De landelijke overheid heeft een bedrag beschikbaar gesteld van 66 miljoen voor de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. Dit bedrag is verdeeld over alle gemeenten. Deze bijdrage moet helpen om ondernemers en sportverenigingen die een CTB moeten controleren te ondersteunen.

De gemeente Veere zal de komende periode dit bedrag zo zorgvuldig mogelijk verdelen. Wanneer het geld niet wordt gebruikt, moet het terug worden gestort aan het Rijk. De gemeente mag uitsluitend gelden toekennen die echt worden gebruikt om de CTB-controle goed vorm te geven.

Hoe mag u de gelden inzetten?

U kunt beroep doen op ondersteuning voor het controleren van het toegangsbewijs. Alleen de extra kosten die u hiervoor maakt tussen 1 januari 2022 en 25 februari 2022 komen voor vergoeding in aanmerking. De extra kosten kunt u nadien via een declaratie vergoed krijgen. Hieronder ziet u welke extra kosten daar onder kunnen vallen. 

Overzicht extra kosten

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;
 3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren (tot een maximum bedrag van €250 per aanvraag);
 5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 5.

Beoordeling

Het beschikbare bedrag is niet eindeloos. Wij beoordelen wekelijks of uw declaratie in aanmerking komt om vergoed te worden. Op die manier proberen we het beschikbare bedrag zo eerlijk mogelijk over de hele periode te verdelen en de declaratie snel te kunnen vergoeden. Al hopen wij dat u ruim voor het einde van het jaar het CTB niet meer hoeft te controleren.

Aanvragen via declaraties

Om in aanmerking te komen voor ondersteuningsgelden kunt u uw gemaakte kosten via een declaratieformulier indienen. Dit kan via onze website. Op het declaratieformulier vult u onder andere in:

 • Soort kosten en waarom dit in de regeling CTB vergoeding hoort;
 • Wanneer de kosten zijn gemaakt;
 • De facturen/berekeningen dienen meegestuurd te worden. Wanneer u bijvoorbeeld extern inhuurt, stuurt u een factuur mee. Maakt u extra loonkosten, dan voegt u een berekening toe.

DigiD linkDeclaratieformulier indienen

Beoordeling

U kunt de ondersteuningsgelden wekelijks via een declaratie aanvragen. Wij beoordelen wekelijks of uw aanvraag voor vergoeding in aanmerking komt. Wij koppelen terug hoeveel u daarvan toegekend krijgt.

Niet vergoedbare kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:

 • i. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
 • ii. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
 • iii. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.
 • iv. kosten welke niet direct met CTB-controle te maken hebben.

Algemene informatie over de ondersteuningsgelden CTB

Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren. En onder omstandigheden de toegang te ontzeggen.

Vergoeding

De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en makkelijker maken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in duidelijke gevallen (compliance assistance).

Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022 komen voor vergoeding in aanmerking. 

Contact

Heeft u vragen over het controleren van het CTB of over het indienen van de declaratie? Mail dan naar corona@veere.nl. Vergeet niet uw contactgegevens, waaronder uw telefoonnummer, te vermelden.

Beoordelingscriteria tegemoetkoming kosten CTB Veere