Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. We houden ons aan de privacywetgeving AVG. Alleen medewerkers die bevoegd zijn, kunnen persoonlijke gegevens inzien. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Welke informatie hebben wij nodig?

Het is belangrijk dat u ons persoonlijke informatie over uzelf geeft en over het kind of de jongere voor wie u de aanvraag doet. Dan kunnen we ons werk goed doen. We hebben bijvoorbeeld uw BSN-nummer van de aanvrager nodig. Maar ook informatie van uw huisarts, maatschappelijk werker of informatie van de school van uw kinderen. We gebruiken alleen informatie die nodig is.

Informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals

Soms moeten wij persoonsgegevens delen met een professionele hulpverlener. Dit doen wij alleen als u hier toestemming voor geeft. Is de aanvraag voor ondersteuning goedgekeurd? Dan kiest u een zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder krijgt van ons informatie over het kind/de jongere. Wij delen het Ondersteuningsplan met hen bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat meerdere professionele hulpverleners betrokken zijn. Ook dan wordt informatie gedeeld. Zo kunnen zij de zorg goed op elkaar afstemmen. Professionals delen informatie met elkaar via het beveiligde programma Zorgmail. 

Mogen wij persoonlijke gegevens van u vragen?

De belangrijkste privacywet is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zegt, dat voor de verwerking van persoonsgegevens er een wettelijke grondslag (reden) nodig is. Zonder die wettelijke grondslag mogen uw persoonsgegevens niet verwerkt worden in onze systemen. De reden dat wij uw gegevens vragen is: ‘het uitvoeren van een wettelijke taak’. Wij voeren namelijk een wettelijke taak uit als u ondersteuning aanvraagt via de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om deze wettelijke taak uit te voeren. 

Melden van een onveilige situatie

Soms vermoeden we dat iemand zich in een onveilige situatie bevindt. Wij zijn dan wettelijk verplicht dit te melden. We doen dan een melding bij Veilig Thuis. Deze organisatie doet onderzoek naar huiselijk geweld en mishandeling. Wij informeren u als een melding over u of iemand in uw omgeving wordt gedaan.

Als er vermoedens zijn van een onveilige situatie voor een kind of een jongere tot 23 jaar, dan melden we dit bij Veilig Thuis en in de Verwijsindex Zeeland. Verwijsindex Zeeland is een systeem dat alleen toegankelijk is voor professionals. Lees hierover meer. Over deze meldingen worden de ouders of gezaghebbende vertegenwoordigers geïnformeerd.  

Lees meer over wat te doen bij een onveilige situatie.

Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

  1. Inzage van uw gegevens. Op uw verzoek geven wij u inzage in uw gegevens. Wanneer er gegevens worden verwerkt, ontvangt u hiervan een overzicht. In dit overzicht staat vermeld 1.) met welk doel we de gegevens verwerken, 2.) waar de gegevens vandaan komen en 3.) wie uw gegevens hebben ontvangen. (Hiervoor brengen we kopiekosten in rekening.)
  2. Correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. Vindt u dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn? Dan kunt u een verzoek indienen om dit te veranderen. U kunt ook van mening zijn dat er onnodige informatie is opgeslagen. Heeft u gelijk? Dan passen we de gegevens aan. Er kan geen vernietiging van gegevens plaatsvinden wanneer 1.) de wet zich hiertegen verzet of 2.) wanneer het belang van een derde hiermee wordt geschaad.
  3. Afschermen/anonimiseren. U kunt een verzoek indienen om herkenbare gegevens te laten verwijderen. Wanneer u niet wilt dat medewerkers bepaalde gegevens kunnen zien, kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens af te schermen.
  4. Overdracht gegevens. Om bepaalde redenen, bijvoorbeeld een verhuizing, kunt u vragen uw gegevens over te dragen aan een andere instelling of organisatie. Dit zullen we zo snel mogelijk doen, tenzij de overdracht wettelijk niet is toegestaan.

Schriftelijke verzoeken

Heeft u verzoek zoals bovenstaand beschreven? Dien uw verzoek tot inzage van gegevens schriftelijk in.
U kunt uw verzoek sturen naar Toegang Wmo en Jeugdzorg, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Binnen vier weken ontvangt u een antwoord.