Impressie gemeenteraad 13 februari 2020

De vergaderingen van de raad zijn “live” te volgen op www.veere.nl

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30 uur.

De publieke tribune is goed gevuld, inwoners van Oostkapelle zijn in de meerderheid.

Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht. Marion van Stiphout doet dit namens de Dorpsraad Oostkapelle. Ze biedt de gemeenteraad een petitie aan. Die is door 1875 personen ondertekend die tegen verplaatsing van de sportvelden zijn maar voor de bouw van nieuwe niet recreatieve woningen. Burgemeester Rob van der Zwaag neemt de petitie in ontvangst en  wethouder Bert van Halderen zegt dat de gemeente niet doof is voor dit soort signalen.

Toepassing wet voorkeursrecht gemeenten

In het voorstel wordt geld beschikbaar gesteld om te kijken wat er mogelijk is in Oostkapelle en Marcel van den Bosse, SGP/ChristenUnie, kan zich daar in vinden. Marja Osté, VVD, wil instemmen met het voorstel want het is een aanzet om alle mogelijkheden te bekijken. Sylvia Sparrenboom, DTV, staat nog niet te juichen maar de aankoop van grond biedt wel mogelijkheden. De partij is tegen het verplaatsen van het sportpark. Leen Meijers, CDA, ziet niets in het plan, ontmoetingsplaatsen en sportparken moet je niet uit de dorpskern wegsnijden, daar is geen draagvlak voor. Chris Maas, PvdA/ GroenLinks, is ook tegen verplaatsing van het sportpark in Oostkapelle. Het is ook maar de vraag of er behoefte is aan dure bouwgrond. Wethouder Arie Schot wil heel open in gesprek gaan met alle betrokkenen. Alle mogelijkheden worden open gehouden. CDA en PvdA/GroenLinks dienen een motie in tegen het verkopen en verplaatsen van het sportpark. DTV, VVD en SGP/ChristenUnie stemmen tegen dus wordt de motie niet aangekomen. Het voorstel krijgt de steun van deze partijen, PvdA/GroenLinks en CDA stemmen tegen dus wordt het aangenomen met 10 tegen 7 stemmen.

Onderzoek leefbaarheid en toerisme

Niels te Sligte, SGP/ChrisitenUnie, steunt het rapport dat volgens hem gebruikt moet worden om tot een plan van aanpak te komen. Leen Meijers, CDA, ziet een mooi rapport, nu snel aan de slag met de resultaten. Volgens Chris Maas, PvdA/GroenLinks, heeft de groei van het toerisme grenzen en het draagvlak piept hier en daar. Marin van den Berge, VVD, ziet dat inwoners nog altijd positief tegenover het toerisme staan en dat moet zo blijven. Stijn van Kervinck, DTV, ziet in het onderzoek dat toerisme ook veel goeds brengt, zoals werkgelegenheid en het hoge voorzieningsniveau. PvdA/GroenLinks komt met een amendement waarin ze de gemeenteraad oproept een standpunt in te nemen en tot actie over te gaan. Dit krijgt steun van het CDA maar niet van DTV, VVD en SGP/ChristenUnie. Wethouder Bert van Halderen zegt dat het rapport oproept om alle betrokkenen in de kernen er bij te betrekken want het is maatwerk. Alle partijen stemmen in met het rapport.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering ruim na middernacht.

Impressie gemeenteraad 11 april 2019

Burgemeester van der Zwaag opent de vergadering om 19.30 uur.

BNN/VARA maakt tijdens de gemeenteraad opnamen voor een documentaire.

Spreekrecht

Jo Jobse uit Oostkapelle maakt in dichtvorm duidelijk dat er wat hem betreft de afgelopen jaren veel mis is gegaan in de gemeente Veere. Van het volgens hem nog altijd aanwezige eigenbelang tot de aanleg van de N57. Voor hem een reden om zijn lidmaatschap van GroenLinks te beëindigen. Petra de Witte spreekt in namens de Dorpsvisie werkgroep Westkapelle. Een Multi Functionele Accommodatie is volgens die werkgroep echt nodig. Alle politieke partijen in de gemeenteraad waren hiervoor in de aanloop naar de verkiezingen. Kom die belofte na zegt ze. Hans Minderhoud, plaats- vervangend voorzitter van de  dorpsraad Westkapelle heeft het over de verordening tweede woningen. In het gedeelte dat als centrum van Westkapelle wordt aangegeven, staan 57 woningen, daarvan zijn er de afgelopen tijd 7 verkocht. Ze zijn nu allemaal in gebruik als tweede woning. Dat is funest voor de leefbaarheid. De hoge prijzen die er voor zijn betaald hebben een negatief effect op alle woningen in het dorp. Hij stelt voor om in de centrumgebieden geen tweede woningen meer toe te staan. Michel Kloeg is hoteleigenaar in Westkapelle en Zoutelande en lid van het landelijke bestuur van Koninklijke Horeca Nederland. De juiste balans moet worden gevonden tussen bewoners, natuur en toerisme. Het wonen in een toeristische omgeving heeft negatieve en positieve gevolgen. Maar iedere inwoner van de gemeente Veere haalt direct of indirect voordeel uit het toerisme. De tijd dringt geeft hij aan, er moeten nu keuzes worden gemaakt.

Benoeming nieuwe griffier

Jantien Fröling wordt benoemd als nieuwe griffier van de gemeente Veere.

Zienswijze initiatief maatschappelijk vastgoed

De bouw van toekomstbestendige, multifunctionele en duurzame voorzieningen blijft het streven maar wel voor een lager bedrag want het moet financieel verantwoord zijn.
Volgens het college moeten er keuzes worden gemaakt nu het oorspronkelijke bedrag voor de plannen, 21 miljoen euro, volgens de laatste ramingen is opgelopen tot 43 miljoen. Pieter Wisse, CDA, begrijpt dat niet. Alle partijen hadden het in de verkiezings-programma’s over het belang van Multi Functionele Accommodaties. Laten we met zijn allen kijken wat er financieel mogelijk is om het plan uit te kunnen voeren stelt hij voor. Chris Maas, PvdA/GroenLinks ondersteunt de oproep van het CDA van harte. De inwoners van alle woonkernen hebben recht op goede voorzieningen. Pak dus het bestaande plan op en voer het uit. Marja Osté, VVD, is ook voorstander van goede voorzieningen. Haar partij is van mening dat het niet verantwoord is om extra geld uit te geven. Ad Maris, SGP/ChristenUnie, kan zich vinden in wat het college wil. Adrie Roelse, DTV, ziet een mogelijke oplossing en dient een amendement in.

Burgemeester Rob van der Zwaag schorst de vergadering.

Na de schorsing komt wethouder Bert van Halderen namens het college met een reactie. Hij ziet dat alle partijen voor een goede aanpak gaan. Het college wil dat ook. Daarom stelt hij voor om  met elkaar in gesprek te gaan om te kijken wat er mogelijk is. Alle partijen reageren daar weer op. Eén partij geeft aan “verder aan de knoppen te willen draaien” een andere partij zegt “maar toch niet zo ver”. Ook “niet al het geld van de gemeente in stenen stoppen” en de “wensen van burgers respecteren” komen voorbij.
Ad Maris, SGP/ChristenUnie voelt toenadering en roept op vanavond geen beslissing te nemen. “We gaan eerst met elkaar praten” stelt hij voor.

Burgemeester Rob van der Zwaag zegt dat het onderwerp te belangrijk is om nu te stemmen. Pak de kans om er samen uit te komen stelt hij voor. De vergadering wordt weer geschorst. Wethouder Bert van Halderen heeft goede suggesties gehoord en hij geeft nogmaals aan het beste te willen voor de kernen. Het amendement kan dat volgens hem alleen maar in de weg zitten. Adrie Roelse, DTV, trekt het amendement in. De zienswijze wordt aangenomen met de steun van de SGP/ChristenUnie, DTV en VVD. CDA en PvdA/GroenLinks stemmen tegen. 

Griffier Ad Anthonissen krijgt van Maaike Walraven een attentie namens de gemeente Veere. Hij was de afgelopen 6 maanden interim griffier en zal zijn opvolgster Jantien Fröling inwerken. Ad bedankt iedereen voor de prettige samenwerking.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om 00.20 uur.

Impressie gemeenteraad 28 februari 2019

De vergaderingen van de raad zijn “live” te volgen op onze website.

Burgemeester Rob van der Zwaag opent de vergadering om 19.30. 

Hij staat stil bij het overlijden van Lein Lievense en vraagt een minuut stilte.

De heer Zwemer maakt gebruik van het spreekrecht. Dit doet hij namens de 1340 ondertekenaars van de petitie tegen de verruiming van de zondagsopenstelling van de winkels in de gemeente Veere. Het voorstel is in strijd met de bijbel en hij kan niet begrijpen dat de SGP hier in mee gaat, bij de achterban van de partij is hierover veel onbegrip.

In Vrouwenpolder is niet iedereen blij met de locatie waar de gemeente de nieuwe supermarkt wil laten bouwen. Mevrouw Bulder en de heren P.Mesu, Nieboer, Boogaart,  Pouwer en K. Mesu krijgen het woord. De eerste vijf vragen zich af waarom de gemeente langs de Noorddijk bij het Augustinushof wil laten bouwen. Ze komen met argumenten om te kiezen voor het terrein waar nu de skatebaan is. Die locatie was lang in beeld maar is afgevallen op advies van de Welstandscommissie. De supermarkt zou daar afbreuk doen op het zicht op de lintbebouwing van het dorp. De heer K.Mesu spreekt ook namens de heer de Visser, ze gaan niet mee met de bezwaren van de sprekers. De locatie Noorddijk is prima gelegen aan de parallelweg N57 en er is voldoende parkeerruimte.

De heer van Iersel spreekt in over de ontwikkelingen in zijn woonplaats Domburg.

De leefbaarheid staat onder druk en hij is vooral bezorgd over de plannen op de locatie van de oude supermarkt. Hij hoopt dat de gemeente rekening houdt met de gevoelens van de inwoners.

Raadsvoorstel winkeltijdenverordening gemeente Veere

Sylvia Sparreboom, DTV is voor het raadsvoorstel. Ze begrijpt dat het een gevoelig onderwerp is. Niels te Sligte, SGP/ChristenUnie probeert uit te leggen waarom zijn partij het voorstel steunt. Pieter Wisse, CDA zegt dat hij met verbazing heeft zitten luisteren. Volgens hem zet de SGP/ChristenUnie alles opzij om toch deel uit te kunnen maken van de coalitie. Chris Maas, PvdA/GroenLinks gebruikt een regel van dichter Vondel: men mag geen kwaad met schijn van goed verbloemen. En dat is wat hij nu ziet gebeuren bij de SGP/ChristenUnie. PvdA/GroenLinks komt met een amendement om één onderdeel van de verordening te wijzigen. Dan krijgen ondernemers in alle kernen zelf de mogelijkheid om te kiezen wanneer ze hun winkel openen. Marja Osté, VVD geeft aan dat haar partij het met het raadsvoorstel eens is. Wethouder Bert van Halderen zegt dat als 1340 inwoners tegen zondagopenstelling zijn er blijkbaar een ruime meerderheid van 22.000 inwoners is die daar geen bezwaar tegen heeft. DTV, SGP/ChristenUnie, VVD en CDA stemmen tegen het amendement . Het raadsvoorstel wordt met 10 tegen 9 stemmen wel aangenomen.

Nieuwe locatie supermarkt Vrouwenpolder

Adri Roelse, DTV vraagt aan het college om alles uit de kast halen om te kijken of het  mogelijk is zo dicht mogelijk bij de skatebaan te bouwen. Dat is een prima locatie die kan rekenen op veel steun onder de inwoners.

Marcel van den Bosse, SGP/ChristenUnie kan zich ook vinden in die locatie, voordeel daarvan is dat de verkeershinder tot een minimum wordt beperkt. Het plan is nog niet rijp voor stemming in de raad zegt Willem den Herder, CDA. Zijn voorkeur gaat nu uit naar de locatie bij de skatebaan. Peter Blom, PvdA/GroenLinks ziet een plan waar nog veel onduidelijk is. Marin van den Berge, VVD zegt dat er nooit 100% draagvlak zal zijn voor een locatie, ze kan instemmen met het voorstel. Wethouder Arie Schot ziet nog voldoende mogelijkheden om in goed overleg met de ondernemer en omwonenden het ontwerp van de supermarkt aan te passen. SGP/ChristenUnie,  DTV en VVD stemmen voor, CDA en PvdA/GroenLinks stemmen tegen.

Raadsvoorstel beleid

Adri Roelse, DTV wil dat particulieren een extraatje kunnen blijven verdienen met het verhuur van een paar kamers en een zomerwoning.

Sander Jacobse, SGP/ChristenUnie ziet voldoende signalen die nu om maatregelen vragen en de leefbaarheid moet centraal staan. Pieter Wisse, CDA ziet een raadsvoorstel dat een einde moet maken aan een beetje vaag beleid. Er is wel een goede overgangsregeling nodig om te voorkomen dat mensen die een jaar geleden, met medewerking van de gemeente , dure aanpassingen aan hun woning hebben uitgevoerd nu niet financieel het schip in gaan. Tom Lievense, PvdA/GroenLinks stuurt ook aan op een goede overgangsregeling. Marja Osté, VVD wil op korte termijn aan de slag want het mag geen zaak worden die lang gaat aanslepen.

Wethouder Arie Schot wil zo snel mogelijk een duidelijke en juridisch haalbare overgangsregeling. Die moet begin 2020 “af te tikken zijn.”  Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

Burgemeester Rob van der Zwaag sluit de vergadering om 23.45 uur.