd vast. Dit bestemmingsplan is de juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg en is bekend onder nummer NL.IMRO.0717.0096BPFortHVrp-VG01. Het plangebied omvat de gronden die globaal liggen tussen de Noorddijk, de Fort den Haakweg, de opgang naar de Veerse Dam en de N57. De ontwikkeling bestaat uit de bouw van een nieuw receptiecomplex, de herontwikkeling van de bestaande subtropische tuin tot Outdoorpark, de aanleg van een landschapsparking, de aanleg van een pitch&putt golfbaan met visvijvers en 9 vrijstaande recreatiewoningen, de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg van de N57 en de Fort den Haakweg en de herinrichting van de Fort den Haakweg. Verder maakt het bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk rondom de bestaande sportvoorzieningen en de bestaande manege/paardenhouderij en biedt het bestemmingsplan mogelijkheden voor bebouwing in het lint van de Fort den Haakweg. Ten slotte actualiseert het bestemmingsplan de juridisch-planologische regels voor het plangebied uit het bestemmingsplan “Kom Vrouwenpolder” (april 2012). Op 26 juli 2018 maakten wij het besluit van de gemeenteraad van Veere bekend.

Het bestemmingsplan Vrouwenpolder Fort Den Haak kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingsvergunning uitbreiding hotel Duinoord Vrouwenpolder onherroepelijk

Op 22 augustus 2017 verleende het college van burgemeester en wethouders van Veere een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, slopen, brandveilig gebruik en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het afwijken van het bestemmingsplan Kom Vrouwenpolder (vastgesteld door de gemeenteraad op 19 april 2012) voor het uitbreiden van het bestaande hotel 'Duinoord' op de gronden Breezand 65, 4354 NL te Vrouwenpolder, kadastraal bekend gemeente Veere, kaart Vrouwenpolder, sectie N, nummers 816, 2121 en 3411 (gedeeltelijk). De omgevingsvergunning is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl