Het parkeerbeleid dat op 1 april 2021 is ingegaan is uitgebreid geëvalueerd. We hebben goed geluisterd naar wat er leeft en stellen de raad voor om het parkeerbeleid op een aantal punten aan te passen.

We zien dat het beleid werkt, maar er valt nog te verbeteren

Uit de evaluatie komt naar voren dat de leefbaarheid voor velen is verbeterd. Veel inwoners vinden makkelijker een vrije parkeerplaats in de eigen woonomgeving en ervaren minder overlast van rondrijdend verkeer. Daarbij geven ze aan dat ze het redelijk vinden dat (dag)toeristen meebetalen aan de voorzieningen. De parkeeropbrengsten liggen in lijn met de begroting. Inwoners en vertegenwoordigende organisaties geven aan dat er nog verbeterpunten zijn. De insteek van het parkeerbeleid is dat we de dagtoerist willen laten meebetalen aan de toeristische voorzieningen. Om die reden verlagen we per 1 januari 2022 de lasten voor de inwoners en ondernemers; de meeste parkeervergunningen worden goedkoper.

Lagere tarieven bewonersvergunningen


De eerste bewonersvergunning was al gratis, ook de tweede bewonersvergunning wordt gratis, dit is nu € 40 per jaar. De derde en vierde vergunning gaan € 40 per jaar kosten, dat is nu € 80 en € 120 per jaar.

Lagere kosten voor het ontvangen van visite

De Visite-app wordt gebruiksvriendelijker en goedkoper door halvering van het tarief (€ 0,005 per minuut, maximaal € 3,60 per dag). Het tarief van de kraskaart gaat naar € 3,60 (min 10%).

Lagere tarieven bedrijfsvergunningen

De eerste bedrijfsvergunning verlagen we naar € 40 per jaar, dit is nu € 95 per jaar. De tweede bedrijfsvergunning verlagen we naar € 40 per jaar, dit is nu € 195 per jaar.

Participatievergunning inwoners buitengebied

Inwoners van een plaats die buiten het gereguleerde gebied van die plaats wonen, komen in aanmerking voor maximaal 2 gratis vergunningen voor alle parkeerterreinen in hun woonplaats.

Meer goedkope parkeerplaatsen

Verder komen er in de kernen Veere, Domburg en Zoutelande meer goedkopere parkeerplaatsen. Het terrein Van Voorthuijsenstraat in Domburg vervalt als betaald parkeerterrein. Alleen vergunninghouders mogen hier voortaan staan. De route onderlangs de duinen maakt geen onderdeel meer uit van de parkeerroute in Domburg, zodat de leefbaarheid en verblijfskwaliteit verbeteren.

Vanaf 19 uur op veel plaatsen gratis parkeren

Uit de evaluatie blijkt dat inwoners ’s avonds graag naar het strand gaan om te wandelen of te sporten, en het vervelend vinden dat ook zij dan moeten betalen. En de horeca vraagt om inperking van de venstertijd. Het college stelt de raad daarom voor om bij terreinen in de tariefzones C t/m E de venstertijd terug te brengen naar 09:00 uur tot 19:00 uur. Dit was 09:00 uur tot 21:00 uur.

Raadsvoorstel

In het raadsvoorstel kunt u lezen hoe het college in hoge mate tegemoet komt aan de wensen die leven. Hierbij is gekeken of dit financieel haalbaar is, wettelijk is toegestaan en past binnen de doelstellingen van het beleid. In de raadsmemo “Resultaten evaluatie parkeerbeleid” zijn alle bevindingen opgenomen van de evaluatie en worden de vragen zoals deze in de opzet van de evaluatie zijn verwoord één voor één beantwoord.

Geparkeerde auto's in straat