De plannen voor het bouwen van een hotel op de plaats van het Kaasboerterrein krijgen een vervolg. Dormio Leisure Development (hierna: Dormio) wil de plannen om een hotel te bouwen doorzetten. Onderstaande informatie is aan alle inwoners van Biggekerke gestuurd.

Omgevingsvergunning

Op 23 augustus 2011 verleenden wij de omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotel. De aanvraag voor deze omgevingsvergunning beoordeelden wij aan het toen geldende én onherroepelijke bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (1999). De aanvraag voldeed aan dit bestemmingsplan. Daarom verleenden wij de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning is onherroepelijk.

Omdat er inmiddels 10 jaar zijn verstreken tussen de onherroepelijke omgevingsvergunning en de voorgenomen bouw van het hotel, beoordelen wij of nog gebruik gemaakt kan worden van de onherroepelijke omgevingsvergunning.

Om dit te kunnen beoordelen, hebben wij vastgesteld dat er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn. Dit betreft onder andere bodemonderzoek (onder andere het aspect asbest en PFAS) en natuuronderzoek (onder andere het aspect stikstof). Ook onderzoeken wij of de plannen, zoals die door Dormio nu zijn gepresenteerd, voldoen aan de onherroepelijke omgevingsvergunning.

Bestemmingsplan 

Bestemmingsplan 1999

Zoals hiervoor staat, beoordeelden wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning aan het toen geldende en onherroepelijke bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (1999). De aanvraag voldeed aan dit bestemmingsplan. Om die reden hebben wij destijds de omgevingsvergunning verleend. Zoals aangegeven, is deze omgevingsvergunning onherroepelijk.

Bestemmingsplan 2013

Op 30 mei 2013 stelde de Gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Veere’ vast. Het Kaasboerterrein is in dit bestemmingsplan opgenomen. Omdat wij in 2011 een omgevingsvergunning verleenden voor een hotel, was er geen ruimtelijke aanleiding om de bestemming aan te passen. Dit bestemmingsplan en deze bestemming zijn onherroepelijk.

Daarom kreeg het Kaasboerterrein in het nieuwe bestemmingsplan de bestemming ‘Horeca’ met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van horeca – hotel – café – restaurant – pension met sportvoorziening’.

In dit bestemmingsplan staat verder dat er op het Kaasboerterrein een hotel mag komen met een (bebouwd) oppervlakte van 8.390 m² met een mogelijkheid tot 10.068 m². Het bestemmingsplan stelt geen regels over het aantal eenheden c.q. bedden. Er mag dus volgens het onherroepelijke bestemmingsplan een hotel van deze omvang gebouwd worden.

Omvang van het te bouwen hotel

Wij horen, onder meer via de Dorpsraad Biggekerke, dat de omvang van het te bouwen hotel een onderwerp van zorg is voor de inwoners van Biggekerke. Dat begrijpen wij. Wij blijven graag met de Dorpsraad Biggekerke en u in gesprek om de gevolgen van de bouw van het hotel voor de leefbaarheid van Biggekerke te bespreken en te bekijken of en zo ja hoe we eventuele negatieve gevolgen kunnen bepalen.

Asbest

Na de brand in 2015 is er onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s door asbestverspreiding. De aangetroffen vrijgekomen asbestdeeltjes zijn opgeruimd. De gemeente heeft na de brand de grondeigenaar opdracht gegeven om de locatie elk kwartaal te controleren op de aanwezigheid van asbestdeeltjes op het maaiveld. Deze controle moet plaatsvinden tot de start van de bouwactiviteit. Vanwege de concrete bouwplannen heeft de gemeente de grondeigenaar verzocht nogmaals de grond te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest en de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail

Als u vragen heeft over de stand van zaken of over elk ander onderwerp dat over het kaasboerterrein gaat, kunt u uw vragen stellen per mail via vragendekaasboer@veere.nl