De gemeente Veere heeft het plan van het te bouwen hotel aan de Kaasboerweg getoetst aan de omgevingsvergunning van 23 augustus 2011 en de huidige regelgeving. Wij hebben geconstateerd dat op basis hiervan de omgevingsvergunning uit 2011 niet uitvoerbaar is. De gemeente is voornemens om de omgevingsvergunning van 23 augustus 2011 in te trekken.

Beoordeling van de onderzoeken

De omgevingsvergunning is op de volgende onderdelen niet uitvoerbaar:

  • In de vergunning uit 2011 is opgenomen dat er een tweede inrit nodig is om het hotel te ontsluiten. Uit onderzoek blijkt dat er om verkeerstechnische redenen geen tweede inrit kan worden aangelegd.
  • Het inrichtingsplan is getoetst en daaruit blijkt dat deze op onderdelen niet uitvoerbaar is. Zo is een vergunning nodig voor het kappen van bomen en het uitvoeren van werkzaamheden en het is nog maar de vraag of die vergunningen ook kunnen worden verleend. In elk geval zal geen kapvergunning worden verleend. Volgens de huidige richtlijnen voor parkeervakken, kunnen er minder parkeervakken worden gerealiseerd dan in het inrichtingsplan zijn opgenomen.

Overige onderzochte onderdelen zijn of uitvoerbaar of vragen om nadere onderbouwing of aanvulling. Meer informatie hierover staat op onze website.

Vervolgproces omgevingsvergunning

De vergunninghouder kan nog zienswijzen indienen op het voornemen de omgevingsvergunning in te trekken. Nadat de termijn hiervoor is verstreken neemt het college van de gemeente Veere een definitief besluit over de intrekking van de omgevingsvergunning.

Nieuwe kaders hotelontwikkeling

Met Dormio is afgesproken om eerst samen in gesprek te gaan. We willen een participatietraject starten met alle betrokkenen. Het doel is om de kaders voor een hotelontwikkeling die stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is te bepalen. En die aansluit bij de huidige inzichten over recreatie en leefbaarheid. De gemeenteraad heeft een voorbereidingsbesluit genomen om de nu geldende juridisch-planologische kaders te bevriezen, met als doel de hotelontwikkeling in te perken.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over de voortgang hotel Kaasboerterrein.