Walcheren bouwt aan de toekomst

Luister met BrowseAloudLees voor
Home > Inwoners > Nieuws > Walcheren bouwt aan de toekomst

Walcheren bouwt aan de toekomst

Dit item is verlopen op 19-01-2019.

De colleges van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben overeenstemming bereikt over de Walcherse woningmarktafspraken tot en met 2025. Deze afspraken maken helder welke inspanningen zij leveren voor een goed functionerende Walcherse woningmarkt.

Na het vastlopen van de gesprekken over de woningmarktafspraken begin 2017 onderzochten twee Utrechtse professoren de uitgangspunten voor het opstellen van Walcherse woningmarktafspraken. Mede op basis van dit onderzoek zijn de gesprekken na de zomer van 2018 hervat en hebben de gemeenten gezamenlijk de Walcherse woningmarktopgave tot en met 2025 gedefinieerd. Ook hebben zij afspraken gemaakt op welke manier ze deze opgaven vorm gaan geven/gaan invullen.

De afspraken

Ten opzichte van de vorige keer zien de gemeenten duidelijke veranderingen in de markt, met meer vraag naar woningen tot gevolg. Zij signaleren opgaven op het vlak van energietransitie en de bestaande voorraad, flexibele woonvormen en recreatieve kansen, een groeiend aantal huishoudens met een veranderde samenstelling (meer eenpersoonshuishoudens) en een toenemende vraag naar huisvesting als gevolg van economische ontwikkelingen (arbeidsmigranten).

Om aan deze opgaven het hoofd te kunnen bieden hebben de Walcherse gemeenten afspraken gemaakt over:

1. Anticiperen op veranderingen van de marktvraag
2. Meer inbreiding, minder bouwen buiten bestaand bebouwd gebied
3. Stimuleren van herbestemming en herontwikkeling van vrijkomend vastgoed
4. Faciliteren van de benodigde woningbouwproductie
5. Benutten van de grote diversiteit aan woonmilieus op Walcheren
6. Stimuleren verduurzaming en herstructurering en sloop/nieuwbouw

Concreet betekent dit een toenemende Walcherse focus op bouwen binnen bestaand bebouwd gebied, al is er ook nog steeds sprake van enkele uitbreidingsplannen. In de komende tien jaar is de verwachting dat de woningvoorraad met circa 7% moet toenemen om aan de behoefte te kunnen voldoen. Dit is meer dan waar voorheen rekening mee was gehouden. De huidige gezamenlijke plancapaciteit van de drie gemeenten bedraagt 5%. Hiermee is de regio goed op weg om invulling te geven aan de woningmarktopgave, maar tegelijkertijd ook flexibel genoeg om in te spelen op veranderingen in de woningmarkt.

Vervolgstappen

Met deze afspraken kunnen de Walcherse gemeenten aan de slag op de woningmarkt. Twee maal per jaar bespreken de gemeenten de voortgang op de woningmarkt. De gemeenten evalueren de afspraken in 2021.Onderdeel van de afspraken, is de belofte dat de Walcherse gemeenten onderling geen zienswijzen of beroepsprocedures in dienen tegen projecten die in de afspraken zijn opgenomen. De gemeente Vlissingen trekt dan ook haar beroep tegen het bestemmingsplan Essenvelt in. De Walcherse gemeenten leggen de gemaakte woningmarktafspraken 2016-2025 ter goedkeuring voor aan Gedeputeerde Staten, in het kader van haar toezichthoudende rol op de woningmarkt.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps