Gemeenteraad

logo

Snelmenu

Zoeken

Nieuws

 • Subsidie Marie Tak van Poortvlietmuseum voor voorbereiding verplaatsing

  Voor het Marie Tak van Poortvlietmuseum speelt een verplaatsing naar het Nehalenniagebied in Domburg. Daar ligt het museum meer in het zicht en kan het de gewenste uitbreiding en kwaliteitsverbetering realiseren. Maar eerst is een gedetailleerde begroting nodig met een kostenberekening van alle onderdelen van het plan. 

  Lees verder
 • Afvalscheiding: plastic verpakkingen en drankenkartons

  Huishoudens moeten nu zelf plastic afval gescheiden aanbieden. Het zit dan niet meer bij het huishoudelijk restafval. Het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)  doet de gemeente een aanbod om plastic verpakkingen en drankenkartons uit het huishouden pas bij de afvalbewerking door AVR BV van restafval te scheiden.

  Lees verder
 • Subsidieverordening breedband internet buitengebied

  De subsidieregeling van de provincie voor aansluiting van adressen in het buitengebied op een snelle internetverbinding is verlengd. Om daarvan gebruik te maken moet ook de gemeente haar subsidieverordening uit 2017 aanpassen. Daarmee kunnen aanvragers van de adressen buiten de kernen waar momenteel geen snel (30 Mbit/s) internet is die alsnog met subsidie laten aanleggen.

  Lees verder
 • Aanpassen VROM starterlening en extra storting

  De gemeente Veere kent sinds 2005 de Starterlening. Daarmee kunnen starters op de woningmarkt een aanvullende lening tot € 25.000 afsluiten. De eerste drie jaar zijn er geen extra lasten voor de aanvragers. Dat maakt het eenvoudiger een woning te kopen. De lening heeft een looptijd van 30 jaar.

  Lees verder
 • Informatie onderzoek college Leefbaarheid & Toerisme

  Het college gaat in 2019 de balans tussen leefbaarheid en toerisme onderzoeken. We onderzoeken de gegevens op het gebied van toeristische verhuur, verkeer, parkeren en bevoorradingsverkeer. De resultaten worden geanalyseerd.

  Lees verder
 • Afscheid raadsgriffier Ron Waverijn en installatie interim raadsgriffier Ad Anthonissen

  Na een loopbaan van ruim 40 jaar in het openbaar bestuur neemt Ron Waverijn per 1 januari 2019 ontslag als raadsgriffier van de gemeente Veere. Vanaf die dag gaat hij met pensioen.

  Lees verder
 • Tankstation CZAV bij Biggekerke

  De wens van de agrarische coöperatie in Zuid-Nederland (CZAV) om bij Biggekerke een tankstation te beginnen kan, wat het college betreft, doorgaan. Niet op de aanvankelijk aan de Valkenisseweg 41A  geplande locatie, maar op het (voormalig) opslagterrein van Waterschap Scheldestromen aan de Zoutelandseweg

  Lees verder
 • Herinrichting Markt Veere

  Voor de Markt in Veere tussen Kaai en Oudestraat heeft het college een voorstel met definitief plan voor herinrichting klaar liggen. Een ontwerp is in september met bewoners, ondernemers en gebruikers besproken. Dat leverde een aantal aanpassingen voor onder andere het fietsparkeren op.

  Lees verder
 • Archeologische opgravingen Singelgebied Domburg

  Voordat de bouwwerkzaamheden in het Singelgebied Domburg kunnen beginnen, is archeologisch bodemonderzoek noodzakelijk.  De verwachting is dat in vrijwel het gehele Singelgebied archeologische resten aanwezig zijn.

  Lees verder
 • Nieuwe verordening winkeltijden gemeente Veere 2019

  In alle kustkernen in de gemeente Veere mogen, wat het college van b en w betreft, de winkels op alle zondagen open zijn.

  Lees verder
 • Kadernota Gezondheidsbeleid 

  Samenwerken voor Gezondheid 2018 - 2021
  Gemeenten hebben de taak om de gezonde leefstijl van hun bevolking te bevorderen. Op Walcheren werken de drie gemeenten samen om daarvoor de kaders voor beleid vast te leggen. Dat gebeurt eens in de vier jaar.

  Lees verder
 • Raad bespreekt rapporten Integriteit in raadsvergadering 31 mei

  Het presidium van de gemeenteraad van Veere wil de conclusies en aanbevelingen van het rapport “Check bestuurlijke integriteitsbeleid 2018-2022” en het “integriteitsonderzoek handelen wethouder J.Melse” op korte termijn bespreken.

  Lees verder
 • Voortgang coalitiebesprekingen Veere

  Op 31 mei discussieert de gemeenteraad over de integriteitsrapporten die zijn verschenen.

  Lees verder
 • Coalitievorming

  Dinsdagmiddag heeft de informateur in Veere, de heer Geurt van de Haar, zijn advies uitgebracht. Vanuit zijn opdracht heeft hij gesprekken gevoerd met de fracties die in de raad zijn vertegenwoordigd.

  Lees verder
 • Herinrichting Prelaatweg en Brouwerijweg Aagtekerke

  Het college wil eind dit jaar een begin maken met de herinrichting van de Prelaatweg en een deel van de Brouwerijweg in Aagtekerke. Daarvoor is in overleg met betrokkenen en inwoners een ontwerp opgesteld. Het college legt dit ontwerp voor aan de gemeenteraad. 

  Lees verder
 • Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2022

  Elke gemeente moet beschikken over een Preventie- en handhavingsplan alcohol. Bovendien moet de gemeenteraad dat plan elke vier jaar vaststellen. In het plan staan beleidskaders voor de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de Drank- en horecawet.

  Lees verder
 • Visie specialistisch zorglandschap jeugdhulp Zeeland

  Wat komt er zoal kijken om jeugdhulpverlening in de provincie zo effectief  en duurzaam mogelijk in te richten. Om te zorgen dat er geen kind tussen wal en schip valt of te lang op ondersteuning moet wachten.

  Lees verder
 • Regiovisie Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Veilige opvang

  Gemeenten hebben een taak in het bieden van beschermd wonen, de maatschappelijke en veilige opvang van inwoners die dat nodig hebben. Rond 2020 komt die verantwoordelijkheid met een bijbehorende budgettaire verdeling volledig bij de afzonderlijke gemeenten te liggen.

  Lees verder
 • Toeristenbelasting 2019

  In 2017 heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme in samenwerking met de Recron, de Vekabo, de Hiswa en de Zeeuwse gemeenten onderzoek uitgevoerd naar verblijfstoerisme in Zeeland

  Lees verder
 • Evaluatie Parkeerbeleid

  De evaluatiegesprekken met de kernen Domburg, Veere en Zoutelande over parkeren zijn afgerond. In de evaluatiegesprekken is een aantal maatregelen genoemd die tot verbeteringen kunnen leiden

  Lees verder
 • Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg Veere

  Om meer maatwerk te kunnen leveren op het gebied wonen, welzijn en zorg zijn verbeteringen mogelijk. Maatwerk sluit beter aan bij de persoonlijke leefwereld van inwoners en vooral van kwetsbare inwoners.

  Lees verder
 • Gezonde voeding van dichtbij

  De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)  heeft een project bedacht om de consumptie van lokaal, duurzaam en zo veel mogelijk biologisch geproduceerde gezonde voeding  te stimuleren. Het gaat om de gemeenten Noord-Beveland en Veere.

  Lees verder
 • Beleid voor Donker in het kustgebied

  De mate van ‘donkerte’ is van invloed op de flora en fauna in een landschap, de beleving en de zichtbaarheid van de sterrenhemel. Te veel licht kan verstorend werken. De gemeenteraad wil een apart besluit nemen over het al dan niet toestaan van verlichting in bepaalde gebieden. Het gaat om het kustgebied inclusief de Natura 2000 gebieden, de Manteling en de voordelta. Daarvoor heeft het college een opzet voor beleid gemaakt. Die conceptnota heeft al ter inzage gelegen.

  Lees verder
 • Burger- en ondernemerspeiling

  Op verzoek van de DTV-fractie komt de burger- en ondernemerspeiling voor een inhoudelijke bespreking in de commissies aan de orde.
  Gemeente Veere heeft vorig jaar meegedaan aan een aantal klantonderzoeken.

  Lees verder
 • Parkeerverwijssysteem Domburg

  Om de verkeersoverlast in de kern Domburg terug te dringen kan de inzet van een parkeerverwijssysteem bijdragen. Parkeren en verkeer was al onderwerp in de toekomstvisie van Domburg.

  Lees verder
 • Uitbreiding The Wigwam Domburg

  Om goedkeuring te verlenen aan het bouwplan van hotel/restaurant The Wigwam aan de Herenstraat in Domburg zijn wijzigingen van bestemmingen nodig. Met de nieuwbouw willen de eigenaren een kwaliteitsslag maken. Een parkeerkelder lost bovendien een parkeerprobleem op.

  Lees verder
 • Maatschappelijk vastgoed Serooskerke

  In Serooskerke staan een aantal bouwplannen op stapel voor het maatschappelijk vastgoed (dorpshuis De Zandput, zwembad en basisschool met gymzaal). Hoe die plannen vorm kunnen krijgen, is globaal onderzocht. Het college vraagt instemming van de gemeenteraad om het voorkeursscenario uit dat onderzoek verder te gaan.

  Lees verder
 • Parkeerterrein gemeentehuis

  De gemeente heeft het perceel naast het gemeentehuis in april gekocht. De bedoeling is daarop een uitbreiding te realiseren van het parkeerterrein. De uitbreiding compenseert ruimschoots de 126 parkeerplekken die verdwijnen door de bouw van de nieuwe supermarkt.

  Lees verder
 • Algemene beschouwingen

  Op 9 november behandelt de gemeenteraad de Programmabegroting 2018. U leest hier de algemene beschouwingen van de fracties.

  Lees verder
 • Bedrijventerreinenprogramma 2017 - 2025

  Het college had al een ‘Bedrijventerreinen programma’ opgesteld voor de periode 2017 – 2025. Een concreet ‘Plan van Aanpak’ ontbrak daarbij. Dat was wel een wens van de gemeenteraad voordat die met dat programma zou kunnen instemmen.

  Lees verder
 • Stimuleringslening Woningverbetering

  Na een evaluatie wil het college de Stimuleringsregeling Woningverbetering aanpassen. De regeling, bedoeld om de bestaande woningvoorraad te verbeteren, dateert van 2014. Vooral voor het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van de woningen is de regeling gebruikt.

  Lees verder
 • Bedrijven Investeringszone (BIZ) Domburg

  Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een gebied waar de ondernemers samenwerken aan de verbetering van die locatie. In dit geval de kern Domburg. Om dit mogelijk te maken heft de gemeente jaarlijks van de ondernemers binnen die zone belasting.

  Lees verder
 • Afvalstoffenbeleid 2018

  Het college wil volgend jaar inzetten op een betere scheiding van afval en vermindering van de hoeveelheid restafval. Daarvoor ligt er een plan om volgend jaar 7 proefprojecten in de gemeente uit te voeren. Op die manier kan de gemeente de doelstellingen uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) halen. 

  Lees verder
 • Subsidieverordening energieneutrale Nieuwbouw 2017 - 2020

  Op verzoek van de raad heeft het college een voorstel gemaakt voor een subsidieregeling die energieneutrale woningbouw bevordert. De raad sprak daarover in de septembervergadering. Het collegevoorstel gaat alleen over nieuwbouwwoningen. De eenmalige subsidie bedraagt 2.000 euro, uiteraard zijn hier dan voorwaarden aan verbonden. Voor een nul-op-de-meter en een gasloze woning is een eenmalige subsidie van 4.000 euro beschikbaar.

  Lees verder
 • Toekomstvisie Zeeuwse Muziekschool

  De Zeeuwse Muziekschool (ZMS) heeft een toekomstvisie gepresenteerd. De ZMS biedt de gemeenten een basispakket van taken aan dat iedere gemeente afneemt. Daarnaast kunnen gemeenten extra taken inkopen.

  Lees verder
 • Procesvoorstel Kijk op Cultuur 2017

  Van een aantal beleidsnota’s op gebied van kunst & cultuur is de looptijd verstreken. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen is een heroriëntatie gewenst. Vooral de positie en rol van de gemeente in die veranderde samenleving ten opzichte van cultuur is aan een beschouwing toe.

  Lees verder
 • Afronding en betere ontsluiting bedrijventerrein Karreveld, Koudekerke

  Het is moeilijk om bedrijventerrein Karreveld bij Koudekerke te bereiken. Dat komt door een smalle en bochtige toegangsweg. Het is bovendien niet verkeersveilig. Ondernemers en dorpsraad hebben het probleem al eerder aangekaart. Behalve een veilige en brede toegang is een tweede ontsluitingsweg ook geen overbodige luxe.

  Lees verder
 • Algemene Beschouwingen 2017

  Bekijk de algemene beschouwingen 2017.

  Lees verder
 • Begroting 2018 Veiligheidsregio Zeeland

  In juli bespreekt de gemeenteraad de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Stemt de raad hiermee op voorstel van het college in, dan betekent dit ook dat ze groen licht geeft om de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente met 188.449 euro te verhogen.

  Lees verder
 • Cultuurhistorische waardevolle panden en subsidieverordening

  Cultureel erfgoed bepaalt de aantrekkelijkheid van de omgeving en draagt bij aan de geschiedenis, kwaliteit en identiteit van de gemeente Veere. De gemeente Veere vindt het belangrijk dat de cultuurhistorie behouden blijft. Voor panden die als zodanig zijn aangemerkt is behoud door ontwikkeling dan ook een uitgangspunt.

  Lees verder
 • Zonnepark Braamweg Koudekerke

  Het college kan zich vinden in het plan een zonnepark te realiseren aan de Braamweg in Koudekerke. Dat park komt op de plek van de voormalige vuilstortplaats. Heeft de gemeenteraad in juni geen bedenkingen dan ligt het plan voor de inwoners 6 weken ter inzage

  Lees verder
 • Geld voor Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere

  De Stichting Exploitatie Grote kerk Veere (SEGKV) is onder andere in het leven geroepen om hoogstaand cultuurtoerisme in de stad Veere te bevorderen. Nieuwe gebruiksmogelijkheden zijn volgens het college nodig om een waardevolle invulling te geven aan het gebouw als monument.

  Lees verder
 • Jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen

  Het college stelt de gemeenteraad in te stemmen met de diverse jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen. Ze gaan over uitkeringen en werk (Orionis), muziekonderwijs (ZMS), afvalverwijdering (OLOZ) en milieutoezicht (RUD).

  Lees verder
 • Kwaliteitslag bij camping vereist aanpassing bestemmingsplannen

  Om een kwaliteitsslag van Camping de Pekelinge in Oostkapelle mogelijk te maken is een herziening van twee bestemmingsplannen nodig. Het gaat om bestemmingsplan ‘Kampeerterreinen 2015’ en ‘Buitengebied Veere’. Het verbeteren van Camping De Pekelinge gaat over het deel van de camping naast een gebied met agrarische bestemming.

  Lees verder
 • Masterplan Fort den Haakweg nadert besluit

  Voor het gebied van de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder is een bestemmingsplan in de maak. Dat plan is weer nodig om het zogenaamde Masterplan voor dit gebied te realiseren. Het voornemen om in april in de gemeenteraad over het bestemmingsplan een besluit te laten nemen is echter doorgeschoven naar de vergadering op 8 juni.

  Lees verder
 • Deelname gemeente aan Jeugdcultuurfonds

  Door deelname aan het Jeugdcultuurfonds kan de gemeente, volgens het college, een nog grotere bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede onder kinderen. Concreet betekent de deelname van de gemeente aan het fonds dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar van financieel minder draagkrachtige ouders kansen krijgen deel te nemen aan culturele activiteiten. Dat draagt weer bij in het voorkomen van achterstandsituaties.

  Lees verder
 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

  Het GVVP zet een koers uit voor het verkeersbeleid in de komende jaren. Daarvoor zijn kaders gemaakt die duidelijkheid geven over oplossingen als er zich problemen voordoen. In het plan is een omschrijving te vinden wanneer het ergens te druk is of waar snelheden van verkeer maatregelen vereisen.

  Lees verder
 • Verzelfstandiging Seizoensmarkten

  Het college gaat minder regelen voor de seizoensmarkten. Alleen de locaties, periode, data en tijden vereisen nog een besluit van het college. Dat betekent dat de huidige Marktverordening kan vervallen.

  Lees verder
 • Beeldkwaliteitplan Domburg

  Er lag al een concept Beeldkwaliteitplan (Bkp) voor Domburg. Na behandeling in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en toelichting door de betrokken stedenbouwkundige(Matthijs de Boer) is er een nieuwe aangepaste versie gekomen.  

  Lees verder
 • Verordening Wmo & Jeugd en Huishoudelijke hulp

  In 2016 heeft het hoogste rechtsorgaan voor het sociale bestuursrecht uitspraak gedaan over de Wmo 2015. Die uitspraken hadden gevolgen voor het sociale beleid van de Walcherse gemeenten.

  Lees verder
 • Reactie Zeeuwse Kustvisie

  De concept Zeeuwse Kustvisie is een regionale uitwerking van het nationale Kustpact. Doel van het pact en de visie is het vinden van een goede balans tussen bescherming en behoud van de kernkwaliteiten en collectieve waarden aan de ene kant en de recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden van de kustzone aan de andere kant.

  Lees verder
 • Live beelden raad- en commissievergaderingen

  Vanaf maandag 16 januari zenden wij voortaan onze raads- en commissievergaderingen live uit. De eerste live uitzending is tijdens de commissie RO op maandag om 19.30 uur.

  Lees verder
 • Orionis Walcheren

  De drie Walcherse gemeenten moeten geld bijleggen om Orionis haar taken in 2017 te laten uitvoeren. Dit jaar zal  bij Orionis de nadruk nog meer liggen op de uitstroom van uitkering naar werk. Zo hoopt Orionis het aantal klanten met een bijstandsuitkering terug te brengen. 

  Lees verder
 • Bestemmingsplan Kom Biggekerke

  In Biggekerke komt een multifunctionele accommodatie. Daarin zijn onder andere de basisschool en het dorpshuis ondergebracht. Het is een gezamenlijk plan van gemeente, Primas scholengroep, woningcorporatie Woonburg en Stichting Dorpscentrum Biggekerke.

  Lees verder
 • Cursus Politiek Actief voor inwoners van gemeente Veere

  Begin 2017 organiseert de gemeenteraad van Veere de cursus Politiek Actief. In zes avonden krijg je zicht op hoe de politiek werkt en hoe je je invloed kunt aanwenden. De cursus is gratis. We hebben nog plaats voor 5 personen. Wie meldt zich aan?!

  Lees verder
 • Breedband internet buitengebied

  Om 617 adressen in het buitengebied volgend jaar van  een breedband internetverbinding te voorzien, wil het college een krediet van 50.000 euro beschikbaar stellen.

  Lees verder
 • Grote Kerk Veere

  De gemeente laat in verschillende stappen onderzoeken hoe de Grote kerk Veere als een podium voor hoogwaardige cultuur kan functioneren. Bedoeling is om het jaarrond met voorstellingen voor diverse doelgroepen bij te dragen aan een spreiding van bezoekersaantallen over het jaar.

  Lees verder
 • Beleid en uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed 2025

  Veel gemeentelijke accommodaties (zoals scholen en dorpshuizen) dateren uit de 60-, 70- en 80-er jaren. Ze zijn of naderen het einde van hun technische levensduur.

  Lees verder
 • Duurzaamheidsplan 2017-2020

  Duurzaamheidsagenda 2017
  Met de twaalf routes die in het Duurzaamheidsplan staan beschreven wil de gemeente tot een energie neutrale organisatie in 2030 en een energie neutrale gemeente in 2015 komen.

  Lees verder
 • Begroting 2017

  In het voorjaar had het college al een opzet gemaakt voor de begroting 2017 ( de kadernota) en die aan de raad voorgelegd. Daaruit kwam een positief beeld naar voren over de financiële situatie van de gemeente. Die ‘gezonde situatie’ is daarna alleen nog maar verbeterd. Dat geeft nog meer ruimte voor onder andere investeringen in nieuw beleid in de komende jaren.

  Lees verder
 • Begroting Veiligheidsregio Zeeland

  In de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is sprake van een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Die bedraagt dan € 246.000,00.

  Lees verder
 • Rapport Rekenkamer digitale dienstverlening

  Op verzoek van de gemeente heeft de rekenkamercommissie een onderzoek laten uitvoeren (door Necker van Naem) naar  de stand van de digitale dienstverlening in de gemeente Veere.

  Lees verder
 • Cultuurhistorisch waardevolle panden

  De gemeente gaat de lijst met cultuurhistorisch waardevolle panden opschonen. Een onderzoek is gedaan om te kijken of de panden die nu nog met die kwalificatie op lijsten staan daarvoor nog wel in aanmerking komen. Ze moeten dan nog steeds voldoende waardevolle elementen bevatten.

  Lees verder
 • Vaststellen Wegbeheerplan 2017-2021

  Wat gaat onderhoud aan wegen die de gemeente in beheer heeft de komende jaren kosten? Om die vraag te beantwoorden is dit voorjaar een weginspectie uitgevoerd. Daarmee is de huidige kwaliteit van het areaal wegen in beeld gebracht. In totaal is 1,3 miljoen vierkante meter geïnspecteerd. Dat heeft informatie en inzicht opgeleverd over te nemen maatregelen voor onderhoud en verharding in de komende vijf jaar.

  Lees verder
 • Beleid- en beheerplan openbare verlichting

  Het college heeft een beleid- en beheerplan gemaakt voort de openbare verlichting. Daarin is vastgelegd dat de gemeente Veere deelneemt aan het samenwerkingsverband in Zeeland voor het beheer. Op twee gemeenten na doen alle Zeeuwse gemeenten daaraan mee. Ook Waterschap Scheldestromen, Zeeland Seaports en de Provincie hebben zich aangesloten.

  Lees verder
 • Beeldkwaliteitsplan Domburg

  Bij het vaststellen van de Visie Domburg in 2015 was het al duidelijk dat de beeldkwaliteit van Domburg een impuls moest krijgen. Een plan voor die kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte kreeg het college als wens van de gemeenteraad mee.

  Lees verder
 • Kadernota 2016

  Uit de jaarrekening 2015 is al het beeld van een gezonde financiële situatie naar voren gekomen. Er is sprake van een behoorlijk positief saldo. Dat vloeit weer grotendeels voort uit niet voorziene meevallers. Al met al beschikt de gemeente over een reserve van ruim 20 miljoen euro. Deels is dat ook te danken aan het gevoerde beleid in de laatste jaren. Dat krijgt ook in de net verschenen kadernota 2016 een vervolg.

  Lees verder
 • Herontwikkeling land van Vliedduin

  Voor de herontwikkeling van het Land van Vliedduin aan de Babelweg/Prinsenweg in Domburg ligt een plan klaar. De gemeenteraad had daarvoor in 2013 de stedebouwkundige randoorwaarden vastgelegd.

  Lees verder
 • Fusie Woonburg - Zeeuwland

  Woonburg heeft het voornemen om te fuseren met de corporatie op Schouwen Duiveland Zeeuwland. Woonburg zet zich in om betaalbaarheid en beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen in leefbare buurten te garanderen.

  Lees verder
 • Gezondheidstoerisme

  In het coalitieprogramma meldt het college dat gezondheidstoerisme één van de nieuwe economische dragers kan zijn. Het stimuleringsprogramma borduurt daarop voort en maakt die visie concreter.

  Lees verder
 • Schuldhulpverlening

  Orionis Walcheren en Porthos hebben, in samenwerking met de gemeente, een nieuw beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020 opgesteld. Het bestaande beleidsplan is gedateerd.

  Lees verder
 • Verslag evaluatiebijeenkomst Leefbaarheidfonds

  Op  8 juni was er in het gemeentehuis in Domburg een evaluatiebijeenkomst van het leefbaarheidfonds. In 2015 heeft de gemeenteraad een leefbaarheidfonds ingesteld.

  Lees verder
 • Ontwerp bestemmingsplan Duinweg 24-30

  Het college stelt de raad voor om het ontwerpbestemmingsplan ‘Duinweg 24-30’ gewijzigd vast te stellen. Die wijziging zit vooral in een aanpassing naar aanleiding van opmerkingen die zijn ingediend tijdens de ter inzage legging (26 november 2015 t/m 6 januari 2016).

  Lees verder
 • Nota ruimtelijke kwaliteit

  De Nota ‘Ruimtelijke Kwaliteit 2016’ gaat de ‘Welstandsnota 2012’ vervangen.
  De reden daarvoor is onder andere de aangekondigde komst van de nieuwe omgevingswet. Die veronderstelt een meer klantgerichte benadering van de burgers waar het om ruimtelijke zaken gaat zoals erfgoed, bebouwingen, architectuur, landschap en natuur. De nieuwe nota biedt kansen voor een meer open benadering van ruimtelijke kwaliteit en minder beleidsvoorschriften.

  Lees verder
 • Rotonde Meliskerke

  De aanleg van de rotonde Meliskerke (kruising Dorpsstraat – Blauwpoortseweg – Kaasboerweg – Burg. Huijsmanstraat) vereist extra werkzaamheden. Het college vraagt de gemeenteraad daarvoor 165.600 euro aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

  Lees verder
 • Werkbezoek aan Manteling dinsdag 19 april

  Op 19 april 2016 organiseerde Manteling het jaarlijkse werkbezoek voor raadsleden. Vanuit Veere waren 2 raadsleden aanwezig (Bert van Halderen en Marion van Stiphout) en beleidsambtenaar Lisette Kaashoek. Directeur Mira Weber hield een inleidend praatje waarna er in groepjes aan vier tafels werd bijgepraat over het werk en de laatste ontwikkelingen.

  Lees verder
 • Ontwerpbestemmingsplan Der Boede

  Het bestemmingsplan ‘Landgoed Der Boede’ is opgesteld om het landgoed bij Koudekerke te kunnen herontwikkelen als een groen woonpark ten behoeve van 22 vrijstaande villa’s in landgoedsfeer. Het park dient tevens als duurzame groene buffer tussen Vlissingen en het buitengebied van de gemeente Veere. 

  Lees verder
 • Rapport rekenkamer parkeren

  De gemeenteraad heeft onderzoek laten doen naar de effectiviteit, financiële onderbouwing en uitwerking van het huidige parkeerbeleid. Dat onderzoek is gedaan door de Rekenkamer en die is met een serie conclusies en aanbevelingen gekomen.

  Lees verder
 • Herinrichting Veerseweg en Gedempte Haven

  In overleg met de stadsraad en de MSV (MiddenStands vereniging Veere) zijn door het college een aantal mogelijke verbeteringen aangedragen voor het verbeteren  van het parkeren in en om Veere

  Lees verder
 • VVV-inspiratiepunt 2.0 in Domburg geopend

  Op vrijdag 19 februari hebben wethouder René Molenaar, gedeputeerde Carla Schönknecht en de directeur van VVV-Zeeland Patrick Polie de vernieuwde VVV in Domburg geopend

  Lees verder
 • Veere beweegt mee

  De gemeente wil de sportnota actualiseren. Vorig jaar is besloten om samen met alle betrokkenen uit de gemeente nieuwe speerpunten te formuleren en oude speerpunten tegen het licht te houden.

  Lees verder
 • Kwaliteitsverbeterplan De Pekelinge

  Het college wil het bestemmingsplan kampeerterreinen zo veranderen dat  het de uitvoering van  het kwaliteitsverbeterplan van Camping De Pekelinge mogelijk maakt.

  Lees verder
 • Groot onderhoud duinovergangen

  Het college stelt groot onderhoud voor aan duinovergangen en duinwandelpaden. Het gaat om een inhaalslag in 2016 en 2017.

  Lees verder
 • Realisatie Multifunctionele accommodatie Biggekerke

  Woonburg zal de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Biggekerke op zich nemen. Althans dat is de voorwaarde van Woonburg zelf na het verzoek van de Primas scholengroep aan Woonburg de procesbegeleiding en onderhoud na realisatie op zich te nemen.

  Lees verder
 • De Kust is breder dan het Strand

  Recreanten moeten al bij aankomst op een parkeerterrein aan de kust het gevoel krijgen in een hoogwaardig recreatiegebied te zijn beland. Dat is de intentie van het project ‘De Kust is breder dan het Strand’.

  Lees verder
 • Duurzaamheidsplan 2016-2020

  Maandagavond 18 januari werd in het Scharrellab van Museum Terra Maris in Oostkapelle de Algemene Commissievergadering gehouden.
  Het Scharrellab is een bijgebouw van Terra Maris en wordt gebruikt voor milieu-onderwijs aan scholieren. Op deze locatie vond de aftrap plaats van het nieuwe Duurzaamheidsplan 2016-2020  van de gemeente Veere . Raads- en commissieleden werden geïnformeerd over het ambitieuze plan van aanpak.

  Lees verder
 • De beheersverordening Dishoek

  Het bestemmingsplan ‘Veere-Dishoek’ biedt ruime mogelijkheden voor recreatieve gebruiks- en bouwmogelijkheden. Met het vaststellen van de ‘Beheersverordening Dishoek’ met daarin concrete plannen waarvoor vergunning is verleend, reguleert de gemeente die mogelijkheden. In feite komt het neer op een inperking van de mogelijkheden (‘downsizing’).

  Lees verder
 • Subsidieregeling ‘Asbest van het dak’

  Rijk

  Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Om asbestdaken te saneren is er dit jaar een rijksstimuleringsregeling van kracht. Deze regeling moet vooral de komende vier jaar de verwijdering van asbest aanjagen. In 2016 is hiervoor 10 miljoen euro beschikbaar. Op 1 januari 2020 stopt de regeling. Voor de totale subsidieperiode is 75 miljoen euro beschikbaar.

  Lees verder
 • Kavelpaspoort Knotwilgenterrein Oostkapelle

  Voordat het voormalige terrein en de gebouwen van basisschool De Knotwilg  in Oostkapelle in de verkoop gaan, wil het college weten wat wenselijk is voor herontwikkeling van dit gebied.

  Lees verder
 • Afscheid twee raadsleden en welkom twee nieuwe raadsleden.

  Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 december jl. namen we afscheid van de raadsleden Karin Wouters-Kleinepier (CDA) en Wim Bartels (DTV).

  Lees verder
 • Evaluatie Verordening Stimuleringsregeling Woningverbetering

  De gemeenteraad heeft eind 2014 besloten inwoners te stimuleren hun woningen energiezuinig, duurzaam en toekomstbestendig te maken.  Bewoners konden daarvoor gebruik maken van een goedkope lening. In Serooskerke, Oostkapelle en Westkapelle was een proef met het actief benaderen over die regeling.

  Lees verder
 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

  De gemeente werkt aan een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor de komende 10 jaar. Dat is in het huidige coalitieprogramma afgesproken. Dit jaar zijn daarover gesprekken gevoerd door een adviesbureau met belanghebbenden waaronder stads- en dorpsraden, raadsfracties, ambtelijke diensten en hulpdiensten. De uitwerking van de uitkomsten in een GVVP gebeurt in  het eerste kwartaal van 2016. Het is de bedoeling dat volgend jaar juli het GPPV definitief kan worden vastgesteld.

  Lees verder
 • Verlenging privatisering voetbalcomplexen en onderzoek privatisering veldonderhoud

  In 2016 wil het college het proces starten voor de verlenging privatiseringsovereenkomsten voetbalcomplexen. Dit is nodig omdat een aantal erfpachtovereenkomsten met voetbalverenigingen afloopt. In die overeenkomsten is sprake van gedeeltelijke privatisering (opstallen en veldmeubilair).

  Lees verder
 • Budgetsubsidie VVV Zeeland

  In december neemt de gemeenteraad van Veere een besluit over het verlenen van een budgetsubsidie aan de VVV Zeeland. Voor de periode 2016 – 2019 gaat het om een bedrag van 375.000 euro per jaar.

  Lees verder
 • Kadernota Maatschappelijk Vastgoed(Accommodatiebeleid)

  De gemeente Veere is eigenaar en beheerder van flink wat (maatschappelijk) vastgoed. Alles bij elkaar 154 objecten. Die vormen wat onderhoud en exploitatie betreft, jaarlijks een grote kostenpost. Die kosten wil de gemeente omlaag brengen. Daarnaast is het de bedoeling maatschappelijk vastgoed voor het in stand houden van maatschappelijke activiteiten beschikbaar te hebben.  Om dat alles te bereiken is een visie nodig over de functie, het bestand en het beheer van maatschappelijk vastgoed op de lange termijn (2025). 

  Lees verder
 • Uitnodiging Regionale Cie. Walcherse Aangelegenheden

  Op maandag 23 november vergadert de Regionale Commissie Walcherse Aangelegenheden om 19.30 uur in het gemeentehuis te Domburg. U bent van harte welkom.

  Lees verder
 • Algemene Beschouwingen 2015

  Beschouwingen Programmabegroting 2016 van de fracties: D66, PvdA/GroenLinks, DTV, VVD, CDA en SGP/ChristenUnie.

  Lees verder
 • Begroting 2016

  De ombuigingen van de laatste jaren werpen hun vruchten af.  De gemeente staat er financieel gezond bij, extra bezuinigingen zijn daarom de komende jaren niet nodig.

  Lees verder
 • Prestatieafspraken Woonburg

  De gemeente moet met woningcorporatie Woonburg voor de periode 2015 – 2019 nieuwe prestatieafspraken maken. Die afspraken gaan onder meer over aantal en kwaliteit van huurwoningen, de huurprijzen en het huisvesten van kwetsbare groepen.

  Lees verder
 • Mantelzorgcompliment

  Om het aantal mantelzorgers op Wacheren in beeld te krijgen en een blijk van waardering voor dit vrijwillige werk af te geven, bestaat sinds dit jaar  de mantelzorgwaardering.  Inwoners die hulp krijgen van een mantelzorger kunnen voor hen een ‘beloning ‘ van 75 euro aanvragen.

  Lees verder
 • Beheerplan onderhoud gebouwen Veere 2016 - 2025

  Het noodzakelijke onderhoud van gemeentelijke gebouwen en bouwwerken (zoals gemeentehuis, multifunctionele accommodaties, loodsen, torens, molens) is opgenomen in een ‘Beheerplan’. Dat plan krijgt 1 keer in de 3 à 4 jaar een up-date. Al eerder is geconstateerd dat er onvoldoende financiële middelen zijn om alle plannen uit te voeren.

  Lees verder
 • Beeldkwaliteitplan en civiel ontwerp Oranjeplein Veere

  Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad een besluit genomen om voor het Oranjeplein in Veere een herbestemming en herinrichting te zoeken. Wel één die past in het historische karakter en aansluit bij de al eerder vastgestelde toekomstvisie ‘Veere Anno’.

  Lees verder
 • Vaststellen bestemmingsplan Herenweg 4 Aagtekerke

  Het college stelt de commissie RO / gemeenteraad voor in te stemmen met een partiële herziening van het bestemmingsplan Herenweg 4, Aagtekerke. Dat om uitbreiding van een intensieve veehouderij mogelijk te maken.

  Lees verder
 • Structuurvisie Cultuurhistorie

  Ruimtelijke projecten worden kwalitatief beter en aantrekkelijker wanneer de cultuurhistorische kenmerken en waarden worden gebruikt in de planvorming. Het gaat dan vaak om het versterken van de identiteit van een gebouw of gebied.

  Lees verder
 • Kadernota

  De kadernota ademt de verandering die in de samenleving waarneembaar is. Het besef dat niet de gemeentelijke organisatie de leefbare samenleving maakt, maar de burgers, dringt steeds meer door.

  Lees verder
 • Stadshaven Veere

  Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud (met name aan de steigers) aan het gemeentelijk deel van de stadshaven Veere en de jachthaven vraagt het college € 110.000 beschikbaar te stellen.

  Lees verder
 • Bestemmingsplan Hoge Duvekotsweg

  Het college wil de vestiging van een grondgebonden melkveehouderij aan de Duvelotsweg bij Aagtekerke mogelijk maken. Daarvoor dient er een wijziging te komen in het bestemmingsplan Buitengebied.

  Lees verder
 • Sportnota speerpunten

  Voor 2016 staat een nieuwe Sportnota op de agenda van de gemeente. Met betrokkenen ‘uit het veld’ - de klankbordgroep - zijn daarvoor dit jaar al wat speerpunten en thema’s bedacht.

  Lees verder
 • Tweede woningenbeleid

  De gemeente moet voor 1 juli een nieuwe huisvestingsverordening  vaststellen. Die verordening is voor de gemeente een instrument om de verhouding tussen huizen voor permanente bewoning en huizen die ook als tweede woning of recreatiewoning gebruikt mogen worden te regelen.

  Lees verder
 • Afvalbakken

  De proef in Westkapelle om de windgevoelige mini-containers stabieler te maken heeft niet tot een bevredigend resultaat geleid. Ondanks verzwaren, verbreden van de wielbasis of een combinatie daarvan blijven de afvalbakken windgevoelig.

  Lees verder
 • De kust is breder dan het strand

  De gemeente wil de parkeerplaatsen langs de kust wat oppoetsen. Een betere uitstraling verhoogt de belevingswaarde voor wie een dagje aan het strand of in de aanpalende natuur wil doorbrengen.

  Lees verder
 • Maatwerk Brandweerzorg

  De gemeente Veere was het niet eens met de manier waarop de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) de brandweerzorg wilde stroomlijnen. De bedoeling een goed dekkingsplan te hebben dat voldoet aan de Wet Veligheidsregio’s was volgens de gemeente onder de maat.

  Lees verder
 • Impressie raadsvergadering 23 april 2015

  De gemeenteraad sprak in de vergadering van 23 april o.a. over het bezwaarschrift burgerinitiatief voormalig KPN gebouw Domburg en deelname EU subsidieproject uitvoering visie Domburg en doorontwikkeling Badstatus Domburg.
   

  Een impressie van de raadsvergadering leest u hier.

 • Plannen voor waterhouderij Rhijnsburg

  Op vrijdagmiddag 10 april waren we als gemeenteraad uitgenodigd op de boerderij van Wim en Rosa van Nieuwenhuijzen, om ons te informeren over de plannen om op hun bedrijf een waterhouderij te beginnen

  Lees verder
 • Jaarrekening 2014

  De Jaarrekening van de gemeente geeft een beeld van het verloop en resultaat van het begrotingsjaar. De jaarrekening laat zien dat het door de raad vastgestelde beleid bijna geheel is uitgevoerd. De beschikbaar gestelde middelen zijn nagenoeg volledig besteed aan de afgesproken doelen. Door de gezonde financiële situatie van de gemeente zijn geen grote koerswijzigingen nodig. Vanwege een aantal onzekerheden, zoals de hoogte van rijksbijdragen en de uitvoering van de decentralisaties, blijft het college vasthouden aan het behoedzaam omgaan met de gemeentefinanciën.

  Lees verder
 • Verordening declaratiefonds maatschappelijk participatie

  Om inwoners op Walcheren met een laag inkomen toch kansen te bieden deel te nemen aan onderwijs, sport en sociale- en culturele activiteiten bestaat het ‘Declaratie Fonds Maatschappelijke participatie’

  Lees verder
 • EU subsidie project HI Sea

  De beleving van de zee, het strand en de zilte lucht en de invloed daarvan op de gezondheid (kuuroord)staan centraal in het HI Sea project. Behandelingen met zeewater in combinatie met ontspanning zijn vanouds gekoppeld aan zeebadplaatsen. De gemeente wil meehelpen, en vooral stimuleren, dat ondernemers in die functie van Domburg gaan investeren

  Lees verder
 • Bezoek Commissaris van de Koning

  Op 16 maart bracht Commissaris van de Koning  Han Polman een bezoek aan de gemeente  Veere.

  Lees verder
 • Ad Maris 25 jaar raadslid

  Op 21 maart 2015 vierde Ad Maris zijn 25-jarig jubileum als raadslid. Hij vertelt zelf hoe zijn loopbaan binnen de gemeenteraad is verlopen.

  Lees verder
 • Heropening Stadhuis Veere en opening Museum Veere

  Het was zaterdag 28 maart een regenachtige dag, maar op het moment van de officiële opening van Museum Veere, gelukkig droog

  Lees verder
 • Bezoek Commissaris van de Koning

  Maandagavond bracht Commissaris van de Koning, Han Polman, een bezoek aan de gemeenteraad.

  Lees verder
 • Visie Domburg

  Het college heeft een (toekomst)Visie Domburg opgesteld om de kern voor inwoners, ondernemers en gasten nog meer glans te geven. De Visie is bedoeld om de gemeente een kader te geven voor toekomstige ontwikkelingen die bovendien op een breed draagvlak kunnen rekenen.

  Lees verder
 • Nota Reserve Leefbaarheid

  De gemeente Veere wil geld inzetten om de participatie maatschappij (meer samenleving, minder overheid) vorm te geven. Daarvoor dient de Reserve Leefbaarheid.

  Lees verder
 • Aanleg parkeerterrein aan de Veerseweg te Veere

  Eén van de maatregelen om de stad Veere autoluw te maken is de aanleg van een parkeerterrein aan de Veerseweg bij de tennisbanen en naast het oude voetbalveld (inmiddels overloopparkeerterrein).

  Lees verder
 • Startbijeenkomst over Verkeers- en vervoersplan

  In de Raadsvergadering van 12 februari j.l heeft de raad van de gemeente Veere ingestemd met het opstellen van een verkeers- en vervoersplan. Het maken van een verkeers- en vervoersplan is een wettelijke verplichting met als doel het oplossen van knelpunten van wegen en verkeersstromen.
   

  Lees verder
 • Impressie raadsvergadering 12 februari 2015

  De gemeenteraad sprak in de vergadering van 12 februari o.a. over het Regionaal risicioprofiel Zeeland, de Zeelandpas en de Ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen.
   

  Een impressie van de raadsvergadering leest u hier.
   

 • Afspraak

  Makkelijk en snel via veere.nl

  Lees verder
 • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

  Minimaal één maal per jaar wijzigt de gemeente de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat is vooral bedoeld om de effectiviteit en slagvaardigheid in de praktijk te vergroten.

  Lees verder
 • Restauratie Stadhuis Veere een feit

  Officiële opening 28 maart 2015.

  Lees verder

Vergaderkalender

twitter-icon

Twitter

laatste tweets van de gemeenteraad