Multifunctionele accommodatie (MFA) Serooskerke Oost en dorpshuis de Zandput

foto kern Serooskerke

Afgelopen jaren is er veel gebeurd in Serooskerke. Er blijft altijd ruimte voor verbetering. Met het vaststellen van het beleid Maatschappelijk Vastgoed 2025 is het startsein gegeven om de voorzieningen in Serooskerke onder de loep te nemen en te verbeteren. We willen de voorzieningen van Serooskerke, samen met drie andere kernen, aanpassen. Dit moet in 2020 klaar zijn. Het gebied rondom verengingsgebouw De Zandput en de gymzaal biedt kansen voor verbetering en versterking. De panden voldoen niet meer aan de ambities van de gemeente Veere en worden daarom aangepakt. 

Toekomstbestendig

We willen dit traject samen met alle gebruikers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners tot een succes maken. Hiervoor hebben we een projectorganisatie opgericht. In de diverse werkgroepen zijn we bezig om de functionele programma’s te bepalen. We kijken daarbij niet alleen naar het huidige gebruik, maar kijken ook naar de toekomst. Welke ontwikkeling van het gebruik verwachten we. Hoe kunnen we slimme combinaties maken. En hoe ontwerpen we een flexibel energiezuinig gebouw zodat we klaar zijn voor de toekomst. 

Plannen

Serooskerke Oost: Nieuwbouw gymzaal, school en zwembad (2023/2024)

Tussen de kern, de provinciale weg N57 en grenzende aan het sportpark Noordhout is de locatie ‘Serooskerke-Oost’ gelegen. Op deze locatie willen we diverse maatschappelijke voorzieningen zoals de nieuwbouw van de school De Wegwijzer en de gymzaal realiseren. We geven ook ruimte aan circa 20 woningen. Nog niet alle functies zijn bekend of uitgewerkt. Dit staat voor 2020/2021 op de planning. Wat mogelijk is op deze locatie is afhankelijk van de locatie van het zwembad De Goudvijver. Het zwembad ligt nu in ‘De Zandput’ en is toe aan vernieuwing. Momenteel wordt onderzocht, samen met ondernemer dhr. L. Overdulve, op welke wijze we de functie van een zwembad ook voor de langere termijn veilig kunnen stellen. Hierbij wordt ook een verplaatsing naar Serooskerke Oost onderzocht.

Herontwikkeling gebied Zandput met woningbouw

Afhankelijk van de ontwikkelingen in Serooskerke Oost, kan invulling van het gebied ‘Zandput’ plaatsvinden. De Zandput grenst aan het Landgoed (en park) Welgelegen. Het gebied ligt centraal in de kern en biedt om die reden een mooie kans voor starters, ouderen, gezinnen, kortom voor een brede doelgroep, een aantrekkelijke woonwijk te worden. Dit is echter afhankelijk van verplaatsing van het zwembad De Goudvijver naar Serooskerke Oost.  

Dorpshuisvoorziening in Petruskerk

In de opgave om ons gemeentelijk vastgoed te verduurzamen is ook het dorpshuis De Zandput onderzocht. Het is een hele opgave om hiervan een energiezuinig gebouw van te maken. Nieuwbouw en verplaatsing naar Serooskerke Oost was een eerste gedachte, echter voor een ontmoetingsruimte werd nadrukkelijk een voorkeur uitgesproken voor een plek meer in de kern van het dorp. In gesprekken met dorpsvertegenwoordigers is vervolgens de locatie van de Petruskerk voorgesteld.

De Petruskerk ligt centraal en is goed bereikbaar te maken zodra de basisschool De Wegwijzer is verplaatst. De eigenaar van De Petruskerk, dhr. L. Overdulve is bereid om De Petruskerk voor het dorp open te stellen. Gemeente zal met dhr. Overdulve, gebruikers en dorpsraad nader overleg aangaan om te bezien op welke wijze hieraan invulling kan worden gegeven.

Uiteindelijk worden, in 2020 en verder, alle plannen voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. 

Meer informatie

De gemeente Veere heeft voor het project MFA Serooskerke Oost en dorpshuis de Zandput een online nieuwspagina. Zo kunt u online belangrijke ontwikkelingen van het project volgen.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan door een mail te sturen naar mfa.serooskerke@veere.nl Wij melden u aan. En u krijgt een bevestiging van ons.

Contact

Voor vragen of suggesties over het project kunt u op woensdag en donderdag bellen naar de projectleider Angelique Remijn telefoonnummer 0118- 555 337. U kunt ook mailen naar e-mailadres acm.remijn@veere.nl