Vuur stoken

Lees voor
Home > Ondernemers > Vuur stoken

Vuur stoken

 • Wat is het?

  Een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen in de open lucht geeft toestemming voor het verbranden van bepaalde afvalstoffen. Het verbranden van afvalstoffen door particulieren is verboden.

  Direct een stookontheffing aanvragen

 • Hoe werkt het?

  In de Wet milieubeheer is opgenomen dat het is verboden om afvalstoffen te verbranden in de open lucht maar Burgemeester en wethouders kunnen hierop in een aantal gevallen een uitzondering maken. Het gaat om de volgende situaties:

  • kampvuren t.b.v. bijzondere evenementen, scoutingactiviteiten daaronder begrepen
  • vreugdevuren in het kader van feestelijkheden met een algemeen karakter
  • zieke planten (alleen met een verklaring van een plantenkundigendienst)- en houtopstanden buiten de bebouwde kom
  • vlasresten buiten de bebouwde kom
  • resten van bloemzadenteelten buiten de bebouwde kom
  • bloemzadenteelten bij misoogst buiten de bebouwde kom
  • snoeihout en takkenhout buiten de bebouwde kom
  • slootmaaisel buiten de bebouwde kom.

  In alle andere situaties dan hiervoor genoemd wordt geen ontheffing verleend.
  Het verbranden van afvalstoffen door particulieren is verboden.

  Indien uw bedrijf een milieuvergunning heeft of valt onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op grond van de Wet milieubeheer (artikel 8.40) vallen verbrandingen binnen het terrein van de inrichting onder de voorschriften van de milieuvergunning of AMvB.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen

  Onder de kop Formulieren kunt u het aanvraagformulier vuur stoken vinden.

  Stappen en doorlooptijd

  Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de aanvraag compleet en correct is.

  1. Is de aanvraag niet compleet of correct, dan wordt de aanvrager verzocht binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  2. De gemeente toetst op brandgevaar en overlast voor de omgeving gegeven de gekozen locatie. Deze toetsing kan leiden tot het opnemen van beperkingen en voorschriften in de vergunning voor het stoken van het vuur.

  De gemeente dient binnen acht weken te beslissen en kan het besluit éénmaal met maximaal zes weken uitstellen. De aanvrager krijgt hiervan schriftelijk bericht.

  Resultaat

  1. De ontheffing wordt goedgekeurd. De ontheffing wordt verleend.
  2. De aanvraag wordt afgekeurd. De ontheffing wordt niet verleend. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
  3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

  Bezwaar en beroep

  Wanneer de gemeente niet binnen acht weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders.

  Indien de aanvrager het niet eens is met de beslissing kan de aanvrager binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W.

  Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Wat moet ik meenemen?

  • de datum of periode en locatie waar het vuur wordt gestookt
  • de aard en de hoeveelheid van het te verbranden materiaal
  • naam en adres van de aanvrager
  • plattegrond (kadastrale tekening) waarop duidelijk is aangegeven waar de verbranding zal plaatsvinden.
 • Wat kost het?

  De aanvraag van de ontheffing Wet milieubeheer is kosteloos. Als voor het vuur ook een ontheffing van de Apv nodig is dan zijn aan deze aanvraag leges verbonden.

 • Formulieren

 • Contactpersonen

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mailadres cpb@veere.nl

  Sjacky Vasseur
  telefoonnummer (0118) 555 462
  e-mailadres s.vasseur@veere.nl

 • Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening
  • Gemeentelijk beleid
 • Zie ook

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps