Wat houdt de herinrichting in?

De Dorpsraad Koudekerke heeft het initiatief genomen om te komen tot een facelift voor het Dorpsplein in Koudekerke. Dit als uitvoering van een van de actiepunten uit de Toekomstvisie Koudekerke-Dishoek, die in november 2017 aan de gemeente Veere is aangeboden. In het kader van het opstellen van het schetsontwerp voor zo’n facelift, heeft de dorpsraad meerdere bijeenkomsten belegd voor bewoners en ondernemers van het Dorpsplein. Met als resultaat het in medio 2019 gereedgekomen schetsontwerp voor het vernieuwde Dorpsplein. Dit ontwerp kunt u bekijken in de flyer Dorpsplein Koudekerkelink naar pdf bestand. De gemeente is ingegaan op het verzoek van de Dorpsraad om het schetsontwerp verder uit te werken en uit te voeren. Het verder uitwerken doen we samen met een werkgroep bestaande uit een verantwoording van de Dorpsraad, ondernemer(s) en de kerk.

Samen kijken we of de wensen/ideeën op deze schets (financieel) haalbaar zijn met de eisen en normen voor de inrichting van de openbare ruimte en cultureel erfgoed.

Op deze pagina leest u meer over:

  • Inventarisatie wensen en ideeën voor de herinrichting
  • Beoordeling wensen en ideeën
  • Voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting
  • Plannen (onder voorbehoud)
  • Contact gemeente Veere

Voortgang project

Na onze laatste brief (eind april 2022) met onze reactie op uw opmerkingen hebben we diverse malen overleg gehad met dorpsraad, kerkraad en ondernemers over de herinrichting. Dit ging met name over de muziektent en de kerkmuur.

Het verplaatsen van de muziektent en het opbreken van een stuk kerkmuur heeft het niet gehaald in het definitief ontwerp. Onderstaand een opsomming van de onderwerpen waar veel over gesproken is:

Muziektent

De verplaatsing muziektent is financieel niet haalbaar en daarnaast is ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand)tegen verplaatsing.

Het aanpassen van de muziektent bijvoorbeeld het podium verlagen tot maaiveldniveau, doet de naam muziektent geen eer aan. Dit wordt namelijk een prieel en krijgt dan een heel andere cultuurwaarde. Het ‘gebruik’ na verplaatsing is niet bekend, maar zal hetzelfde zijn als nu. Conclusie: de muziektent blijft staan in zijn huidige vorm.

Kerkmuur

Na divers overleg met het kerkbestuur heeft deze onlangs besloten om geen extra opening te willen in de kerkmuur aan de zijde van het Dorpsplein. We respecteren dit besluit, maar vinden dit wel erg jammer.

Parkeren

De vorm van parkeren (langsparkeren) en aantal parkeervakken is gelijkwaardig aan de huidige situatie. Er komt geen parkeervakaanduiding/markering, ervaring leert dat er dan effectiever geparkeerd wordt. 

Shared-space principe

We hanteren hetzelfde beeld als de doorgaande straten in Meliskerke en Oostkapelle. Dit betekent dat de (hoge) trottoirband komt te vervallen en dat er nauwelijks hoogteverschil te zien zal zijn. Wel gaan we de scheiding trottoir/rijbaan zichtbaar maken met een speciale trottoirband.

Tramstraat

De Tramstraat is nu nog tweerichtingsverkeer, maar de vele geparkeerde auto’s zorgen voor veel hinder en gevaarlijke situaties. Er zijn verkeerstellingen uitgevoerd voor de verplaatsing van de supermarkt en na de verplaatsing van de supermarkt. Deze worden nog geanalyseerd. Dit met als doel om te kijken of de straat als eenrichtingsverkeer is in te stellen. Op dit moment wachten we nog op de resultaten.

Ontwerp

Het ontwerp willen we in januari/februari aan u laten zien. Hierover krijgt u nog een brief met daarin de datum, tijd en locatie.

Uitvoering

De uitvoering van het project staat gepland voor eind oktober 2023. Zo kunnen evenementen in de zomermaanden gewoon doorgaan.

Inventarisatie wensen en ideeën voor de herinrichting

Een belangrijk onderdeel in onze projectaanpak is een inventarisatie van wensen, ideeën en problemen die u heeft/ervaart in de huidige situatie. Met deze inventarisatie leggen wij een goede basis om het ontwerp van de herinrichting te starten en te komen tot een ontwerp met veel draagvlak in de omgeving.  De inventarisatie is inmiddels afgerond.

Beoordeling wensen en ideeën

De door u ingebrachte wensen en ideeën toetsen we aan de eisen en normen die wij als gemeente Veere stellen aan de inrichting van de openbare ruimte. Onze reactie op de opmerkingen en wensen worden eerst intern en met de werkgroep besproken. Daarna kunnen we de bewoners informeren. Dat zal naar verwachting begin april zijn. Een overzicht van de opmerkingen en wensen staat onder het kopje "documenten" onderaan deze pagina.

Onze reactie(s) op uw opmerkingen/wensen worden pas na 20 april gepubliceerd

Laatste update die we hadden gepubliceerd was de opmerkingen/wensen lijst. We hebben een overleg meermaals moeten uitstellen en op moeten schuiven.

Voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting 

Na de eerder genoemde inventarisatie starten we met het maken van een voorlopig ontwerp een definitief ontwerp. Dit ontwerp presenteren we op een bewonersavond. Op deze avond kunt u het ontwerp inzien en vragen stellen.

Projectgrens Dorpsplein Koudekerke
Foto: projectgrens Dorpsplein Koudekerke

Planning (onder voorbehoud)

Overzicht van de planning (onder voorbehoud)
Werkzaamheden Wanneer

Inventariseren wensen en ideeën vanuit omgeving

maart 2022

Maken voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting

Start vervangen waterleiding door Evides (nutsbedrijf)

maart - april 2022

april - mei 2022

Ontwerp delen met omgeving

maart 2023

Maken definitief ontwerp en contractstukken

januari - april 2023

Zoeken naar een geschikte aannemer (aanbesteding)

mei - juni 2023

Start uitvoering herinrichting

november 2023

Zoals hierboven aangegeven gaat het nutsbedrijf (DNWG) nog de waterleiding vervangen in het trottoir bij huisnummers: Dorpsplein 8 tot en met 3A. De bewoners van deze woningen krijgen van DNWG een brief met gedetailleerde informatie. 

Contact gemeente Veere

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Waldo Geldof, projectleider van de afdeling Openbare Ruimte. Op werkdagen is hij bereikbaar via doorkiesnummer (0118) 555 466. Zijn e-mailadres is w.geldof@veere.nl