De gemeente Veere is begonnen met het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van een viertal woningen en de aanleg van een parkeerterrein voor vergunninghouders op het voormalige supermarkt terrein. De werkzaamheden zijn vertraagd vanwege de vondst van een lichte verontreiniging. Tijdens het verwijderen hiervan is er op deze locatie ook asbest gevonden. 

Werkzaamheden

De sloop is inmiddels afgerond.Tijdens het uitvoeren van het munitieonderzoek is asbest op het maaiveld aangetroffen. Vanwege het aantreffen van de asbest is een asbestonderzoek uitgevoerd om de locatie en grootte van de vervuiling met asbest in de bodem in kaart te brengen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt op de locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig met asbest. Helaas is dit bij eerdere bodemonderzoeken niet naar voren gekomen. Voor aannemingsbedrijf Geldof B.V. verder kan gaan met het bouwrijp maken moet er eerst gesaneerd worden. De asbestsanering wordt door een gecertificeerde aannemer uitgevoerd.

Planning

De gemeente laat door een gecertificeerd adviesbureau een saneringsplan opstellen. De gemeente gaat aan de hand van dit saneringsplan een aanbesteding opzetten. Een gecertificeerde aannemer voert eind dit jaar de sanering uit. Aansluitend hieraan wordt door aannemingsbedrijf Geldof B.V. het bouwrijp maken verder uitgevoerd. Naar verwachting start het verdere bouwrijp maken januari 2020.

Contact gemeente Veere

Als u vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer Ruben van Sluijs, werkvoorbereider van de afdeling Openbare Ruimte. Op werkdagen is hij bereikbaar via doorkiesnummer (0118) 555 215; zijn e-mailadres is r.van.sluijs@veere.nl.  
Buiten werktijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de piketdienst van de gemeente Veere (06-20010080).