Duurzaam inkoopproces

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid. Wij streven er naar om volledig duurzaam in te kopen. Om dat te bereiken, besteden wij veel aandacht aan sociale- en milieuaspecten in het inkoopproces.  

Oog voor het milieu bij de inkoop

Bij het inkopen van producten en diensten houden we rekening met het energie- en waterverbruik, de hoeveelheid afval, het transport en de mobiliteit. Dat doen we met behulp van de volgende instrumenten: 

  • Product- en marktanalyse: de gemeente Veere analyseert welke werken, leveringen en/of diensten duurzaam worden aangeboden.
  • In de aanbestedingsstukken en in de te sluiten overeenkomst nemen wij duurzaamheidscriteria op. In de selectie- en gunningscriteria speelt aandacht voor mens en milieu bijvoorbeeld een belangrijke rol.
  • Digitaal inkopen: de gemeente kiest ervoor zoveel mogelijk digitaal in te kopen (e-procurement) en waar mogelijk e-mail te gebruiken in plaats van papier.
  • Monitoring: we monitoren en analyseren de aangeboden duurzame oplossingen altijd. Zo bekijken we of het duurzame inkoopbeleid binnen de hele gemeente op de juiste manier wordt toegepast. 

Maatschappelijk verantwoord inkopen

We vinden het belangrijk dat iedereen goed mee kan draaien in de samenleving. Daarom willen wij alleen maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat doen we als volgt:

  • Waar mogelijk stimuleren wij de participatie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces.
  • Wij accepteren geen werken, leveringen en diensten die onder onverantwoorde omstandigheden tot stand komen, zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, niet-betaling van lonen, enzovoort.
  • Wij stimuleren arbeidsintegratie en -reïntegratie. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan de gemeenteprestaties. 

Meer weten?

Heeft u nog vragen over duurzaam inkopen in de gemeente Veere? Neem dan contact op onze Adviseur Inkoop.