De bouw toezichthouders van de gemeente controleren of iedereen die bouwt of verbouwt zich aan de regels houdt. De toezichthouders controleren onder andere of er volgens vergunning wordt gebouwd, maar ook of er wordt voldaan aan de regels uit het Bouwbesluit. Als de bouw of verbouw niet volgens de regels verloopt, kan de gemeente de werkzaamheden stilleggen.

Controles na klachten en meldingen

Ook controleren de toezichthouders bij klachten en meldingen. Vaak gaat dit om vergunning vrije werkzaamheden. Het kan dan voorkomen dat er toch een vergunning nodig is en deze aangevraagd moet worden.

Werkzaamheden bouwtoezichthouder

Uitzetten van nieuwbouw

Voor de start van de bouw worden de hoekpunten van het bouwwerk en de bouwhoogte uitgezet. Deze uitzetwerkzaamheden gebeuren in overleg met de landmeter. Het uitzetten gebeurt met GPS.

Controles bij heiwerkzaamheden

Heiwerkzaamheden kunnen in de omgeving voor veel overlast zorgen. Uiteraard is het nooit de bedoeling dat er in de omgeving schade ontstaat. De gemeente heeft bij overlast en schade een toezichthoudende rol.

Wapeningcontroles

De toezichthouder voert een wapeningcontrole uit voordat het beton wordt gestort. Wapening bestaat uit stalen staven die als versterking in het beton worden gestort. Dit gebeurt om een betonproduct stevig te maken. De toezichthouder controleert of de wapening volgens tekening is aangebracht, let op de betondekking en kijkt of er geen zand en rommel in de bekisting is achtergebleven.

Tussentijdse controles

Denk hierbij aan controles op brandveiligheid, constructie, isolatie, ventilatie en juistheid van bouwen. Maar de toezichthouder let ook op de afscheiding van het bouwterrein en hinder voor de omgeving.

Eindcontroles

Tijdens de eindcontrole wordt er gekeken of het bouwwerk conform vergunning is uitgevoerd, ook kan het gebruik van het pand beoordeeld worden.

Brandveiligheid

Bij grotere bouwwerken controleren de toezichthouders samen met de brandweer op de brandveiligheid. Deze controles kunnen plaatsvinden tijdens de bouw of als een bouwwerk gereed is voor gebruik. Tijdens de bouw controleren we bijvoorbeeld brandscheidingen. Na de bouw controleren we of de brandhaspels, brandblussers, rookmelders, noodverlichting en dergelijke volgens vergunning zijn aangebracht en in orde zijn.

Het doel van bouwtoezicht

Het doel van het toezicht is een veilige en gezonde leefomgeving. Daarom wil de gemeente dat de bouw-, sloop- en bestemmingsplanregels worden nageleefd. We willen geen incidenten en zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

De toekomst van bouwtoezicht

In januari 2023 treedt samen met de omgevingswet de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) in werking. Met de invoering van de WKB zal het bouwtoezicht grondig gaan veranderen. Deze wet wordt gefaseerd ingevoerd. Het doel van deze wet is onder andere het verbeteren van de bouwkwaliteit en het verbeteren van het bouwtoezicht dit gaat gebeuren door het inschakelen van private kwaliteitsborgers door de bouwer. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en de omgevingsveiligheid. Ook blijft de gemeente het bevoegd gezag, en zal dus bij overtredingen handhavend moeten optreden.

Met wie kan ik contact opnemen?

Heeft u vragen of denkt u dat er illegaal wordt gebouwd? Neem dan contact op met onze toezichthouder:

Roland van Hell
Telefoonnummer: (0118) 555 413
E-mail: r.van.hell@veere.nl