Wanneer zijn er verkiezingen?

Donderdag 23 mei 2019.

Alle Stembureaus zijn 100 % toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking

Op de verkiezingsdag is bij elk stembureau ook een gehandicaptenparkeerplaats aanwezig. Verder is ook op elk stembureau een kandidatenlijst in groot lettertype beschikbaar.

Er zijn op verzoek braille kandidatenlijsten beschikbaar. Indien u ons dit vooraf laat weten zorgen wij dat deze voor u klaar ligt op het stembureau.

Ook kunt u deze lijsten vóór de verkiezingen inzien op het gemeentehuis.

U ontvangt uiterlijk donderdag 9 mei uw stempas

Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. U kunt ook op een ander stembureau binnen de gemeente Veere stemmen. 

Breng uw stempas en uw identiteitsbewijs mee om te kunnen stemmen. Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land. Deze mogen bij het stemmen maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Geen stempas ontvangen of kwijt

U kunt een vervangende stempas aanvragen, dit kan mondeling of schriftelijk. Het schriftelijk verzoek kunt u tot en met  20 mei 2019 indienen. Het mondeling verzoek kunt u tot en met 22 mei 2019 voor 12.00 op het gemeentehuis doen.

Vervangende stempas aanvragen

Vervangende stempas aanvragen

Iemand machtigen om voor u te stemmen via de stempas. U kunt iemand alleen via uw stempas machtigen als de gemachtigde ook in gemeente Veere woont en zelf een stempas heeft ontvangen. Hiervoor vult u de achterkant van uw stempas in. U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.

De kopie moet de gemachtigde, naast het eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen identiteitsbewijs laten zien. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Een gemachtigde kan per stemming voor maximaal 2 andere personen als gemachtigde optreden. 

Iemand machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier

Bij de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen moet degene die via een schriftelijk volmacht wordt gemachtigd in dezelfde provincie of waterschap als u wonen.

Wilt u iemand machtigen via een machtigingsformulier? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om bij volmacht te stemmen. Het formulier kunt tot en met 20 mei 2019 indienen.

Machtigingsformulier downloaden

U en de gemachtigde moeten beiden het formulier ondertekenen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde dit volmachtbewijs mee naar het stembureau, een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig.

De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Een schriftelijk volmachtbewijs kan niet worden ingetrokken zodra de gemeente dit heeft goedgekeurd!

Kiezerspas

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Zeeland wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. U kunt een kiezerspas digitaal aanvragen.

Kiezerspas direct aanvragen

Kiezerspas direct aanvragen met DigiD

Het schriftelijk verzoek kunt u tot en met 15 maart 2019 indienen. Het mondeling verzoek kunt u tot en met 19 maart 2019 voor 12.00 op het gemeentehuis doen. 

Lokaties verkiezingsborden

Op het overzicht ziet u de lokaties van de verkiezingsborden.

Indienen van een registratieverzoek voor personen van andere lidstaten van de Europese Unie

De burgemeester van Veere maakt bekend dat personen van andere lidstaten van de Europese Unie, indien zij ingezetenen zijn van deze gemeente, zich bij de gemeente kunnen laten registreren als kiezer van de Nederlandse leden van het Europees Parlement
Voorwaarden:
a.    op de dag van kandidaatstelling 9 april 2019 heeft u uw werkelijke woonplaats in Nederland;
b.    op de dag van de stemming bent u 18 jaar of ouder; 
c.    u bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat.

Het schriftelijke verzoek wordt u toegezonden.

De eenmaal geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij ingezetene is van een Nederlandse gemeente.

Het schriftelijke verzoek bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet in de lidstaat van kiesrecht is uitgesloten en dat hij/zij het kiesrecht uitsluitend in Nederland zal uitoefenen.

Uw verzoekschrift dient uiterlijk op 11 april 2019 door ons te zijn ontvangen. Ingediende verzoeken ontvangen na deze datum gelden pas voor de volgende verkiezing.
Plaats Domburg

Datum 06-02-2019

De burgemeester voornoemd,

Drs. R.J. van der Zwaag