Impressie raadsvergadering 29 september 2022

Burgemeester Rob van der Zwaag opent om 19.30 de vergadering.

Beleefpad duingebied Oranjezon

René Molenaar, CU, heeft bij zijn achterban weinig enthousiasme aangetroffen voor de aanleg van een beleefpad met daarin een wandelbrug over een duinvallei bij Oranjezon. Ze zijn bang voor aantasting van dit unieke en kwetsbare natuurgebied. De partij stemt toch in met het plan omdat de raad al in 2021 tot aanleg van het pad heeft besloten, toen de CU in combinatie met de SGP daar bij betrokken was.

Adri Roelse, DTV, ziet een mooi plan, maar er moet nog een vergunning worden verleend en een Natuurtoets worden gedaan. Als die zaken er zijn kun je pas beslissen over het voorstel. Pieter Wisse, CDA, vindt het opmerkelijk dat de Stichting Duinbehoud behoorlijk kritisch is over het plan. Die vinden de aanleg van het pad een “onverantwoorde ingreep van de mens in de natuur”. Ook de sterk gestegen kosten voor de aanleg van het pad en de bouw van de brug gaat de gemeente erg veel geld kosten. Het CDA is voorstander van een landschappelijk beter passend pad dat ook een stuk goedkoper is dan het plan dat er nu ligt. Chris Maas, PvdA/GroenLinks, geeft aan dat voor zijn partij de mening van de Stichting Duinbehoud ook erg belangrijk is. De gemeente moet ook fors meer gaan bijdragen nu de brug is opgenomen in het plan, want er komt nog eens 135.000 euro bij de al geplande 175.000 euro. Marja Osté, VVD, ziet een mooi plan waarbij veel partijen betrokken zijn. De brug ziet ze als een waardevolle en uiteindelijk goedkopere oplossing dan een pad door de duinvallei. Wat haar betreft is er geen tijd te verliezen. Stijn van Kervinck, HVV, vindt het niet vreemd dat het plan, door de huidige omstandigheden, duurder uitvalt. Hij kijkt uit naar de aanleg van het pad en de brug.

Sander Jacobse, SGP, ziet een prachtige beleefroute die tot stand is gekomen dankzij de samenwerking met vele partijen. Iets om trots op te zijn. Wethouder Marcel Steketee zegt dat de provincie heeft gezegd dat het pad voor 30 september 2023 klaar moet zijn. Daarom moet er voor half december dit jaar met de aanleg worden begonnen. Dan is het pad klaar voor 15 maart 2023, het begin van het broedseizoen voor de vogels.

SGP, CU, VVD, HVV, stemmen voor het plan. PvdA/GroenLinks, DTV en CDA stemmen tegen. Met 10 stemmen voor en 7 tegen wordt het plan aangenomen.

Stedenbouwkundig plan Serooskerke Oost

René Molenaar, CU, zegt dat zijn partij er voor pleit om de komende 4 jaar in iedere kern minstens 15 nieuwe woningen te bouwen. Van het voorstel voor Serooskerke Oost wordt zijn partij blij. Jacco van Maldegem, D66, ziet een mix van wonen, zorg en onderwijs die wat hem betreft een blauwdruk mag zijn voor andere woonkernen. Adri Roelse, DTV, is blij met de prachtige invulling van het gebied. Johan Sanderse, CDA, is blij dat na een hele lange aanlooptijd eindelijk de spade de grond in kan. Veere kan zeker op het gebied van sociale woningbouw nog een flinke inhaalslag maken. Peter Blom, PvdA/GroenLinks, sluit zich aan bij de algemene blijheid en tevredenheid over het plan. Marja Osté, VVD, ziet een brede mix van woningen en is vooral blij met de sociale woningen. Tim de Kraker, HVV, ziet het plan met woningen en maatschappelijke voorzieningen als een impuls voor het dorp. Wethouder René de Visser is blij met de enthousiaste reacties. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit 23.30 de vergadering.

Impressie raadsvergadering 2 juni 2022

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30. 

Presentatie van het Programma op Hoofdlijnen 2022-2024

Jaap Melse, SGP, zegt dat de gemeenteraad samen op moet trekken in het belang van de gemeente Veere en haar inwoners. Zijn oproep aan alle partijen: zet de luiken open. Hij kijkt uit naar een realistische uitwerking van het programma. Rene Molenaar, CU, wil met alle partijen actief zoeken naar een breed draagvlak in de raad en in de Veerse samenleving. Jacco Maldegem, D66, spreekt zijn hulde uit voor een programma waarin niet alles dicht getimmerd is. Hij heeft nog wel een boodschap aan de coalitie, we moeten het als raad echt samen doen. Minder tevreden is hij over het feit dat er in het programma niets staat over het financiële beleid, onverstandig in deze onzekere tijden. Van part-time wethouder Ruud van Houten, VVD, wil hij graag weten hoeveel dagen per week hij bereikbaar is voor de inwoners. Adri Roelse, DTV, kijkt uit naar de begroting waar de coalitie mee komt. Dan krijgen we meer duidelijkheid. Die mist hij nu op veel punten. Johan Sanderse, CDA, verwacht in een hoofdlijnen programma ook uitgezette lijnen naar de toekomst en die mist hij toch wel. Verbetering van de dienstverlening, prima maar hoe gaan we de ambtelijke organisatie inrichten en wat voor kwaliteiten worden er van verwacht. En zo ziet hij nog meer onduidelijkheden in het hoofdlijnen programma. Peter Meijs, PvdA/GroenLinks, wil weten of er aanvullende afspraken zijn gemaakt door de coalitie onderling over bepaalde zaken. Zo ja dan wil hij dat graag weten. Hij vraagt zich wel af of met dit programma het roer ook echt om gaat. Marja Osté, VVD, wijst erop dat het een programma op hoofdlijnen is. Dat geeft ruimte voor verdere invulling en dat wil VVD samen doen met de raad en met de inwoners. Stijn van Kervinck, HVV, wil samen verder en dat hoort hij ook terug in de raad. Samenwerking is hard nodig. Het hoofdlijnenprogramma is niet tot 3 cijfers achter de komma dichtgetimmerd, een bewuste keuze want dat kan ook niet in deze onzekere, moeilijke tijden.

Jaap Melse, SGP, bedankt alle partijen voor de gestelde vragen. Waar het uiteindelijk op neer komt is dat het roer om moet. Maar dat kan alleen als alle partijen daar in mee gaan. Dat er bij de oppositiepartijen nu wat onduidelijkheden zijn, is logisch, dat begrijpt hij. Maar hij is ervan overtuigd dat uiteindelijk iedereen over 4 jaar zegt: inderdaad het roer is omgegaan. Rene Molenaar, CU, zegt dat er bewust is gekozen voor een programma op hoofdlijnen. Timmer je alles dicht dan maak je het moeilijk voor alle partijen. De financiële onderbouwing is bewust nog niet verder uitgewerkt, dat gaat gebeuren bij de voorjaarsnota. De coalitie gaat daarbij uit van de huidige tarieven. Marja Osté, VVD, zegt dat er binnen de coalitie geen aanvullende afspraken zijn gemaakt die bij de raad niet bekend zijn. Stijn van Kervinck, HVV, is blij met de positieve geluiden uit de raad. Vragen over de financiën vind hij nu een beetje flauw, wacht daarvoor de kadernota rustig af stelt hij voor. Wethouder Ruud van Houten, VVD, reageert op de vragen over zijn aanwezigheid als part-time wethouder. Hij is 3 dagen per week op het gemeentehuis en 6 dagen per week bereikbaar. 

SGP, CU, VVD, HVV, DTV en D66 stemmen voor het hoofdlijnen programma. PvdA/GroenLinks en CDA stemmen tegen. Het programma wordt met 13 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. 

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de raadsvergadering om 23.00 uur. 
 

Impressie gemeenteraad 21 april 2022

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30.

Plannen Westkapelle

Jacco Van Maldegem, D66, vraagt wat de plannen van het college zijn met Westkapelle.  Dit naar aanleiding van het “Zwartboek Westkapelle”.  De heer Kaland, inwoner van Westkapelle, heeft daarin op persoonlijke titel zijn visie gegeven over de staat waarin zijn woonplaats zich bevindt. Wethouder Pieter Wisse geeft aan dat de gemeente de afgelopen 15 jaar veel  verbeteringen heeft doorgevoerd in Westkapelle aan wegen en duinovergangen. Ook is de wateroverlast aangepakt, de Tank op de dijk gerestaureerd en  het interieur van Westkapelle Herrijst opgefrist. Dit jaar worden 6 straten  aangepakt zoals het Europaplein en het Noordkerkepad.  Na de zomer zal de duinovergang bij de Bucksweg worden vernieuwd. Ook liggen er plannen voor de bouw van een sportaccommodatie. Herinrichting van de Markt staat voorlopig niet in de planning. De wethouder geeft ook aan dat het pad rond de Kreek, het IJzeren Torentje en het Zuiderhoofd  buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De gemeente is wel in gesprek met Staatsbosbeheer, het Waterschap en Rijkswaterstaat, want dat zijn de verantwoordelijke instanties.  Pieter Wisse zegt dat hij gisteren samen met wethouder Chris Maas een gesprek heeft gehad  met de heer Kaland en de heer Kloosterziel van het Polderhuis.

Raadsvoorstel kwaliteitskader Veerse schoolgebouwen

Paul Barendregt, VVD, zegt dat de gemeente moet blijven investeren in het onderwijs. De partij ziet een prima plan. Marcel Steketee, HVV, stemt ook in het met voorstel. Leon Mulder, SGP, geeft aan dat volgens zijn partij verwachtingsmanagement noodzakelijk is bij de uitvoering van de plannen. Rene Molenaar, CU, stemt van harte in met het voorstel.  Jacco van Maldegem, D66, is blij dat de luchtkwaliteit in de scholen aandacht krijgt. Sylvia Sparreboom, DTV, zegt dat met het plan de achterstand die er was op deze manier goed wordt aangepakt. Johan Sanderse, CDA, noemt het  positief dat de raad kiest voor gebouwen met voldoende ruimte en een goede luchtkwaliteit.  Peter Meijs, PvdA/GroenLinks, is blij dat dit voorstel unanieme steun krijgt en bedankt het college voor de inzet. Wethouder Pieter Wisse bedankt iedereen voor de steun ook namens de leerlingen en leerkrachten.

Momenten van stilte

Jacco Van Maldegem, D66, stelt voor het ambtsgebed om te vormen tot twee momenten van stilte. Zijn partij denkt dat daarmee de momenten van bezinning worden vergroot omdat iedereen die dan op een persoonlijke manier kan invullen. Het aanroepen van een God die niet ieders God is draagt volgens hem niet bij tot meer verdraagzaamheid. Hij vraagt om hoofdelijke stemming op zijn voorstel. Paul Barendregt, VVD, ziet in het gebed een basis voor christelijke waarden in de Veerse samenleving en in de gemeenteraad. Dit is volgens hem niet het goede moment hier iets aan te veranderen. Tim de Kraker, HVV, zegt dat bijna 40% van de stemmers bij de laatste gemeenteraadverkiezingen heeft gestemd op een partij met een Christelijke achtergrond of inslag. Uit respect voor de kiezer en de collega’s in de gemeenteraad kan hij het voorstel niet steunen. 

Jaap Melse, SGP, is teleurgesteld dat D66 dit voorstel heeft ingediend. Een stiltemoment ziet hij als een afwaardering van het gebed. Hij zegt te bidden om kracht en wijsheid voor het goede van de inwoners. Rene Molenaar, CU, zegt dat de gemeente de afgelopen 4 jaar te maken heeft gehad met een bestuurscultuur waarvan we met z’n allen zeggen: we gaan het anders doen. Daarbij hoort respect voor elkaars opvattingen en meningen. Hij adviseert de heer van Maldegem dan ook om het voorstel terug te trekken. Sylvia Sparreboom, DTV, zegt zelf te geloven van mens tot mens. Respectvol met elkaar omgaan hangt niet samen met een geloof. Stilte is een vorm van respect voor elkaar en met dit voorstel krijgt iedereen zijn eigen twee momenten en kan die die naar eigen wens invullen. Johan Sanderse, CDA, vindt het jammer dat het ambtsgebed onderdeel wordt gemaakt van een politieke discussie. Een moment van stilte ziet hij als vorm van individualisering waar hij het niet mee eens is. Peter Blom, PvdA/GroenLinks, is van mening dat het respectvol is iedereen de gelegenheid te bieden het op een eigen manier in te vullen. D66, DTV, PvdA/GroenLinks stemmen voor de twee momenten van stilte. VVD, HVV, SGP, CU, CDA,  stemmen tegen. Het wordt met  7 voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om 20.48 uur.

Impressie gemeenteraad 10 februari 2022

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.33 uur.

Zon op Land

SGP/ChristenUnie, VVD en Hart voor Veere komen met een amendement. De partijen noemen het daarin onwenselijk het voorstel om goede landbouwgronden voor langere tijd beschikbaar te stellen voor de aanleg van zonneparken. Sander Jacobse, SGP/ChristenUnie, kan zich absoluut niet vinden in het voorstel. Landbouwgrond beschikbaar stellen voor zonneparken, hij vraagt zich af of de partijen die dit voorstel steunen van het padje af zijn. Burgemeester Rob van der Zwaag grijpt in en roept op bij de inhoud van het raadsvoorstel te blijven. Bas van Hese, CDA, kan zich wel vinden in het plan. Zon op dak heeft wel de absolute voorkeur, pas in uitzonderlijke situaties kunnen zonnepanelen op land worden geplaatst. Ineke Rijke, Pvda/GroenLinks, zegt dat verduurzamen erg belangrijk is, wat niet wil zeggen dat het land vol moeten worden gegooid met zonneparken. Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, ziet in principe een goed voorstel maar dan zonder de mogelijkheid van zonneparken op landbouwgrond. Sylvia Sparreboom, DTV, steunt het voorstel. Wethouder Adri Roelse bedankt de fracties voor de bijdragen. Een integraal afgewogen en up to date beleid dat is wat de gemeente wil. Daar waar het kan steunt de gemeente Zon op dak volop. Kleinschalige zonneparken op het land zijn wel mogelijk voor een periode van 25 jaar. Dit, omdat tegen die tijd, nieuwe technische ontwikkelingen die parken overbodig maken. In een door de SGP/ChristenUnie aangevraagde schorsing krijgen de fractie woordvoerders de mogelijkheid voor onderling overleg. Na de schorsing vraagt Sander Jacobse, SGP/ChristenUnie, of het mogelijk is om het beleid na enige tijd te evalueren in de raad. Die toezegging krijgt hij. SGP/ChristenUnie, VVD en Hart voor Veere stemmen voor het amendement. CDA, DTV, PvdA/GroenLinks stemmen tegen. Het amendement wordt niet aangenomen. Het voorstel wordt wel aangenomen met 10 stemmen voor (CDA, DTV, PvdA/GroenLinks) en 9 tegen ( VVD, Hart voor Veere, SGP/ChristenUnie).

Extra krediet voor speeltuin Westkapelle

Om de nieuwe speeltuin te laten voldoen aan de behoefte van de inwoners is er een extra krediet nodig. Marco Wisse, SGP/ChristenUnie, vraagt zich af wat voor verwachtingen er door het college zijn gewekt en welke beloftes er naar de inwoners van Westkapelle zijn gedaan. Het plan zorgt volgens hem voor ongelijkheid tussen de woonkernen. Daar worden namelijk veel lagere bedragen beschikbaar gesteld voor de speeltuinen. Hij wil de toezegging van de wethouder dat dit plan voor Westkapelle niet ten koste gaat van andere woonkernen. Johan Sanderse, CDA, ziet enthousiaste inwoners die mee helpen om iets te realiseren dat past binnen de visie van de gemeente. Een visie die nog wel officieel moet worden vastgesteld. In het voorstel ziet hij ook dat er nog een mogelijkheid is om het kleiner te maken als dit nodig zou zijn. Voor Tom Lievense, PvdA/GroenLinks, is het duidelijk dat er iets moet gebeuren met de speeltuin in Westkapelle. Dat kinderen mee mochten denken is erg goed en zou vaker moeten gebeuren. 
Marja Osté, VVD, gaat er vanuit dat ieder raadslid blij is met een goed plan dat uit de samenleving komt. Maar er is nog veel onduidelijk en haar partij heeft helaas geen goede antwoorden gehad op de ingediende vragen. Voor mindervaliden is de locatie op de dijk moeilijk bereikbaar. Ze heeft nog geen antwoord gehad of het college dit gaat aanpakken. Ook over de financiële kant is er nog veel onduidelijk. Echt gevaarlijk is dat er veel fietsers over het wandelpad langs de speeltuin rijden, kan daar iets aan gedaan worden is haar vraag. Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, is niet blij met de timing van het indienen van dit voorstel, er zijn nog veel losse eindjes. Sylvia Sparreboom, DTV, ziet een mooi initiatief van inwoners, dat is geweldig en dat moet vooral doorgaan. Wethouder Pieter Wisse, begrijpt de opmerkingen en vragen van de raad. Die raad heeft het college ook vaak opgeroepen om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen. Hij is van mening dat Westkapelle het ook verdient. Het onderling vergelijken van bedragen voor de kernen mag dit voorstel niet in de weg staan. De speeltuin die er nu is wordt erg druk bezocht ondanks dat de bereikbaarheid inderdaad niet optimaal is. Met een zebrapad in de Zuidstraat kan die veiliger worden gemaakt, voor mindervaliden blijft de toegankelijkheid met dit voorstel zoals die nu is. De wethouder zegt dat het plaatsen van borden om fietsers van het wandelpad af te houden steeds minder blijkt te werken. En dat is helaas niet alleen in Westkapelle zo. Na wat felle discussies, waarbij burgemeester Rob van der Zwaag de betrokken raadsleden terug naar het onderwerp moet brengen, komt het voorstel in stemming. CDA, PvdA/GroenLinks, DTV, VVD, Hart voor Veere stemmen voor. SGP/ChristenUnie stemt tegen. Met 14 stemmen voor en 5 tegen wordt het voorstel aangenomen. 

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om 23.51 uur.
 

Impressie gemeenteraad 16 december 2021

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30 uur.

Project Supermarkt Plus Vrouwenpolder

Marja Osté,  VVD, begrijpt niet dat het zo lang moet duren. Ze hoopt echt dat het voor 31 december voor elkaar komt. Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet, zo noemt Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, de gang van zaken. Hij begrijpt ook niet waarom dit hele project zo lang moet duren. Sylvia Sparreboom, DTV, wil iets positiefs zeggen, gemopper is er al genoeg in de raad. Ze is erg blij met het voorstel dat er nu is. Ad Maris, SGP/ChristenUnie, gaat niet mopperen maar hij begrijpt niet waarom het ontwerp, voor dat wat er op de oude locatie van de supermarkt moet komen, er nog steeds niet is. Hij stelt voor de einddatum hiervoor te verruimen naar eind juni volgend jaar. Bas van Hese, CDA, stelt voor dat de wethouder er strak op blijft zitten om alles voor het eind van dit jaar toch rond te krijgen. Peter Blom, PvdA/GroenLinks, stelt voor dat het college aangeeft wat wel en wat niet mag op de oude locatie. Wethouder Adrie Roelse zegt dat de gesprekken met  de ondernemer over nieuwbouw goed verlopen, zowel voor de nieuwe als de oude locatie. Hij gaat er vanuit dat het voor het einde van dit jaar toch allemaal in orde komt. De gemaakte afspraken nu nog veranderen is geen goed idee. Alle partijen stemmen in met het voorstel.

Verkeerssituatie Grijpskerke

Marja Osté, VVD, stemt in het met voorstel. Ze dringt er op aan om ook te kijken naar de korte termijn oplossingen om de situatie zo snel mogelijk veiliger te krijgen. Ad Maris, SGP/ChristenUnie, ziet een voor hem volkomen onduidelijk plan, gemaakt door een bureau dat blijkbaar niet goed op de hoogte is van de situatie. Hij stelt voor om de aanpak rond de MFA in Westkapelle hier ook te gebruiken. Dus bijeenkomsten organiseren met aparte groepen inwoners. Leen Meijers, CDA, heeft er vertrouwen in dat het college goede keuzes kan maken. Ineke Rijken, PvdA/GroenLinks, denkt dat kleine aanpassingen zoals de dorpsraad die aangeeft op korte termijn al voor enige verbetering kunnen zorgen. Het voorstel wordt aangenomen met steun van alle partijen. 

Ontwikkelkader verblijfsaccommodaties

Marja Osté, VVD, leest dat het de bedoeling is om grip te krijgen op de ontwikkelingen maar hoever gaan we daar in. Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, vraagt zich af wat hij zich voor moet stellen bij de omschrijving “rust in de winter”. Hoe zit het dan met het verlengen van de toeristische seizoenen?  Sylvia Sparreboom kan zich helemaal vinden in de richting waar dit stuk naar toe gaat. Marco Wisse, SGP/ChristenUnie, wil dat ondernemers een stukje ruimte krijgen om hun product te kunnen verbeteren. In het stuk proeft hij te veel angst dat toerisme de leefbaarheid te veel aantast. Kampeerfabrieken ziet hij niet zitten maar toerisme brengt de gemeente heel veel goeds. De gemeente moet niet op slot want we mogen geen openluchtmuseum worden. Peter Meijs, PvdA/GroenLinks, heeft het idee dat veel  inwoners, huidige en nieuwe, het gevoel hebben dat we al op slot zitten. Want toerisme zorgt ook voor druk op de bouw van nieuwe woningen. Johan Sanderse, CDA, ziet een zoektocht naar balans tussen toerisme en inwoners. Hart van Veere stemt tegen het plan, alle andere partijen stemmen voor.

Raadsvoorstel Kaasboer

Omdat het inmiddels na middernacht is verlaat Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, de vergadering.De gang van zaken rond dit dossier, Marja Osté, VVD, begrijpt er steeds minder van.  Ze is ook bang voor de mogelijke juridische risico’s. Sylvia Sparreboom, DTV, vindt het goed dat er eindelijk iets van de grond gaat komen.  De tijd is er naar en het is goed voor de toeristische ontwikkeling.  Sander Jacobse, SGP/ChristenUnie ,kan niet begrijpen dat de gemeente meer dan 1 miljoen euro gaat betalen aan de projectontwikkelaar als schadevergoeding  en dat voor een aangepast ontwerp met slechts 66 bedden minder.  Leen Meijers, CDA, is blij dat de wethouder afspraken heeft kunnen maken over een afgeslankt plan van hoge kwaliteit. Minder massaal en dus beter passend in de omgeving. Peter Meijs, PvdA/GroenLinks, heeft ook complimenten voor het behaalde resultaat. De naam van het hotel zit hem wel dwars, hotel resort Zoutelande, dat kan beter. Wethouder Chris Maas zegt dat er de afgelopen maanden heel veel is gezegd en geschreven over dit project dat eigenlijk al begon voor  2011. De gemeenteraad drong er een paar maanden geleden op aan dat het college zou gaan praten met de ondernemer om afspraken te maken over een afgeslankt hotel, dat is volgens de wethouder gelukt. Er ligt nu een plan van hoge kwaliteit dat qua omvang beter past in de omgeving en bij  het DNA van Biggekerke. De schadevergoeding is fors, 850.000 euro volgens de wethouder. En dat er mensen in de omgeving van het hotel nog niet tevreden zijn begrijpt hij. Die worden door de gemeente en ook op verzoek van de projectontwikkelaar betrokken bij de verdere gang van zaken. Tegen het plan stemmen SGP/ChristenUnie en VVD. Voor het plan stemmen  DTV, CDA, PvdA/GroenLinks. Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 10 stemmen voor en  6 tegen.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om tegen 02.45 uur.

Impressie gemeenteraad 10 november 2021

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30.

Situatie Kaasboerterrein in Biggekerke en motie van wantrouwen

Wethouder Chris Maas brengt de raad op de hoogte over de situatie bij de Kaasboer in Biggekerke. De gemeente zet in op een afgeslankt plan, een hotel dat kleiner zal worden dan eigenlijk de bedoeling was. Als alles meezit kan in december het aangepaste ontwerp door de raad worden behandeld.

Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, stelt een aantal vragen aan wethouder Chris Maas. Die gaan onder andere over de start van de gesprekken tussen de projectontwikkelaar en wat de financiële gevolgen voor de gemeente kunnen zijn. Marin van den Berge, VVD, dient ook namens Hart voor Veere, een motie van wantrouwen in tegen wethouder Chris Maas naar aanleiding van zijn rol in het Kaasboerproject. De informatie die de raad kreeg van de wethouder was onvoldoende, via de pers kwam meer naar buiten dan via de wethouder. Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, heeft het over een bijzonder gevoelig dossier waarbij de informatie naar de raad toe volgens hem absoluut niet goed is gegaan.

Peter Meijs, PvdA/GroenLinks, zegt dat zijn partij de motie niet steunt omdat volgens hem de wethouder de raad wel goed heeft geïnformeerd. Sylvia Sparreboom, DTV, vraagt zich af hoeveel informatie je nodig hebt als raad om tot een besluit te komen. Ze begrijpt het wantrouwen tegenover de wethouder niet. Ad Maris, SGP/ChristenUnie, is van mening dat de wethouder zich inderdaad beter had kunnen houden aan zijn informatieplicht. Nu ziet hij een verbetering. Op andere dossiers is de partij zeer tevreden over de wethouder, zijn partij steunt daarom de motie niet. Leen Meijers, CDA, ziet geen enkele aanleiding om een motie van wantrouwen in te dienen. Hij noemt het buiten proporties dat Hart voor Veere en de VVD dit nu doen.

Wethouder Chris Maas geeft als reactie een kort overzicht over de gang van zaken in het dossier Kaasboer. Hij voelt zich medeverantwoordelijk voor de gang van zaken, medeverantwoordelijk met 3 voorgaande colleges en 3 voorgaande wethouders omdat de vergunning er al meer dan 10 jaar ligt. Hij zegt altijd transparant te handelen in alle dossiers. Uit het feitenrelaas blijkt ook dat hij de raad altijd goed en tijdig heeft geïnformeerd over gesprekken die zijn gevoerd en besluiten die zijn genomen. Hij vraagt zich ook af wat de reden van de motie van wantrouwen tegen hem nu echt is. Heeft het te maken met de komende verkiezingen? Hij snapt het niet.

Op verzoek van Marin van den Berge, VVD, wordt de vergadering geschorst. Na de schorsing reageren de partijen op de reactie van Chris Maas die daar tot slot ook nog een korte reactie op geeft. Burgemeester Rob van der Zwaag concludeert dat Hart voor Veere en VVD voor de motie stemmen en PvdA/GroenLinks, CDA, SGP/ChristenUnie en DTV stemmen tegen. De motie wordt niet aangenomen.

Aanpassingen parkeerbeleid

Peter Meijs, PvdA/GroenLinks, heeft complimenten voor het college over hoe het parkeerbeleid wordt aangepast. Marin van den Berge, VVD, ziet enkele wijzigingen waar de partij wel blij mee is maar de basis van de problemen wordt er niet mee aangepakt. Een paar extra borden plaatsen en nog wat stickers plakken kunnen misschien voor iets meer duidelijkheid zorgen. De partij wil dat er zo snel mogelijk gratis parkeerterreinen komen voor Zoutelande en Domburg.

Leen Meijers, CDA, wil graag weten wat volgens de VVD de basis van de problemen is. Marin van den Berge noemt de slechte communicatie en te veel regels. Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, ziet dat te veel inwoners van de gemeente Veere zich toerist gaan voelen in de eigen gemeente door het betaald parkeren. De spaghetti aan regels moet een stuk eenvoudiger worden en in de winterperiode moet het betaald parkeren worden afgeschaft omdat de straten dan toch leeg en verlaten zijn.

Sylvia Sparreboom, DTV, ziet dat de groei van het toerisme zorgt voor behoorlijk wat vraagstukken. Inwoners, toeristen, iedereen wil parkeren op dat plekje dicht bij de kust. Ambtenaren en college hebben goed ingespeeld op de kritieken en dat zie je terug in de aanpassingen. Johan Sanderse, CDA, ziet een grondige evaluatie van het parkeerbeleid. Dank daarvoor aan iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen. Hij dringt er bij de wethouder op aan om het gratis parkeren op een terrein in Zoutelande mogelijk te maken.

Marco Wisse, SGP/ChristenUnie, zegt dat de dagtoerist mee laten betalen aan de strandvoorzieningen en het verbeteren van de leefbaarheid centraal stonden bij het invoeren van het parkeerbeleid. Dat laatste kan en moet worden verbeterd.

SGP/ChristenUnie, Hart voor Veere en VVD dienen een motie en 7 amendementen in. De motie gaat over het aanleggen van een terrein voor gratis parkeren aan de rand van Zoutelande. De amendementen gaan van het aanpassen van de staffel in de accommodatie app tot andere tijden voor gratis parkeren bij kerken en accommodaties. CDA en DTV dienen een motie in om voor mantelzorgers een parkeervergunning aan te kunnen vragen.

Wethouder Pieter Wisse heeft de raad horen zeggen dat er veel maatwerk is geleverd, wat op zich goed is maar dat er daardoor ook wel veel onduidelijkheid is ontstaan. De motie voor een parkeerterrein bij Zoutelande waar gratis geparkeerd kan worden hoeft wat hem betreft niet te worden ingediend. Het college heeft inmiddels geld gereserveerd om grond te kunnen kopen en het terrein aan te leggen.

De motie van SGP/ChristenUnie, Hart voor Veere en VVD voor de aanleg van een terrein voor gratis parkeren bij Zoutelande en de motie van CDA en DTV voor een parkeervergunning voor mantelzorgers, als pilot in de kern Veere krijgen steun van de volledige raad. Het raadsvoorstel wordt ook unaniem aangenomen.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering ver na middernacht.

Impressie gemeenteraad 30 september 2021

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30

Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, vraagt ook namens SGP/ChristenUnie en VVD of agendapunt 14 eerder kan worden behandeld. Het gaat over het besloten gedeelte van de vergadering. CDA, DTV en PvdA/GroenLinks voelen hier niets voor. Hart voor Veere vraagt een schorsing aan. Als burgemeester Rob van der Zwaag de vergadering na vijf minuten heropent geeft Stijn van Kervinck aan het te betreuren dat de coalitiepartijen niet mee willen gaan met het verzoek.

Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, vraagt of het mogelijk is om het inspiratiepunt in Oostkapelle langer open te houden dan 31 oktober. In Veere en Domburg blijven ze langer open. Wethouder Adrie Roelse geeft aan dat het een groot succes is en dat er binnen twee weken een evaluatie komt. Daarin wordt dan ook besproken of het mogelijk is langer open te blijven. Hart voor Veere heeft ook een vraag over de Kustmarathon.

Hoe gaat de gemeente handhaven op het betaald parkeren en het controleren van de QR codes door de horeca? Burgemeester Rob van der Zwaag antwoordt dat vanuit de brandweerpost Zoutelande alles wordt gecoördineerd en de gemeente naar bevinden zal handelen in goed overleg met de organisatie van de kustmarathon. Peter Meijs, PvdA/GroenLinks, heeft vragen over de Corona maatregelen in Domburg. Het college heeft besloten het verkeer om te leiden wat volgens bewoners voor forse overlast zorgt. Is het mogelijk om tot een tussenoplossing te komen door alleen in het weekend de winkelstraat af te sluiten?

Burgemeester Rob van der Zwaag antwoordt dat er inderdaad bewoners zijn die hinder ondervinden van de omleidingen maar dat de maatregelen nodig zijn om in de drukke straat de 1,5 meter afstand aan te kunnen houden.

Locatiekeuze maatschappelijke voorziening Westkapelle.

Ad Maris, SGP/ChristenUnie, geeft aan dat het “niet niks” is deze investering van 12 tot 13 miljoen euro. Hij stemt in met het voorstel dat kiest voor Molenwal als de plaats waar het gebouw moet komen. Johan Sanderse, CDA, kan zich ook vinden in het voorstel. De argumenten om voor Molenwal te kiezen zijn volgens hem steekhoudend. Tom Lievense, PvdA/GroenLinks, zegt dat er bij de keuze voor de locatie Molenwal is gekeken naar het draagvlak, de kosten en de aanpassingen van de infrastructuur. Marja Osté, VVD, ziet in Molenwal niet de perfecte plek want “als we kijken naar de toekomst is het duidelijk dat er daar te weinig ruimte is”. De partij is ook van mening dat er te weinig aandacht is voor een mogelijk andere invulling van het gebouw Herrijst. Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, vindt het goed dat Herrijst behouden blijft voor Westkapelle. De keuze voor Molenwal gaat in tegen de wens van een groot aantal inwoners die een voorkeur hebben voor nieuwbouw aan de Kerkeweg. Hart voor Veere vindt dat ook de betere locatie. Sylvia Sparreboom, DTV, kijkt terug op een moeizaam traject. Uiteindelijk kan haar partij instemmen met de locatie Molenwal. Wethouder Chris Maas zegt dat het college aan de slag gaat. Er is onrust in het dorp maar de gemeente gaat in gesprek met omwonenden. Ook wordt er gekeken naar wat Herrijst kan blijven betekenen voor de inwoners en er komt een onderzoek naar woningbouw in Westkapelle. SGP/ChristenUnie, PvdA/GroenLinks, CDA en DTV stemmen voor. VVD en Hart voor Veere stemmen tegen. Het voorstel wordt aangenomen met 15 tegen 4 stemmen.

Ontwerpbestemmingsplan Domburg Hotelontwikkeling Herenstraat.

Sander Jacobse, SGP/ChristenUnie, is enthousiast. Hij vindt het geweldig dat er nog fantastische familiebedrijven zijn in de gemeente Veere die voor kwaliteit en duurzaamheid willen gaan. Dat GroenLinks tegen het plan is, verbaasd hem dan ook.

Peter Blom, PvdA/GroenLinks, heeft alle voor en tegens tegen elkaar afgewogen en zou schoorvoetend met het plan in kunnen stemmen. Maar de bouw van drie recreatiewoningen, die onlosmakelijk met het hotel verbonden zijn, daar heeft de partij grote moeite mee. Marja Osté, VVD, ziet een mooi plan dat past binnen de toeristische visie. Ben van Hese, CDA, ziet een bedrijf dat zorgt voor duurzame werkgelegenheid.

Stijn van Kervinck, Hart voor Veere, is voor deze herontwikkeling van Hotel de Wigwam.

Sylvia Sparreboom, DTV, vindt het fijn dat het plan kan worden uitgevoerd.  SGP/ChristenUnie, CDA, VVD, Hart voor Veere en DTV stemmen voor, PvdA/Groenlinks stemt tegen. Het voorstel wordt aangenomen.

Het openbare gedeelte van de raadsvergadering wordt door burgemeester Rob van der Zwaag afgesloten, de raad vergadert daarna besloten over agendapunt 14. Na de behandeling is de vergadering weer openbaar en wil de voorzitter de vergadering afsluiten. Maar dan zegt Marin van de Berge namens VVD, Hart voor Veere en SGP/ChristenUnie een motie van wantrouwen in te willen dienen. Burgemeester Rob van der Zwaag geeft aan dat dit nu alleen nog maar kan als een meerderheid van de raad er mee instemt om de motie op de agenda te zetten. Het CDA wil dit niet, ze geven aan dat wat hun betreft de vergadering lang genoeg heeft geduurd. PvdA/GroenLinks sluit zich daarbij aan. DTV zegt dat het inmiddels 9 minuten over 1 is en tijd is om naar huis te gaan. SGP/ChristenUnie is, met uitzondering van Ad Maris, voor net zoals Hart voor Veere en VVD. Met 11 stemmen tegen en 8 voor wordt het voorstel om de motie in te dienen verworpen.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit om 01.15 uur de vergadering.  

Impressie gemeenteraad 3 juni 2021

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30.

Tijdens het vragenuur ontstaat er een pittige discussie over het op tijd inleveren van schriftelijke vragen. De burgemeester geeft aan dat de voltallige gemeenteraad het reglement van orde heeft opgesteld en aanvaard en dat hij dat dus volgt. Hij zegt dat hem is gevraagd vergaderingen strenger en volgens de regels te leiden, dus dat doet hij. 

Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie

Dit Deltaplan gaat op een aantal punten verder dan de voor de gemeente wettelijk verplichte voorzieningen van behandeling en registratie van klachten over discriminatie. Het voorstel wordt aangenomen met steun van PvdA/GroenLinks, CDA en DTV. Tegen stemmen SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst van Kervinck. SGP/ChristenUnie is van mening dat het plan niet voldoende aansluit bij artikel 1 van de Grondwet. De VVD ziet geen toegevoegde waarde in een aparte Zeeuwse aanpak.  

Verzoek tot intrekking omgevingsvergunning Kaasboerweg Biggekerke

Sander Jacobse, SGP/ChristenUnie, en Marja Osté, VVD, willen duidelijkheid over de stand van zaken. Wethouder Chris Maas zegt dat de gemeente de uitslagen van de onderzoeken goed bekijkt, er zijn nog gegevens opgevraagd en er is overleg met de provincie en het waterschap. 
 
Burgemeester Rob van der Zwaag sluit om 22.00 uur de vergadering.  
 

Impressie extra vergadering parkeren gemeenteraad 31 maart 2021

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30.

Op initiatief van de oppositiepartijen SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst van Kervinck staat deze gemeenteraadsvergadering volledig in het teken van het invoeren en uitbreiden van betaald parkeren in een aantal woonkernen vanaf 1 april 2021.

Insprekers

Negen insprekers maken gebruik van het spreekrecht om hun bezwaren tegen het Parkeerbeleid duidelijk te maken. 
SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst van Kervinck komen met een initiatiefvoorstel en 2 moties. Het initiatiefvoorstel is om het parkeerbeleid uit te stellen tot 1-10-2021 en de tijd te gebruiken om het college te laten komen met een voorstel voor aanpassingen. In de eerste motie vragen ze werkgevers de mogelijkheid te geven een parkeervergunning voor hun werknemers aan te vragen voor 40 euro per jaar en in Domburg en Zoutelande 50 parkeerplaatsen te reserveren voor werknemers.  En om  de eindtijd van het betaald parkeren in Domburg en Veere te veranderen naar 19.00 uur in plaats van 21.00 uur. In de tweede motie staan ook een aantal voorstellen zoals: het tarief voor de Parkeerjaarkaart voor de D en E terreinen aan te passen naar 75 euro,  tweede woningbezitters kunnen  voor 40 euro een vergunning kopen op kenteken en om  inwoners buiten de kern gelijk te behandelen als inwoners binnen de kern. Het instellen van een gratis parkeerterrein aan de rand van  Zoutelande en alle verenigingen en kerken gelijk te behandelen en niet met verschillende mogelijkheden te komen.  

Reacties raadsleden VVD en CDA

Marin van den Berge, VVD, zegt dat ze nog nooit zoveel negatieve reacties heeft gekregen. In de ogen van het college ziet ze dollartekens maar geen enkel begrip voor de vele bezwaren van burgers en ondernemers. Stijn van Kervinck, Lijst van Kervinck, verwijt het college dat bewoners van het buitengebied nu toerist worden in de eigen woonkernen. De tijdelijke aanpassingen waar het college op het allerlaatste moment nog mee komt, staan niet in verhouding tot de enorme onrust in de Veerse samenleving. Marco Wisse, SGP/ChristenUnie, vindt het beschamend dat het parkeerbeleidsplan inmiddels al door meer dan 6000 mensen is afgewezen. Hij ziet boosheid, onrust en verontwaardiging bij veel inwoners. Peter Meijs, PvdA/GroenLinks, begrijpt de onrust die is ontstaan. Maar waarom voeren we het betaald parkeren in? Om de kosten van de voorzieningen en het onderhoud aan strand-  en duinovergangen te kunnen betalen. Positieve geluiden hoort hij van verenigingen en de kerken over het maatwerk dat er voor hen in het parkeerbeleid zit. Leen Meijers, CDA, begrijpt dat moeten betalen voor iets dat eerst gratis was niet leuk is. Hij merkt dat veel mensen begrip tonen als ze uitleg krijgen over de nieuwe maatregelen. Dagtoeristen mee laten betalen aan de voorzieningen en het autoverkeer terugdringen in de woonkernen, daar is niks mis mee. Het toerisme zal de komende 10 jaar met 50% toenemen daarom moet er nu wat gebeuren. 

Reactie raadslid DTV

Sylvia Sparreboom, DTV, merkt dat de stemming er goed in zit. Van extreem, absurd,  schaamteloos en uitsluitingen tot haal je kop uit het zand het komt allemaal voorbij. Laat het parkeerbeleid van start gaan op 1 april  dan kunnen we na de zomer tijdens de evaluatie de scherpe randen ervan bespreken. 

Reactie wethouder Wisse

Wethouder Pieter Wisse bedankt iedereen voor de inzet, betrokkenheid en bijdrage. Het college heeft oog voor de zorgen die er zijn. Hij voelt dat de pijn veroorzaakt door de Corona crisis het er niet makkelijker op maakt. Dat er weerstand is tegen het invoeren van betaald parkeren is niet aan te ontkomen, ook niet als het later wordt ingevoerd. Hij geeft eerlijk toe dat wat betreft het communiceren van het parkeerbeleid een aantal dingen verkeerd zijn ingeschat. Dat zorgde vooral voor veel heel ophef bij de 50 euro bordjes in Zoutelande die daarom ook zijn weggehaald. Het college heeft met heel veel betrokkenen gesproken en samen zijn er oplossing gevonden. De raad heeft uitgesproken dat het parkeerbeleid voor de hele Veerse kust gelijk moet zijn. De dagtoeristen mee laten betalen kan niet zonder vergunningshouder gebieden. Het verbeteren van de leefbaarheid in de kernen is ook een belangrijk punt van het beleid. Het college wil blijven investeren in de gemeente want daar hebben niet alleen de inwoners maar ook de ondernemers en toeristen profijt van. Na de zomer komt er een evaluatie en dan is de raad aan zet om aan te geven wat er verbeterd kan worden. 

Tweede termijn vergadering

In de tweede termijn ontstaan er pittige discussies tussen de oppositie en coalitie. Die brengen de partijen niet dichter bij elkaar. Waar de oppositie blijft aansturen op uitstel is de coalitie van mening dat het betaald parkeren op 1 april moet ingaan. De aanpassing van de verordening parkeerbelasting wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 9 tegen. CDA, DTV, PvdA/GroenLinks stemmen voor. SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst van Kervinck stemmen tegen. Het initiatiefvoorstel en de 2 moties worden niet aangenomen. SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst van Kervinck stemmen voor met 9 stemmen. DTV,CDA en PvdA/GroenLinks stemmen tegen met 10 stemmen. Het parkeerbeleid gaat van start op 1 april.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering ver na middernacht. 
 

Impressie gemeenteraad 18 maart 2021

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30.

Jaap Melse wordt beëdigd als raadslid, hij volgt Marcel van den Bosse op

Ad Maris, SGP/ChristenUnie, begint met een korte verklaring waarin hij ingaat op de situatie binnen de fractie van zijn partij. Aanleiding is het terugtreden van raadslid Marcel van den Bosse die wordt opgevolgd door Jaap Melse. Ineke Rijken en Peter Meijs, beide PvdA/GroenLinks, onderbreken hem als hij begint over wat heeft geleid tot het aftreden van Jaap Melse als wethouder een aantal jaar geleden en de onderzoeksrapporten die hem vrij pleitten maar nooit in de raad zijn besproken. Burgemeester Rob van der Zwaag maakt duidelijk dat hij hier nu geen discussie over wil en dat hij met Ad Maris heeft afgesproken dat die zich in zijn verklaring op de toekomst zou richten en niet op het verleden.

Extra krediet aanleg punttrackbaan in Domburg

Johan Sanderse, CDA, dringt er op aan dat er na 2 jaar een evaluatie komt over het gebruik van de baan. Stijn van Kervinck, Lijst van Kervinck, roept op om de baan zo snel mogelijk aan te leggen. Tom Lievense, PvdA/GroenLinks, ziet het evalueren na 2 jaar ook wel zitten. Marga Osté, VVD, blijft erbij dat het wel heel veel geld is maar gaat toch akkoord. Marco Wisse, SGP/ChristenUnie, heeft zich wat verder verdiept in de wereld van de punttrackbanen. Hij is daardoor enthousiaster geworden en hoopt dat de jeugd lekker kan hobbelen op de baan. José de Buck, DTV, stemt van harte in met het voorstel. Wethouder Chris Maas is blij met de steun en het enthousiasme van de raad. Hij zegt dat het een prachtige voorziening wordt voor de jeugd en belooft haast te maken met de aanleg. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Compensatie parkeertarieven voor eigen inwoners

Lijst van Kervinck, SGP/ChristenUnie en VVD dienen een motie in om de jaarkaart voor het parkeren langs de kust goedkoper te maken voor de inwoners van de gemeente Veere. Vanaf 1 april moet er in Veere, Domburg en Zoutelande worden betaald, andere kernen volgen later. Volgens de partijen is er veel boosheid en onrust. Er volgt een lange discussie tussen alle fracties. Wethouder Pieter Wisse zegt dat het niet verstandig en nauwelijks haalbaar is om anderhalve week voor de invoering van het betaald parkeren nog met wijzigingen te komen. Hij ontraadt de motie en stelt voor die aan te houden en mee te nemen bij de evaluatie zodat er dan in 2022 eventueel aanvullende maatregelen kunnen komen. CDA, PvdA/GroenLinks en DTV stemmen tegen waardoor de motie niet wordt aangenomen.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om 23.40.

Impressie gemeenteraad 1 februari 2021

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30.

Uitvoering parkeerbeleidsplan 1e fase

Het parkeerterrein aan de Nieuwstraat in Zoutelande is direct een punt voor discussie. Ook daar wordt vanaf 1 april betaald parkeren ingevoerd. Het lukt niet om voor die datum het parkeerterrein nog op te knappen. Dat het er nu slecht bij ligt, daar is iedereen het over eens. Dat het verbeteren van het parkeerterrein pas na de zomerperiode kan, daar zijn SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst van Kervinck niet blij mee. Volgens die partijen verwachten betalende gebruikers een bepaalde kwaliteit die er nu niet is. Wethouder Pieter Wisse zegt dat het parkeerterrein klaar kan zijn voor de start van het seizoen in 2022. Over het beschikbaar stellen van een krediet wordt lang gediscussieerd zonder dat voor de oppositiepartijen daar voldoende duidelijkheid over komt.

VVD, SGP/ChristenUnie en Lijst van Kervinck stemmen tegen het voorstel. Voor stemmen CDA, PvdA/GroenLinks en DTV. Het voorstel wordt met 10 tegen 8 aangenomen.

Beleefroute strandovergang Oranjezon

Unanieme steun is er wel voor dit agendapunt. De bijna 1 kilometer lange overgang die gedeeltelijk door het natuurgebied Oranjezon gaat krijgt een update. Nieuwe bewegwijzering, een uitkijkpunt, nieuw meubilair en een nieuwe brug gaan er voor zorgen dat de overgang meer beleving krijgt.

Ook het overloop parkeerterrein wordt aangepakt.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering tegen middernacht.

Impressie gemeenteraad 10 december 2020

De vergadering is live te volgen via www.veere.nl.

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de digitale vergadering om 19.30

Vaststellen parkeerverordeningen

Het agendapunt dat vanavond de meeste energie en tijd vergt, is het vaststellen van diverse parkeerverordeningen. Sylvia Sparreboom, DTV, kan instemmen met het plan zoals dat er nu ligt. Niels te Sligte, SGP/ChristenUnie, zegt dat de plannen veel te gehaast worden ingevoerd en dat de tarieven veel te hoog zijn. Als voorbeeld noemt hij het, volgens zijn partij, absurde hoge  tarief  van 150 euro voor een jaarkaart. Zorgen maakt hij zich ook over de parkeermogelijkheden voor kerkgangers in de kernen waar betaald parkeren wordt ingevoerd. Is er rekening gehouden met hun wensen? Voor Johan Sanderse,  CDA, is het niet nodig om de discussie die gevoerd is in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling vanavond in de raad over te doen. Het college heeft aanpassingen doorgevoerd, er is veel maatwerk verricht en hoewel niet iedereen tevreden is met het plan kan zijn partij er mee instemmen. Het is tijd om er nu mee aan de slag te gaan. Volgens Peter Meijs, PvdA/Groenlinks, heeft het college niet alleen geluisterd naar de op- en aanmerkingen van alle partijen op het plan maar er ook iets meegedaan. Er is overleg geweest met veel betrokkenen. Met dit parkeerbeleid worden de verschillen tussen de kernen aan de kust weggewerkt en komt er meer financiële ruimte om te investeren in de toeristische voorzieningen.  Marin van den Berge, VVD,  zegt dat het college een groot aantal vragen en twijfels over het parkeerplan heeft weggenomen. Toch is de partij teleurgesteld. Want 150 euro voor een jaarparkeerkaart voor inwoners is echt veel te hoog. Inwoners en ondernemers worden de dupe van het plan en dus uiteindelijk ook de gemeente. Stijn van Kervinck, Lijst van Kervinck, ziet positieve aanpassingen in het plan. Maar over het plan kan de partij toch niet enthousiast zijn. Dat de toerist door het invoeren van het betaald parkeren keihard in de portemonnee wordt getroffen, zint de partij niet. Parkeren voor ruim 5 euro is een “randstedelijk”  tarief dat niet past bij de gemeente Veere.

Amendementen

De partijen VVD, SGP/ChristenUnie en Lijst van Kervinck dienen 3 amendementen in. Daarin komen ze met diverse aanpassingen in het plan zoals het vaststellen van een tarief van 70 euro voor de jaarkaart en ook de dagkaart moet goedkoper worden.

Uitleg college

Wethouder Pieter Wisse bedankt alle partijen voor de reacties. Hij geeft nogmaals aan waarom het college met dit plan komt. Het invoeren van het betaald parkeren is niet alleen nodig om de gemeente financieel gezond te houden maar ook om de leefbaarheid in de kernen op niveau te houden door ze autoluw te maken. Om alle voorzieningen die er nu al zijn op niveau te houden zoals de keurig aangelegde parkeerterreinen, goed toegankelijke duinovergangen en schone stranden is er meer geld nodig. De rekening daarvoor moet naar degene die daar volop van genieten.

Aannemen voorstel

De amendementen brengen volgens de wethouder de financiële situatie van de gemeente Veere in gevaar. De 3 amendementen ingediend door VVD, SGP/ChristenUnie en Lijst van Kervinck krijgen onvoldoende steun omdat CDA, DTV, PvdA/GroenLinks die niet steunen. Met 10 stemmen voor van CDA, DTV, PvdA/GroenLinks en 9 stemmen tegen van VVD, SGP/ChristenUnie, Lijst van Kervinck wordt het voorstel aangenomen.

Afsluiting

Burgemeester Rob van der Zwaag bedankt iedereen voor de inzet in dit hectische jaar. Hij wenst iedereen fijne dagen en sluit de vergadering om 23.50 uur.

Impressie gemeenteraad 1 oktober 2020

De vergadering is live te volgen via www.veere.nl.

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30

Inspreken

Van het spreekrecht wordt door 12 personen gebruik gemaakt. Ze doen dit voor een organisatie waar ze bij betrokken zijn. Dat loopt uiteen van dorpsraad tot ondernemersvereniging, kerkgenootschap en sportclub. Allemaal zijn ze tegen het invoeren van het nieuwe verkeerbeleidsplan.

Verkeersbeleidsplan

Sylvia Sparreboom, DTV, kan het verkeerbeleidsplan zoals dat er nu ligt, ondersteunen. Ze is van mening dat er door goed overleg met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen een goed definitief plan kan komen. Marco Wisse, SGP/ChristenUnie, vindt het vreemd dat ondernemers in de drukste periode van het jaar zijn overvallen door het plan. Zo gaat een zichzelf respecterend bestuur niet met haar inwoners en ondernemers om. Volgens de partij is het snel invoeren van het plan ook niet nodig  omdat de gevreesde financiële tegenvallers voor de gemeente lijken mee te vallen.

Johan Sanderse, CDA,  is blij dat het college nu al met een nieuw plan komt. De dagtoeristen mee laten betalen aan de voorzieningen kan op steun van het CDA rekenen. In goed overleg met alle betrokkenen moet het college het plan verder uitwerken. Peter Meijs, PvdA/GroenLinks, vindt het eerlijk dat de dagtoerist mee betaalt aan de voorzieningen. Dat inwoners van Veere hinder ondervinden van het plan moet voorkomen worden, ze moeten juist mee profiteren van de voordelen. De partij ziet niets in uitstel van de uitvoering van het plan, daar schiet niemand iets mee op.

Marin van den Berge, VVD,  zegt dat de snelheid waarmee het plan moet worden uitgevoerd en de slechte communicatie met betrokkenen geen goed begin is. Het plan dat er nu ligt rammelt, daarom kan het in deze vorm niet worden uitgevoerd. De VVD steunt het invoeren van betaald parkeren in de kernen aan de kust wel. Stijn van Kervinck, Lijst van Kervinck, vindt het plan op zich niet eens zo slecht maar de aanvliegroute deugt niet. Er is geen draagvlak voor het plan. Het plan is onder stoom en kokend water gemaakt, een dieptepunt in de Veerse politiek. De partij stelt voor het plan met een jaar uit te stellen.

Wethouder  Pieter Wisse wijst erop dat vanavond de uitgangspunten worden vastgesteld. Dat er zorgen zijn over de uitvoering kan hij zich goed voorstellen. Het plan is er om de leefbaarheid in de kernen te vergroten. Toerisme in Veere gaat de komende jaren nog meer groeien en de parkeerdruk heeft de grenzen van dat wat kan inmiddels bereikt. 

SGP/ChristenUnie, VVD, Lijst van Kervinck stemmen tegen, voor stemmen PvdA/GroenLinks, CDA en DTV. Het voorstel wordt aangenomen met  10  stemmen voor en 9 tegen.

Tank in Westkapelle

De tank in Westkapelle, gebruikt tijdens de bevrijding in 1944, verkeert in zeer slechte staat. Lijst van Kervinck, VVD en SGP/ChristenUnie dienen daarom een motie in. Ze vragen het college te onderzoeken wat de kosten zijn om de tank  te laten opknappen. Ook moet er worden gekeken wie de tank daarna kan onderhouden. Wethouder Pieter Wisse zegt dat hij in overleg is met het Polderhuis in Westkapelle en het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp om de tank op te knappen en daarna in te staan voor het onderhoud. De motie wordt met steun van alle partijen aangenomen als “steun in de rug van de wethouder”.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering net voor middernacht.

Impressie gemeenteraad 1 juli 2020

De vergaderingen van de raad zijn “live” te volgen op onze website.

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30. 

Vragenuur

Marja Osté, VVD,  heeft ook namens de SGP/ChristenUnie en Lijst van Kervinck veel vragen over de zandsuppletie. Het college heeft geen gebruik gemaakt van het aanbod om tegen betaling extra zand op te laten spuiten. Het strand zou dan breder blijven bij hoog water en nog meer ruimte bieden aan de badgasten. Ze noemt het onbegrijpelijk dat het college deze volgens haar geweldige kans niet heeft gepakt. Wethouder Adri Roelse geeft antwoord op de vragen maar de partijen blijven het onbegrijpelijk vinden.

Nehalenniagebied Domburg

Sander Jakobse, SGP/ChristenUnie, is blij dat er gesprekken zijn geweest met de eigenaar van de midgetgolfbaan. Hij dient een motie in om de midgetgolfbaan in te passen in het plan. Wethouder Chris Maas zegt dat het creëren van een duinlandschap in het Nehalenniagebied voor de Provincie een duidelijke voorwaarde is om de subsidie te verstrekken. SGP/Christenunie, Lijst van Kervinck  en CDA steunen de motie. VVD, DTV en PvdA/GroenLinks doen dit niet dus wordt de motie niet aangenomen. Het voorstel krijgt de unanieme steun van de gemeenteraad.

Duintrap  Schermershoofd  Westkapelle

Anton van Haperen, PvdA/GroenLinks,  zegt dat er veel verbeterd  kan worden aan het ontwerp van de traditionele trap en aan de toegankelijkheid van het strand in het algemeen. Hij komt samen met DTV met een amendement voor de traditionele trap en wil de materialen van de huidige duintrappen laten onderzoeken om, daar waar mogelijk, de levensduur te verbeteren. Hij hoopt dat de wethouder door een gesprek met de gedeputeerde de subsidie voor de innovatieve trap toch mag gebruiken voor de traditionele trap en het voorgestelde onderzoek. Een pilot moet je op het hoogste punt beginnen zegt Marin van den Berge, VVD, want dan leer je er het meest van. Daarom kiest de VVD voor de innovatieve duintrap. Voor Stijn van Kervinck, Lijst van Kervinck, is het duidelijk, er moet worden gekozen voor de innovatieve duintrap. Sylvia  Sparreboom, DTV heeft niets toe te voegen aan de uitleg van de PvdA/ChristenUnie. Wethouder Pieter Wisse is erg blij met de discussie die is ontstaan rond de duintrap voor Westkapelle. Wat dat betreft is de pilot geslaagd. Dat er een vernieuwende trap moet komen is iedereen het over eens. Hij wil het gesprek met de gedeputeerde graag aan gaan maar denkt dat het lastig zal worden om de subsidie te gebruiken voor iets waar die niet voor bestemd is. Het voorstel wordt aangepast met punten uit het amendement en aangenomen door steun van PvdA/GroenLinks, CDA, DTV en  VVD. Tegen zijn Lijst van Kervinck en SGP/ChristenUnie.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om 22.35 uur.

Impressie gemeenteraad 28 mei 2020

De vergaderingen van de raad zijn “live” te volgen op www.veere.nl. 

Burgemeester van der Zwaag opent de vergadering om 19.30 uur.

Spreekrecht

De heer Mesu van de Vekabo maakt gebruik van het spreekrecht en pleit ervoor om mini campings de mogelijkheid te geven ook in de winter open te gaan. Dit om de inkomsten die ze mislopen door de Corona crisis toch nog enigszins terug te verdienen.

De heer van Leeuwen spreekt in namens de SVR. Hij zegt dat de toename van het toerisme de woon- en leefkwaliteit van de inwoners aantast. Toch steunt de SVR het wintertoerisme door mini campings eenmalig toestemming te geven om in die periode open te blijven.

Beëdiging

Anton van Haperen, PvdA/GroenLinks, wordt beëdigd als tijdelijk gemeenteraadslid. Hij vervangt de komende maanden raadslid Arie van Vliet.

Vragenuur

In het vragenuur stellen de partijen vragen aan het college. Op de vraag van Ad Maris, SGP/ChristenUnie, antwoordt wethouder Chris Maas dat er een casusregisseur komt voor inwoners en ondernemers. Het college stelt de aanstelling van die regisseur uit tot na de zomer.

Ad Maris heeft vragen naar aanleiding van een artikel in de PZC over de wens van ondernemers om overkappingen aan te mogen brengen boven tijdelijke terrassen. Wethouder Adri Roelse zegt dat uitspraken die in het artikel staan niet door het college zijn gedaan. Ad Maris reageert dat hij aan de journalist gaat vragen of die opnamen heeft gemaakt en zo ja of hij die mag beluisteren. Ad Maris vraagt ook of het mogelijk is om het zomerreces van de gemeentelijke organisatie in te korten om zo eerder uit de door de Corona crisis ontstane situatie te komen. Wethouder Pieter Wisse zegt dat de ambtenaren al keihard werken om de organisatie overeind te houden en goed te laten draaien en dat daar ook rekening mee moet worden gehouden.

Eenmalige winteropenstelling mini campings

Marja Osté, VVD, dient namens alle partijen een motie in voor een eenmalige winteropenstelling van de mini campings. Het gaat om een compensatie mogelijkheid voor de inkomsten die ze mislopen door de Corona crisis. Het college is blij met deze raadsbrede motie en gaat er voortvarend mee aan de slag.

Herverdeling gemeentefonds

Leen Meijers, CDA, dient samen met de VVD een motie in over de herverdeling van het gemeentefonds. Zoals het er nu naar uitziet krijgen plattelandsgemeenten minder geld. De motie roept op om samen met andere gemeenten hier krachtig tegen te protesteren. Alle partijen stemmen in met de motie.

Tijdelijke overkappingen terrassen

Lijst van Kervinck dient een motie in om tijdelijke overkappingen toe te staan bij terrassen die tijdelijk uit mogen breiden als compensatie op de Corona crisis. Wethouder Adri Roelse zegt dat het college de motie niet aanraadt. DTV, CDA, PvdA/GroenLinks stemmen niet in met de motie. Lijst van Kervinck, SGP/ChristenUnie, VVD stemmen voor. De motie wordt niet aangenomen.

Groenonderhoud

Tom Lievense, PvdA/GroenLinks, dient samen met VVD en CDA een motie in over het groenonderhoud. In een aantal woonkernen zijn bloemenbakken weggehaald, goed voor een bezuiniging van 5500 euro. Inwoners van Koudekerke en Westkapelle hebben aangegeven hier niet blij mee te zijn en willen meewerken door bijvoorbeeld het groen in de bakken water te geven. In de motie stellen de partijen voor dat de gemeente in gesprek gaat met de dorps- en stadsraden om afspraken te maken over het terugplaatsen van het weggehaalde groen. Wethouder Pieter Wisse zegt dat het college met de motie aan de slag wil gaan. Voor stemmen PvdA/GroenLinks, VVD, CDA. Tegen stemmen Lijst van Kervinck, SGP/ChristenUnie en DTV.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit het openbare gedeelte van de vergadering om 21.59 uur.

Impressie gemeenteraad 16 april 2020

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de digitale vergadering om 19.30 uur.

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Veere 2020

Voor dit agendapunt dienen VVD, SGP/ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en Lijst van Kervinck een amendement in. Marja Osté, VVD, wil met het amendement het probleem aanpakken daar waar het probleem zit. Het is volgens haar in de zomer gewoon te druk om de helling in Zoutelande te gebruiken. Johan Sanderse, CDA, vraagt of het mogelijk is om met strakke bloktijden de bootvissers toch de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de helling in Zoutelande. Want de pleziervaart veroorzaakt de problemen, niet de bootvissers. Voor het amendement stemmen VVD, SGP/ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en Lijst van Kervinck. Tegen zijn DTV en CDA. Het amendement wordt aangenomen. Het gewijzigde voorstel wordt aangenomen.

Afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de herontwikkeling van het KPN gebouw in Domburg

Ineke Rijken, PvdA/GroenLinks, ziet het vitaliteitshotel graag buiten Domburg komen op het terrein van Hof Domburg en niet op de locatie van het oude KPN gebouw. José de Buck, DTV, sluit zich daarbij aan. Leen Meijers, CDA, ziet het hotel in de woonkern ook niet zitten. Stijn van Kervinck noemt het een langlopend hoofdpijndossier, het hotel realiseren aan de westrand van Domburg is voor hem ook de enige oplossing. Marja Osté, VVD, is blij dat het college zich volledig inzet voor het verplaatsen van het hotel. Wethouder Ari Roelse zegt dat hij volgende week een afspraak heeft met de initiatiefnemer, inzet is inderdaad het hotel te verplaatsen naar de westrand. De verklaring wordt met 14 tegen 4 aangenomen, PvdA/GroenLinks stemt tegen.

 De eerste digitale raadsvergadering in de geschiedenis van de gemeente Veere wordt door Burgemeester Rob van der Zwaag om 22.00 uur afgesloten.

Impressie gemeenteraad 13 februari 2020

De vergaderingen van de raad zijn “live” te volgen op www.veere.nl

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30 uur.

De publieke tribune is goed gevuld, inwoners van Oostkapelle zijn in de meerderheid.

Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht. Marion van Stiphout doet dit namens de Dorpsraad Oostkapelle. Ze biedt de gemeenteraad een petitie aan. Die is door 1875 personen ondertekend die tegen verplaatsing van de sportvelden zijn maar voor de bouw van nieuwe niet recreatieve woningen. Burgemeester Rob van der Zwaag neemt de petitie in ontvangst en  wethouder Bert van Halderen zegt dat de gemeente niet doof is voor dit soort signalen.

Toepassing wet voorkeursrecht gemeenten

In het voorstel wordt geld beschikbaar gesteld om te kijken wat er mogelijk is in Oostkapelle en Marcel van den Bosse, SGP/ChristenUnie, kan zich daar in vinden. Marja Osté, VVD, wil instemmen met het voorstel want het is een aanzet om alle mogelijkheden te bekijken. Sylvia Sparrenboom, DTV, staat nog niet te juichen maar de aankoop van grond biedt wel mogelijkheden. De partij is tegen het verplaatsen van het sportpark. Leen Meijers, CDA, ziet niets in het plan, ontmoetingsplaatsen en sportparken moet je niet uit de dorpskern wegsnijden, daar is geen draagvlak voor. Chris Maas, PvdA/ GroenLinks, is ook tegen verplaatsing van het sportpark in Oostkapelle. Het is ook maar de vraag of er behoefte is aan dure bouwgrond. Wethouder Arie Schot wil heel open in gesprek gaan met alle betrokkenen. Alle mogelijkheden worden open gehouden. CDA en PvdA/GroenLinks dienen een motie in tegen het verkopen en verplaatsen van het sportpark. DTV, VVD en SGP/ChristenUnie stemmen tegen dus wordt de motie niet aangekomen. Het voorstel krijgt de steun van deze partijen, PvdA/GroenLinks en CDA stemmen tegen dus wordt het aangenomen met 10 tegen 7 stemmen.

Onderzoek leefbaarheid en toerisme

Niels te Sligte, SGP/ChristenUnie, steunt het rapport dat volgens hem gebruikt moet worden om tot een plan van aanpak te komen. Leen Meijers, CDA, ziet een mooi rapport, nu snel aan de slag met de resultaten. Volgens Chris Maas, PvdA/GroenLinks, heeft de groei van het toerisme grenzen en het draagvlak piept hier en daar. Marin van den Berge, VVD, ziet dat inwoners nog altijd positief tegenover het toerisme staan en dat moet zo blijven. Stijn van Kervinck, DTV, ziet in het onderzoek dat toerisme ook veel goeds brengt, zoals werkgelegenheid en het hoge voorzieningsniveau. PvdA/GroenLinks komt met een amendement waarin ze de gemeenteraad oproept een standpunt in te nemen en tot actie over te gaan. Dit krijgt steun van het CDA maar niet van DTV, VVD en SGP/ChristenUnie. Wethouder Bert van Halderen zegt dat het rapport oproept om alle betrokkenen in de kernen er bij te betrekken want het is maatwerk. Alle partijen stemmen in met het rapport.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering ruim na middernacht.

Impressie Begrotingsraad 7 november 2019

De vergaderingen van de raad zijn “live” te volgen op www.Veere.nl

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 14.00.

De gemeenteraad behandelt de programmabegroting voor 2020.

De fracties presenteren hun algemene beschouwing. 

Na het voorlezen van een beschouwing komen de andere partijen met vragen.
En tot slot geeft het college antwoord op vragen over de begroting.

Volgens wethouder Marcel Steketee is de begroting gemaakt met lef en durf.

Zonder verhoging van de OZB en toeristenbelasting is de begroting sluitend gemaakt.

Er is 34 miljoen euro beschikbaar voor maatschappelijke investeringen.

Amendement maatschappelijke voorzieningen

Chris Maas, PvdA/GroenLinks, dient samen met het CDA een amendement in over de maatschappelijke voorzieningen in Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. De partijen willen op een aantal punten aanpassingen. Zoals het niet verplaatsen van het sportcomplex in Oostkapelle en één gebouw voor de twee scholen in Westkapelle. VVD, DTV en SGP/ChristenUnie stemmen tegen. Met 11 stemmen tegen en 8 voor wordt het amendement niet aangenomen. Chris Maas komt dan met losse amendementen voor de vier kernen. Ook bij deze amendementen voor Westkapelle, Oostkapelle, Serooskerke en Aagtekerke is de stemming 11 tegen 8 voor.

Motie bezuinigingen stofkam

PvdA/GroenLinks dient dan samen met het CDA  de motie “Bezuinigingen stofkam” in. De partijen willen onder andere niet bezuinigen op uitvoering van dorpsvisies, het verfraaien van dorp entrees, het aantal nummers van de Veerse Krant en ontwikkelingssamenwerking.

De anderen partijen stemmen tegen en de motie wordt 11 tegen 8 verworpen.

Motie aantal grote evenementen en het bezoekersaantal niet uitbreiden

Ad Maris, SGP/ChristenUnie, dient een motie in om het aantal grote evenementen en het bezoekersaantal niet uit te breiden. Burgemeester Rob van der Zwaag geeft aan dat het onmogelijk is om dit uit te voeren. Handhaven is niet mogelijk bij evenementen waar bezoekers geen kaarten voor moeten kopen. DTV, CDA, PvdA/GroenLinks, en VVD stemmen tegen de motie. Tom Lievense, PvdA/GroenLinks, dient een motie in om als er bomen worden gekapt dit in fases te doen en daar waar mogelijk bomen te herplanten of nieuw te planten. VVD, DTV, SGP/ChristenUnie stemmen tegen, CDA steunt de motie. 

Met 11 tegen 8 wordt de motie verworpen.

Stemmen begroting

De begroting voor 2020 krijgt steun van VVD, DTV en SGP/ChristenUnie. CDA en PvdA/GroenLinks stemmen tegen. De begroting wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 8 tegen.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om 22.10 uur.

Impressie raadsvergadering 3 juli 2019

De vergaderingen van de raad zijn “live”  te volgen op www.Veere.nl

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30 uur.

Spreekrecht

De heer Nonnekes uit Aagtekerke zegt namens de inwoners en de dorpsraad dat het dorp

een Multi Functionele Accommodatie nodig heeft. Hij overhandigt de raad 653 handtekeningen als ondersteuning van die wens.

De heer Provoost is namens de Ondernemersvereniging Domburg niet blij met het verhogen van de toeristenbelasting in 2020. De ontwikkeling van het Nehalenniagebied valt ook niet goed. Het geplande museum is te hoog en hij wil niet dat er horeca in komt.

Uitstallingennota 2020

Sylvia Sparreboom, DTV, zegt dat een pilot duidelijk kan maken wat het effect is van bijvoorbeeld het verkeer vrij maken van drukke straten op toeristische topdagen. Sander Jacobse, SGP/ChristenUnie kan zich vinden in het plan zoals dat er nu ligt. Pieter Wisse, CDA, ziet grote verschillen tussen de kernen. Veere, Domburg en Zoutelande ervaren de druk van het toerisme meer dan andere dorpen. Peter Blom, PvdA/GroenLinks vraagt zich af hoe de wethouder maatwerk toe wil passen. Wethouder Arie Schot denkt dat de nieuwe richtlijnen voor meer rust gaan zorgen in het straatbeeld. Hij zegt toe na één jaar met de ervaringen terug te komen naar de raad om dan te kijken of het plan werkt. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om 22.09 uur. 

Impressie raadsvergadering 6 juni 2019

De vergaderingen van de raad zijn “live” te volgen op www.veere.nl

Voor een volle publieke tribune opent Burgemeester Van der Zwaag de vergadering om 19.30 uur.

Spreekrecht

Mevrouw De Visser vertegenwoordigt de Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Walcheren, van de “zeer bekende en gewaardeerde  bloemrijke akkerranden”. Ze vraagt aan de raad de jaarlijkse subsidie te verdubbelen. Dat is nodig om door te kunnen gaan en als het extra geld er komt, kunnen er nog meer akkerranden worden ingezaaid.

Motie Nehalenniagebied Domburg

PvdA/GroenLinks komt met een motie over het Nehalenniagebied in Domburg.

Volgens de partij heeft het college niets gedaan met de mening van belanghebbenden en wat er onder de Domburgse bevolking leeft. Daarom moet de gemeenteraad nu de tijd krijgen om in overleg met alle betrokkenen duidelijk vast te stellen wat de kaders zijn om het gebied te ontwikkelen. Adri Roelse, DTV, vindt de motie wel sympathiek maar hij gaat er vanuit dat ook zonder de motie de plannen goed kunnen worden uitgevoerd.

Ad Maris, SGP/ChristenUnie, steunt de motie ook niet. Het college is nu bezig met het uitwerken van het door de raad aangenomen voorstel en zijn partij wacht dat af.

Pieter Wisse, CDA, steunt de motie wel. Hij wil dat het college de raad meer meeneemt in de gang van zaken. Marin van den Berge, VVD, sluit zich aan bij DTV en SGP/ChristenUnie en steunt de motie niet. De motie wordt verworpen.

Aansluiten initiatief Rookvrije Generatie

PvdA/GroenLinks wil dat de gemeente Veere zich aansluit bij het Initiatief Rookvrije Generatie. Er moet een plan komen om het roken onder kinderen fors te verminderen en rookvrije gebieden in te stellen. Dit omdat er op veel plaatsen waar kinderen komen zoals schoolpleinen, speeltuinen en sportclubs nog (teveel) wordt gerookt.

Sylvia Sparreboom, DTV, steunt de motie niet want er gebeurt al genoeg op dit gebied. Ad Maris, SGP/ChristenUnie, ondersteunt de motie want het is heel goed om kinderen te motiveren niet met roken te beginnen. Pieter Wisse, CDA, is ook voor de motie.

Marin van den Berge, VVD, steunt de motie niet, de regering neemt al genoeg maatregelen om het roken te verminderen. Wethouder Bert van Halderen ziet op dit moment andere prioriteiten die steun nodig hebben. Met 12 stemmen voor en 6 tegen wordt de motie aangenomen.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om 22.34 uur.

Impressie gemeenteraad 11 april 2019

Burgemeester van der Zwaag opent de vergadering om 19.30 uur.

BNN/VARA maakt tijdens de gemeenteraad opnamen voor een documentaire.

Spreekrecht

Jo Jobse uit Oostkapelle maakt in dichtvorm duidelijk dat er wat hem betreft de afgelopen jaren veel mis is gegaan in de gemeente Veere. Van het volgens hem nog altijd aanwezige eigenbelang tot de aanleg van de N57. Voor hem een reden om zijn lidmaatschap van GroenLinks te beëindigen. Petra de Witte spreekt in namens de Dorpsvisie werkgroep Westkapelle. Een Multi Functionele Accommodatie is volgens die werkgroep echt nodig. Alle politieke partijen in de gemeenteraad waren hiervoor in de aanloop naar de verkiezingen. Kom die belofte na zegt ze. Hans Minderhoud, plaats- vervangend voorzitter van de  dorpsraad Westkapelle heeft het over de verordening tweede woningen. In het gedeelte dat als centrum van Westkapelle wordt aangegeven, staan 57 woningen, daarvan zijn er de afgelopen tijd 7 verkocht. Ze zijn nu allemaal in gebruik als tweede woning. Dat is funest voor de leefbaarheid. De hoge prijzen die er voor zijn betaald hebben een negatief effect op alle woningen in het dorp. Hij stelt voor om in de centrumgebieden geen tweede woningen meer toe te staan. Michel Kloeg is hoteleigenaar in Westkapelle en Zoutelande en lid van het landelijke bestuur van Koninklijke Horeca Nederland. De juiste balans moet worden gevonden tussen bewoners, natuur en toerisme. Het wonen in een toeristische omgeving heeft negatieve en positieve gevolgen. Maar iedere inwoner van de gemeente Veere haalt direct of indirect voordeel uit het toerisme. De tijd dringt geeft hij aan, er moeten nu keuzes worden gemaakt.

Benoeming nieuwe griffier

Jantien Fröling wordt benoemd als nieuwe griffier van de gemeente Veere.

Zienswijze initiatief maatschappelijk vastgoed

De bouw van toekomstbestendige, multifunctionele en duurzame voorzieningen blijft het streven maar wel voor een lager bedrag want het moet financieel verantwoord zijn.
Volgens het college moeten er keuzes worden gemaakt nu het oorspronkelijke bedrag voor de plannen, 21 miljoen euro, volgens de laatste ramingen is opgelopen tot 43 miljoen. Pieter Wisse, CDA, begrijpt dat niet. Alle partijen hadden het in de verkiezingsprogramma’s over het belang van Multi Functionele Accommodaties. Laten we met zijn allen kijken wat er financieel mogelijk is om het plan uit te kunnen voeren stelt hij voor. Chris Maas, PvdA/GroenLinks ondersteunt de oproep van het CDA van harte. De inwoners van alle woonkernen hebben recht op goede voorzieningen. Pak dus het bestaande plan op en voer het uit. Marja Osté, VVD, is ook voorstander van goede voorzieningen. Haar partij is van mening dat het niet verantwoord is om extra geld uit te geven. Ad Maris, SGP/ChristenUnie, kan zich vinden in wat het college wil. Adrie Roelse, DTV, ziet een mogelijke oplossing en dient een amendement in.

Burgemeester Rob van der Zwaag schorst de vergadering.

Na de schorsing komt wethouder Bert van Halderen namens het college met een reactie. Hij ziet dat alle partijen voor een goede aanpak gaan. Het college wil dat ook. Daarom stelt hij voor om  met elkaar in gesprek te gaan om te kijken wat er mogelijk is. Alle partijen reageren daar weer op. Eén partij geeft aan “verder aan de knoppen te willen draaien” een andere partij zegt “maar toch niet zo ver”. Ook “niet al het geld van de gemeente in stenen stoppen” en de “wensen van burgers respecteren” komen voorbij.
Ad Maris, SGP/ChristenUnie voelt toenadering en roept op vanavond geen beslissing te nemen. “We gaan eerst met elkaar praten” stelt hij voor.

Burgemeester Rob van der Zwaag zegt dat het onderwerp te belangrijk is om nu te stemmen. Pak de kans om er samen uit te komen stelt hij voor. De vergadering wordt weer geschorst. Wethouder Bert van Halderen heeft goede suggesties gehoord en hij geeft nogmaals aan het beste te willen voor de kernen. Het amendement kan dat volgens hem alleen maar in de weg zitten. Adrie Roelse, DTV, trekt het amendement in. De zienswijze wordt aangenomen met de steun van de SGP/ChristenUnie, DTV en VVD. CDA en PvdA/GroenLinks stemmen tegen. 

Griffier Ad Anthonissen krijgt van Maaike Walraven een attentie namens de gemeente Veere. Hij was de afgelopen 6 maanden interim griffier en zal zijn opvolgster Jantien Fröling inwerken. Ad bedankt iedereen voor de prettige samenwerking.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om 00.20 uur.

Impressie gemeenteraad 28 februari 2019

De vergaderingen van de raad zijn “live” te volgen op onze website.

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30. 

Hij staat stil bij het overlijden van Lein Lievense en vraagt een minuut stilte.

De heer Zwemer maakt gebruik van het spreekrecht. Dit doet hij namens de 1340 ondertekenaars van de petitie tegen de verruiming van de zondagsopenstelling van de winkels in de gemeente Veere. Het voorstel is in strijd met de bijbel en hij kan niet begrijpen dat de SGP hier in mee gaat, bij de achterban van de partij is hierover veel onbegrip.

In Vrouwenpolder is niet iedereen blij met de locatie waar de gemeente de nieuwe supermarkt wil laten bouwen. Mevrouw Bulder en de heren P.Mesu, Nieboer, Boogaart,  Pouwer en K. Mesu krijgen het woord. De eerste vijf vragen zich af waarom de gemeente langs de Noorddijk bij het Augustinushof wil laten bouwen. Ze komen met argumenten om te kiezen voor het terrein waar nu de skatebaan is. Die locatie was lang in beeld maar is afgevallen op advies van de Welstandscommissie. De supermarkt zou daar afbreuk doen op het zicht op de lintbebouwing van het dorp. De heer K.Mesu spreekt ook namens de heer de Visser, ze gaan niet mee met de bezwaren van de sprekers. De locatie Noorddijk is prima gelegen aan de parallelweg N57 en er is voldoende parkeerruimte.

De heer van Iersel spreekt in over de ontwikkelingen in zijn woonplaats Domburg.

De leefbaarheid staat onder druk en hij is vooral bezorgd over de plannen op de locatie van de oude supermarkt. Hij hoopt dat de gemeente rekening houdt met de gevoelens van de inwoners.

Raadsvoorstel winkeltijdenverordening gemeente Veere

Sylvia Sparreboom, DTV is voor het raadsvoorstel. Ze begrijpt dat het een gevoelig onderwerp is. Niels te Sligte, SGP/ChristenUnie probeert uit te leggen waarom zijn partij het voorstel steunt. Pieter Wisse, CDA zegt dat hij met verbazing heeft zitten luisteren. Volgens hem zet de SGP/ChristenUnie alles opzij om toch deel uit te kunnen maken van de coalitie. Chris Maas, PvdA/GroenLinks gebruikt een regel van dichter Vondel: men mag geen kwaad met schijn van goed verbloemen. En dat is wat hij nu ziet gebeuren bij de SGP/ChristenUnie. PvdA/GroenLinks komt met een amendement om één onderdeel van de verordening te wijzigen. Dan krijgen ondernemers in alle kernen zelf de mogelijkheid om te kiezen wanneer ze hun winkel openen. Marja Osté, VVD geeft aan dat haar partij het met het raadsvoorstel eens is. Wethouder Bert van Halderen zegt dat als 1340 inwoners tegen zondagopenstelling zijn er blijkbaar een ruime meerderheid van 22.000 inwoners is die daar geen bezwaar tegen heeft. DTV, SGP/ChristenUnie, VVD en CDA stemmen tegen het amendement . Het raadsvoorstel wordt met 10 tegen 9 stemmen wel aangenomen.

Nieuwe locatie supermarkt Vrouwenpolder

Adri Roelse, DTV vraagt aan het college om alles uit de kast halen om te kijken of het  mogelijk is zo dicht mogelijk bij de skatebaan te bouwen. Dat is een prima locatie die kan rekenen op veel steun onder de inwoners.

Marcel van den Bosse, SGP/ChristenUnie kan zich ook vinden in die locatie, voordeel daarvan is dat de verkeershinder tot een minimum wordt beperkt. Het plan is nog niet rijp voor stemming in de raad zegt Willem den Herder, CDA. Zijn voorkeur gaat nu uit naar de locatie bij de skatebaan. Peter Blom, PvdA/GroenLinks ziet een plan waar nog veel onduidelijk is. Marin van den Berge, VVD zegt dat er nooit 100% draagvlak zal zijn voor een locatie, ze kan instemmen met het voorstel. Wethouder Arie Schot ziet nog voldoende mogelijkheden om in goed overleg met de ondernemer en omwonenden het ontwerp van de supermarkt aan te passen. SGP/ChristenUnie,  DTV en VVD stemmen voor, CDA en PvdA/GroenLinks stemmen tegen.

Raadsvoorstel beleid

Adri Roelse, DTV wil dat particulieren een extraatje kunnen blijven verdienen met het verhuur van een paar kamers en een zomerwoning.

Sander Jacobse, SGP/ChristenUnie ziet voldoende signalen die nu om maatregelen vragen en de leefbaarheid moet centraal staan. Pieter Wisse, CDA ziet een raadsvoorstel dat een einde moet maken aan een beetje vaag beleid. Er is wel een goede overgangsregeling nodig om te voorkomen dat mensen die een jaar geleden, met medewerking van de gemeente , dure aanpassingen aan hun woning hebben uitgevoerd nu niet financieel het schip in gaan. Tom Lievense, PvdA/GroenLinks stuurt ook aan op een goede overgangsregeling. Marja Osté, VVD wil op korte termijn aan de slag want het mag geen zaak worden die lang gaat aanslepen.

Wethouder Arie Schot wil zo snel mogelijk een duidelijke en juridisch haalbare overgangsregeling. Die moet begin 2020 “af te tikken zijn.”  Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om 23.45 uur.

Impressie gemeenteraad 9 november 2022

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30.


Raadsvoorstel aanpassing parkeerbeleid op grond van de evaluatie.

Diverse partijen komen met amendementen. SGP, VVD en CU om het tarief aan te passen in de pilot Zoutelande. PvdA/GroenLinks dienen er vijf in. Eén over het  parkeerbeleid bij het sportveld in Domburg, een tweede voor de parkeerverordening Westkapelle, de derde over de parkeerbelastingen, een vierde over een proef in het vergunningsgebied en de vijfde over parkeerverordeningen bij recreatiewoningen. De VVD komt met een motie. Wethouder Marcel Steketee ontraadt het indienen van de amendementen en de motie. Hij zegt dat de inwoners dan minder mee profiteren van de aanpassingen en dat het de leefbaarheid in de kernen niet zal verbeteren. De toerist heeft er dan meer voordeel van en dat is niet de bedoeling. De amendementen en de motie krijgen onvoldoende steun en worden niet aangenomen. Het raadsvoorstel wordt aangenomen met steun van SGP, VVD, HVV en CU. Tegen stemmen D66, PvdA/GroenLinks, DTV en CDA.

Vaststellen programma wonen.

Er worden moties ingediend. VVD en HVV komen met een motie wonen. PvdA/GroenLinks en DTV hebben een motie over de zomerhuizen in Domburg. Die twee partijen hebben ook een amendement over de starterswoningen in Domburg. DTV heeft een motie over de Molenweg en Kerkeweg. Wethouder René de Visser zegt dat het programma wonen van de gemeente Veere ambitieus is. Hij geeft aan dat het wordt uitgewerkt in fases. In fase 1 zitten projecten in Domburg, Aagtekerke, Serooskerke, Oostkapelle, Meliskerke en Grijpskerke. Er komt 1 project bij en dat is Flex wonen. Dat zijn woningen die je voor een kortere termijn plaatst en die geschikt zijn voor bijvoorbeeld starters, spoedzoekers en statushouders. Het jaar 2023 zit met deze projecten ramvol zo geeft hij aan. Hij raadt aan het amendement niet aan te nemen want dat zorgt voor enorme vertraging bij de uitvoering van het plan. Het amendement krijgt steun van DTV, CDA, PvdA/GroenLinks en D66. Tegen stemmen VVD, HVV, SGP en CU dus wordt het niet aangenomen. Het raadsvoorstel krijgt steun van DTV, CDA, VVD, HVV, SGP en CU.  Tegen stemmen PvdA/GroenLinks en D66. Met 14 stemmen voor en 4 tegen wordt het aangenomen.

Burgmeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering. Niet alle agendapunten zijn behandeld die komen aan orde tijdens het vervolg van deze gemeenteraad op donderdag 17 november.