Deze pagina is geüpdate op 2 april.

De gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen nemen een pakket maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten.

Ondernemers die geen problemen ondervinden, kunnen hun belastingaanslag gewoon blijven betalen. Bedrijven die wel problemen ondervinden krijgen meer tijd hun verplichtingen na te komen. De gemeenten versturen daarnaast voorlopig geen nieuwe belastingaanslagen. Het gaat om gemeentelijke belastingen 2020 die te maken hebben met bedrijfspanden, zoals onroerende zaakbelasting en rioolheffingen en de definitieve aanslag toeristenbelasting 2019.

Ondernemers kunnen kiezen voor nu of later betalen

Ondernemers kunnen kiezen; de aanslagen gewoon betalen óf de komende drie maanden de betalingen opschorten. In dat laatste geval krijgen zij de eerste drie maanden geen aanmaningen of dwangbevelen opgelegd. De automatische incasso blijft wel gewoon doorlopen maar ondernemers kunnen de afschrijvingen terugdraaien zonder gevolgen. Het openstaande bedrag zal dan in de resterende zeven termijnen worden geïncasseerd. Deze belastingmaatregel geldt voor bedrijfseigendommen (bijvoorbeeld een bedrijfsloods, winkel, restaurant). Als op dezelfde aanslag ook een particulier eigendom wordt belast (de woning van de ondernemer) dan valt deze ook onder deze maatregel. Deze maatregel geldt dus voor aanslagen over het belastingjaar 2020.

Voorlopig geen nieuwe belastingaanslagen

De tweede maatregel is dat de gemeenten de komende drie maanden geen nieuwe belastingaanslagen versturen, waaronder de toeristenbelasting. Deze maatregel geldt niet voor (privaatrechtelijke) vergoedingen voor dienstverleningen zoals leges (bijvoorbeeld paspoorten), markt- en havengelden, grafrechten, erfpacht, huur en dergelijke.

Praktijkvoorbeelden van de maatregelen zijn:

  1. Een inwoner krijgt een aanslag waar alleen belastingen voor een woning/garage op staan. Hiervoor gelden geen bijzondere maatregelen. De automatische incasso loopt door en bij twee maal niet-afschrijving van het bedrag (stornering) wordt de incasso beëindigd. Bij niet-betaling volgt in april een aanmaning en in mei een dwangbevel.
  2. Een bedrijf of vereniging krijgt een aanslag waar alleen belastingen voor een woning/garage op staan (bijvoorbeeld een woningbouwvereniging). Ook hiervoor gelden geen bijzondere maatregelen. Verdere gang van zaken zoals bij 1.
  3. Een bedrijf of vereniging krijgt een aanslag waar belastingen voor een bedrijf op staan (eventueel samen met andere belastingen met betrekking tot woningen zoals onroerend zaakbelasting of rioolheffing) Hier geldt: de belastingbetaler kan kiezen binnen de termijn te betalen (in maart en april en mei wordt er geïncasseerd). Of betaling uitstellen. Bij niet betalen wordt er geen aanmaning of dwangbevel verstuurd. Als de automatische incasso van maart, april en mei wordt gestorneerd dan vervalt de automatische incasso niet. In juni inventariseert de gemeente om hoeveel gevallen dit gaat en zal daarop vervolgstappen baseren, maar in beginsel wordt het openstaande bedrag in de resterende 7 termijnen geïncasseerd.
  4. ‘Combinatie’: een inwoner krijgt een aanslag waar belastingen voor een bedrijf op staan en eventueel ook belastingen met betrekking tot een woning zoals onroerend zaakbelasting of rioolheffing. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een zzp’er met een werkloods of een eenmanszaak met een winkel. Hier geldt hetzelfde als onder 3.
  5. Ondernemers en particulieren die toeristenbelasting 2019 moeten betalen krijgen hiervoor de komende drie maanden geen aanslag. De gemeenten en het Rijk beraden zich over de voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 (zie ook de kabinetsmaatregelen in de link onderaan).
  6. Vergoedingen voor dienstverleningen moeten gewoon worden voldaan. Het gaat bijvoorbeeld om leges (bijvoorbeeld uitgifte paspoorten), grafrechten, markt- en havengelden, huur en erfpacht.

Meer informatie bij Orionis

Meer nuttige informatie en ondersteuningsmogelijkheden voor (zelfstandig) ondernemers is te vinden op de website van Orionis.

Landelijk heeft het kabinet op 17 maart jongstleden een omvangrijk pakket aan noodmaatregelen gepubliceerd. Deze informatie leest u in de Kamerbrief van het Noodpakket Banen en Economie (594 KB) op de website van de Rijksoverheid.

Andere websites van belang voor ondernemers: