Na een ambtsperiode van ruim 16 jaar legt onze huidige burgemeester, de heer Rob van der Zwaag, zijn ambt als burgemeester neer. De gemeente Veere is daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Bekijk de vacature van de Staatscourant op overheid.nl.

De volledige benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 8 maanden. Een uitgebreide weergave van een burgemeestersbenoeming is te vinden op de website van het Ministerie van BZK.
 

Vertrouwenscommissie

Burgemeesters worden bij Koninklijk besluit benoemd. De commissaris van de Koning, de vertrouwenscommissie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) spelen allen een rol bij het tot stand komen van de benoeming. Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. De benoeming wordt voorbereid door een commissie van de gemeenteraad, de vertrouwenscommissie. Deze bestaat uit de volgende leden:

 • Peter Meijs (PvdA/GL)
 • Jaap Melse (SGP)
 • Jacco van Maldegem (D66)
 • Marja Osté (VVD)
 • René Molenaar (CU)
 • Sylvia Sparreboom (DTV)
 • Stijn van Kervinck (HVV)
 • Johan Sanderse (CDA)

De vertrouwenscommissie wordt ondersteund door de raadsgriffier. Wethouder René de Visser is benoemd tot adviseur van de vertrouwenscommissie. 
 

Profielschets

In de hoofdstukken hieronder op deze pagina kunt u de profielschets lezen:

 • Hoofstuk 1: Inleiding
 • Hoofdstuk 2: Samenvatting van de consultaties
 • Hoofdstuk 3: DNA van de gemeente Veere
 • Hoofdstuk 4: Uitdagingen en ambities
 • Hoofdstuk 5: Competenties
 • Hoofdstuk 6: Voorwaarden
 • Hoofdstuk 7: Procedure
 • Bijlage 1: rollen van de burgemeester
 • Bijlage 2: basiscondities

Hoofdstuk 1: Inleiding

luchtfoto Zoutelande en strand

Na een ambtsperiode van ruim 16 jaar legt onze huidige burgemeester, de heer Rob van der Zwaag, zijn ambt als burgemeester neer. De gemeente Veere is daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester.

In deze profielschets komt het DNA van onze gemeente aan bod en beschrijven we onze uitdagingen en ambities. Vervolgens lichten we toe welke competenties onze ideale kandidaat bezit. Tot slot volgt informatie over de voorwaarden en procedure. De rollen van de burgemeester en de basiscondities zijn opgenomen als bijlagen van deze profielschets. 

Deze profielschets is opgesteld door de gemeenteraad. Om tot deze profielschets te komen is op verschillende manieren input gevraagd. Een samenvatting van deze consultaties staat in het volgende hoofdstuk.

Hoofdstuk 2: Samenvatting van de consultaties

Aan het college van burgemeester en wethouders (hierna te noemen ‘het college’), de gemeentesecretaris, de medezeggenschap, de dorps- en stadsraden en de griffier is gevraagd input te leveren voor het profiel. Ook zijn inwoners en ondernemers gevraagd om met ons mee te denken via een enquête. In totaal is de enquête 337 keer ingevuld. De rapportage met daarin de resultaten van deze enquête is te vinden op onze website www.veere.nl/burgemeester. 

Hieronder volgt een samenvatting gebaseerd op de meest genoemde antwoorden in de verschillende consultaties. 

Onze ondervraagden omschrijven onze ideale kandidaat als: 

 • zichtbaar, betrokken en dichtbij: een ambassadeur voor onze gemeente die inwoners bezoekt en met ze praat; 
 • een persoonlijkheid met charisma die vertrouwen en gezag weet uit te stralen;
 • een informele leider met daadkracht en een vleugje humor; 
 • een sympathieke en betrokken netwerker die de verbinding weet te leggen op alle niveaus; 
 • een efficiënte probleemoplosser die resultaat gedreven is en op zoek gaat naar oplossingen; 
 • bovenal iemand met interesse in- en affiniteit met onze gemeente. 

Onze ondervraagden zijn van mening dat onze ideale kandidaat daarbij met name aandacht moet hebben voor:

 • de diversiteit van de kernen en inwoners; 
 • de ontwikkeling van de toekomstvisie voor Veere; 
 • de balans tussen leefbaarheid en toerisme; 
 • een harmonieuze samenwerking in de breedste zin van het woord; 
 • het doel, het proces en het resultaat. 

In de enquête is aan respondenten de volgende open vraag voorgelegd: 'Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Veere, dan zie ik iemand die...'. Een aantal antwoorden van respondenten, samengevat rondom enkele veelgenoemde eigenschappen, staan als quote opgenomen in deze profielschets. 

Hoofdstuk 3: DNA van de gemeente Veere

Beschrijving van de gemeente

Omsloten door de Noordzee, de Westerschelde en het Veerse Meer is water in de gemeente Veere altijd dichtbij. De gemeente Veere beslaat een groot deel van het Zeeuwse schiereiland Walcheren en bestaat sinds 1 januari 1997. Verdeeld over 13 historische kernen is onze gemeente voor zo’n 22.000 inwoners een thuis. Het merendeel bestaat uit inwoners die hier geboren en opgegroeid zijn, maar steeds vaker spreekt onze gemeente mensen van buitenaf aan om zich hier te vestigen. De diversiteit in onze bevolking neemt dan ook steeds verder toe. 

Veere is bekend om haar kust, maar Veere is veel meer dan dat. Onze gemeente kenmerkt zich door kleinschaligheid, natuur, landbouw, cultuur, toerisme en grote verscheidenheid tussen de (inwoners van de) kernen. Iedere kern heeft een eigen identiteit, maar daarnaast zijn ze ook elkaars verlengde. En dat is wat onze gemeente zo uniek maakt: het toerisme dat typerend is voor de kustplaatsen, zorgt in combinatie met de authentieke, agrarische dorpen in het middengebied voor een divers en dynamisch geheel. Het voorzieningenniveau is hoog en er zijn veel faciliteiten. Het ontspannen woonklimaat en de mooiste zichten op ons Walcherse land maken de gemeente Veere aantrekkelijk voor inwoner, ondernemer en bezoeker. In het hoogseizoen kunnen we door onze aantrekkelijkheid zelfs spreken van ’80.000 inwoners’ als gevolg van het toerisme. Ieder seizoen in onze gemeente is anders. Dat voel, dat proef en dat merk je als je in Veere bent. 

Bestuur

De huidige coalitie, bestaande uit SGP, HVV, VVD en CU, is in mei 2022 van start gegaan. De ambities zijn vastgelegd in het hoofdlijnenprogramma 2022-2026 ‘Veere breed verbinden’*. Vanuit het gemeenschappelijk belang Veere (nog) beter te maken zoekt de coalitie de verbinding met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere politieke partijen. Om in samenspraak en overleg met elkaar tot goede resultaten te komen voor de opgaven die er liggen. 

De speerpunten zijn: 

 • verbetering van de dienstverlening;
 • versterking van de ambtelijke organisatie;
 • een gedragen parkeerbeleid;
 • urgentie voor wonen;
 • duurzaamheid;
 • een gezond financieel beleid.

Gemeenteraad 

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 bestaat onze gemeenteraad uit 8 fracties en 19 raadsleden. 

De verdeling van de 19 zetels ziet er als volgt uit: 

Partij(en)Zetels
SGP4 zetels
HVV3 zetels
VVD3 zetels
PvdA/GL3 zetels
CDA2 zetels
DTV2 zetels
CU1 zetel
D661 zetel

College

Ons college bestaat naast de burgemeester uit 4 wethouders. De wethouders vertegenwoordigen de coalitie SGP, HVV, VVD en CU. In het hoofdlijnenprogramma 2022-2026 ‘Veere breed verbinden’ zijn de taken van de burgemeester opgenomen. Deze zijn te vinden in bijlage 1 van deze profielschets. 

Ambtelijke organisatie

Onze ambtelijke organisatie telt rond de 200 medewerkers. Deze medewerkers zijn verdeeld over 5 afdelingen: Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte, Dienstverlening en Bedrijfsvoering. De gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur, is algeheel verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. De cultuur in onze organisatie is informeel en open. De lijnen zijn kort en de verantwoordelijkheid ligt laag. Onze medewerkers zijn gemotiveerd en hebben wat voor elkaar over. 

*Bron: https://www.veere.nl/_flysystem/media/hoofdlijnenakkoord_sgp_-_hvv_-_vvd_-_cu_2022_-_2026.pdf

Hoofdstuk 4: Uitdagingen en ambities

Balans tussen leefbaarheid en toerisme

Onze gemeente heeft een uniek karakter. Zo is er platteland met prachtige vergezichten, 28 strandkilometers en een totale kustlijn van 34 kilometer. Niet voor niets komen veel toeristen op bezoek. Dit zorgt voor een uitdaging: enerzijds zijn en blijven we graag een gastvrije gemeente en is toerisme van hoog economisch belang, anderzijds neemt de druk op de leefbaarheid steeds verder toe. Met 5,2 miljoen toeristische overnachtingen per jaar op zo’n 22.000 inwoners heeft onze gemeente te maken met een dynamiek en problematiek vergelijkbaar met een middelgrote stad. Voor onze gemeente staat goed wonen, goed leven en goed werken en ondernemen centraal. Het bewaken van de balans tussen leefbaarheid en toerisme vraagt daarom voortdurend onze aandacht en hangt nauw samen met bijvoorbeeld veiligheid en verkeer. In het bewaken van deze balans is een cruciale rol weggelegd voor onze burgemeester. 

Behoud van het landschap

Een gevarieerd kapitaal landschap is kenmerkend voor onze gemeente. Rust en natuur zijn belangrijke waarden. We zijn hier dan ook zuinig op. Onze boeren hebben een belangrijke rol in het beheer van ons landschap. Landbouw is naast toerisme een andere belangrijke economische pijler. We bieden op dit gebied ruimte om te investeren in kwaliteit en duurzaamheid. 

Wonen

De gemiddelde leeftijd in onze gemeente stijgt, daarom willen we dat ook jongeren zich in onze gemeente (blijven) vestigen. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor alle doelgroepen binnen onze kernen. Wonen is mede daarom, net als voor veel gemeenten in Nederland, een belangrijk onderwerp op de Veerse agenda. Om de beschikbaarheid van voldoende woningen te realiseren, kijken we naar mogelijkheden voor nieuwbouw. We zoeken ook naar creatieve oplossingen die meer op de korte termijn effect hebben. 

Toekomstvisie 

We zijn trots op en tevreden over hoe onze gemeente in al haar facetten functioneert. Onze zelfstandigheid als gemeente willen we behouden en waarborgen. Hiervoor moeten we onszelf blijven ontwikkelen. Onze gemeente wil daarom een brede en integrale toekomstvisie ontwikkelen. Onze nieuwe burgemeester is hierin belangrijk als continuerende factor en visiebeheerder. 

Samenwerking

We constateren dat steeds meer vraagstukken de geografische grenzen van onze gemeente overstijgen. Dat brengt automatisch samenwerkingsvraagstukken met zich mee. Ook provinciaal en landelijk wordt samenwerking steeds meer gestimuleerd. Om onze eigen identiteit te behouden en ambities waar te maken, zien wij het belang van participeren in samenwerking. Wij hechten dan ook waarde aan een goede samenwerking met onze directe buurgemeenten op Walcheren en met de overige Zeeuwse gemeenten, de provincie, het waterschap en Rijkswaterstaat. In Zeeland wordt o.a. goed samengewerkt in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Onze nieuwe burgemeester heeft toegevoegde waarde door te focussen op samenwerking en het benutten van zijn of haar netwerk. Wij verwachten dan ook dat hij of zij actief deelneemt aan (het vormgeven van) deze samenwerkingen. 

Dienstverlening

De dienstverlening van onze gemeente kan altijd beter. De focus ligt op betere communicatie, verbeteren van de doorlooptijden, verder digitaliseren van onze producten en het aangaan van slimme samenwerkingsverbanden. Onze dienstverlening is toegankelijk en faciliterend, maar we zijn ook duidelijk over wat kan en wat niet. 

Organisatieontwikkeling 

Er gebeurt veel om ons heen. Zowel binnen als buiten de ambtelijke organisatie zijn er diverse veranderingen die op ons van invloed zijn. We zijn daarom gestart met een organisatieontwikkelingstraject om de organisatie klaar te maken voor hetgeen op ons afkomt. We gaan bijvoorbeeld werken vanuit opdrachten en project- en programma gestuurd werken invoeren. Door meer resultaatgericht te werken beogen we de professionele cultuur te versterken. In de komende ambtsperiode van onze nieuwe burgemeester is het ons doel om zaken voor elkaar te krijgen. 

We hebben een relatief kleine, maar ambitieuze ambtelijke organisatie waarmee we uitdagingen en ambities moeten realiseren. Het is voor ons, net zoals voor vele organisaties, een uitdaging om nieuwe collega’s te vinden als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Met goed werkgeverschap willen we hierin het verschil maken. Wij verwachten van onze burgemeester dat hij of zij als boegbeeld van onze gemeente ons ook voor potentiële medewerkers als aantrekkelijke werkgever op de kaart zet. 

Samenwerking gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie 

Onze nieuwe burgemeester heeft specifiek de taak te investeren in samenwerking met en binnen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. 

Door coalitiewisselingen zijn spanningen ontstaan binnen de gemeenteraad als het gaat om onderlinge verhoudingen en vertrouwen. Bij aanvang van de nieuwe raadsperiode hebben alle partijen uitgesproken voornemens te zijn te investeren in de verbetering van relaties. Het is aan onze nieuwe burgemeester om als voorzitter van de gemeenteraad meer verbinding tot stand te brengen en met moed een samenwerkingscultuur te stimuleren waarin, ondanks verschillen in beleids- en politieke richting, een respectvol politiek debat gevoerd kan worden. 

Het is een landelijk gegeven dat wethouders in hun rol steeds meer onder druk staan, met name als gevolg van politieke onrust en hoge werkdruk. Ook voor wethouders moet Veere aantrekkelijk zijn en blijven. Voor onze nieuwe burgemeester is hierin een rol weggelegd door wethouders te ondersteunen en op te treden als sparringpartner met respect voor ieders rol. 

Tot slot behoeft het bestuurlijk-ambtelijk samenspel aandacht, inclusief voldoende mogelijkheden van tegenspraak en tegenspel. 
 

Hoofdstuk 5: Competenties

Gelet op de uitdagingen en ambities voor de komende jaren en de rollen die de burgemeester vervult, zoeken wij in onze ideale kandidaat samengevat een betrokken en sympathieke verbinder die middenin onze samenleving staat en in staat is het DNA van onze 13 individuele kernen te begrijpen en ze te verbinden tot één gemeente. 

Representatief

Als eerste burger vervult onze nieuwe burgemeester de rol van ambassadeur voor onze gemeente en maakt hij of zij actief deel uit van onze gemeenschap. Hij of zij is benaderbaar, zichtbaar en dichtbij en bezoekt onze kernen en inwoners. Dat geven onze inwoners in de enquête ook aan belangrijk te vinden. Op basis van een informele en mensgerichte werkwijze weet onze nieuwe burgemeester de harten van onze inwoners te winnen. Dat doet hij of zij via aandacht voor het leed en geluk van alledag én het respect voor het ambt dat nog altijd leeft in onze gemeente.

Natuurlijk leider

De nieuwe burgemeester van onze gemeente weet op basis van wederzijds respect een juiste balans te vinden tussen toegankelijkheid en het uitstralen van natuurlijk gezag, mét een vleugje humor. Waarvan we zeggen, dát is onze burgemeester. Een betrouwbare, integere persoonlijkheid met charisma. Er ‘staat’ iemand. Die op de momenten dat het nodig is als crisismanager opstaat en doortastend en besluitvaardig is. En als het nodig is de nodige tegendruk kan geven. Een echte probleemoplosser. Die doet wat nodig is om samen vooruit te blijven gaan, maar wel op diplomatieke wijze opereert. 

Verbindend

Hij of zij is open en toegankelijk en weet mensen, partijen en ontwikkelingen met elkaar te verbinden. Iemand die ziet waar kansen en mogelijkheden liggen. Daarbij benut hij of zij een breed, domein-overstijgend netwerk. Als het nodig is, gebruikt onze burgemeester zijn of haar bevoegdheden om zaken voor elkaar te krijgen, maar gaat daarbij niet voorbij aan anderen. Met een enigszins informele houding weet hij of zij anderen te betrekken en te overtuigen. 

Visionair

Onze nieuwe burgemeester is initiatiefrijk en ondernemend en in staat om met visie en durf vooruit te kijken. Hij of zij weet consequenties te overzien van (strategische) keuzes en kan hierin een afweging maken. Vanuit die eigenschappen kan hij of zij boven de partijen staan en sturen op het proces en het resultaat. Want een goed proces is minstens zo belangrijk als een mooi resultaat. Onze nieuwe burgemeester gaat resultaat- en mensgericht te werk en zorgt daarbij voor het bewaken van grenzen. 

Coöperatief

Samenwerking staat voor hem of haar centraal, contact met anderen geeft hem of haar energie. Anderen krijgen de ruimte en worden in hun kracht gezet. Onze nieuwe burgemeester weet goed aan te sluiten bij ieders leefwereld, communiceert van nature duidelijk en is transparant in zijn of haar handelen. Goed luisteren is daarbij essentieel. Hij of zij is in staat om de stijl en houding af te stemmen op de situatie. Dit vraagt een goede (politiek-bestuurlijke) antenne en inzicht in het eigen gedrag. Op zowel persoonlijk als zakelijk vlak is hij of zij aanspreekbaar en in staat tot zelfreflectie. 

Uiteraard zijn de vijf basiscondities zoals die voor elke burgemeester zijn vastgesteld, ook van toepassing op onze burgemeester. Deze zijn te vinden in bijlage 2 van deze profielschets. 
 

Hoofstuk 6: Voorwaarden

 • Onze ideale kandidaat beschikt over academisch werk- en denkniveau en brengt bij voorkeur bestuurlijke ervaring mee. Het is geen vereiste dat deze ervaring is opgedaan in een functie binnen de politiek. 
 • Hij of zij kent onze gemeente of wil zich er met de nodige nieuwsgierigheid en interesse verder in verdiepen. 
 • Onze ideale kandidaat is trouw aan Veere en wil zich daarom bij voorkeur voor meerdere ambtstermijnen aan onze gemeente te verbinden. 
 • Vanzelfsprekend verwachten wij onze nieuwe burgemeester op korte termijn te verwelkomen als inwoner van onze mooie gemeente. 
 • Het uitoefenen van nevenfuncties die meerwaarde hebben voor Veere moedigen wij aan. 
 • Diversiteit en gelijke kansen vinden wij belangrijk. We nodigen iedereen die aan onze wensen en voorwaarden voldoet van harte uit te solliciteren.
 • Het functioneren van onze burgemeester wordt jaarlijks geëvalueerd in een klankbordgesprek. Deze profielschets is hiervoor een belangrijk kader. Het ophalen van 360 graden feedback kan onderdeel uitmaken van dit klankbordgesprek. 

Hoofdstuk 7: Procedure

Deze vacature is bekendgemaakt in de Staatscourant van 11 juli 2022. Ook op onze website www.veere.nl/burgemeester is de vacature terug te vinden. Een assessment op één of meerdere selectiecriteria van de profielschets kan deel uitmaken van de procedure. 

Bijlage 1: rollen van de burgemeester

Boegbeeld binnen de gemeente

Onze burgemeester is niet alleen hét gezicht van onze gemeente, maar hij of zij staat ook middenin de samenleving en is zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk voor iedereen. De burgemeester is er voor iedere inwoner en voelt zich betrokken bij alle geledingen in onze gemeente. Hij of zij houdt rekening met de eigen identiteit van iedere kern en bewaakt tegelijkertijd het belang van de gehele gemeente. De burgemeester treedt op als verbinder. In samenwerking met de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie draagt de burgemeester zorg voor het aangeven van kaders. Tot slot vervult de burgemeester een belangrijke rol bij formele en informele gebeurtenissen in de gemeente. 

Boegbeeld buiten de gemeente 

De burgemeester is 24 uur per dag dé ambassadeur van onze gemeente. Hij of zij is zichtbaar voor de buitenwereld en draagt uit waar Veere voor staat. De burgemeester is op de hoogte van wat er speelt en vertaalt dit naar onze gemeente. Hij of zij heeft een netwerk binnen de regio, provincie en het Rijk en weet dit maximaal te benutten. Waar mogelijk zoekt de burgemeester naar meerwaarde door samenwerking en participeert hij of zij namens onze gemeente in regionale en overige netwerken. 

Voorzitter gemeenteraad

Als voorzitter van de gemeenteraad is het de taak van de burgemeester om de gemeenteraadsvergaderingen te leiden. Dit gebeurt op een onafhankelijke, onpartijdige en gestructureerde wijze. Er wordt door de burgemeester ruimte gegeven voor het debat om daarmee de verschillende standpunten aan het licht te brengen. De burgemeester houdt daarbij het proces, de inhoud, maar ook de afgesproken omgangsvormen in het oog. De burgemeester vervult een verbindende rol en stimuleert een goede samenwerking en stabiele onderlinge verhoudingen binnen de gemeenteraad. Daarnaast zorgt de burgemeester vanuit zijn of haar rol als voorzitter voor versterking van de positie van de gemeenteraad ten opzichte van het college. Dit alles doet de burgemeester met als doel het ondersteunen van de gemeenteraad om haar richtinggevende rol te vervullen bij het bepalen van ambities en beleid. 

Voorzitter college

De burgemeester stimuleert als onafhankelijk voorzitter van het college een constructieve, collegiale samenwerking op een open en transparante wijze, waarbij aandacht is voor de onderlinge verhoudingen. Hierbij geeft de burgemeester ruimte aan de overige leden van het college om optimaal invulling te geven aan hun rol en verantwoordelijkheden. 

Verbindende schakel tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie

Op basis van het voorzitterschap van de gemeenteraad en het college weet de burgemeester wat er politiek speelt. Door te investeren in een goede samenwerking met de gemeentesecretaris en de griffier in de bestuurlijke driehoek is de burgemeester ook op de hoogte van wat er in de ambtelijke organisatie speelt. De basis voor een goede samenwerking in de bestuurlijke driehoek is onderling respect met het gemeentelijk belang op de eerste plaats. Tot slot is de burgemeester ook aanspreekbaar voor medewerkers van de ambtelijke organisatie. De burgemeester opereert in al deze rollen en verantwoordelijkheden als verbindende schakel en houdt daarbij rekening met ieders rol en belangen. 

Portefeuillehouder wettelijke taken: Openbare orde en veiligheid 

De burgemeester is op basis van de Gemeentewet verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en heeft belangrijke eigen taken voor de veiligheid in de gemeente. De gemeente Veere wordt gezien als een veilige gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Dit willen we natuurlijk graag zo houden en waar mogelijk zelfs verbeteren. Als portefeuillehouder heeft de burgemeester hierin een primaire rol. Hij of zij heeft een duidelijke visie op de uitvoering van deze taak, neemt zijn of haar verantwoordelijkheid en is zichtbaar in de praktijk. De burgemeester neemt deel aan overleggen met de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Zeeuws breed werken we samen bij crisis, ongevallen en calamiteiten in de VRZ. Bij een calamiteit vervult de burgemeester een centrale rol en toont hierin leiderschap. Hij of zij heeft oog voor de betrokken slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners. 

Portefeuillehouder wettelijke taken: Integriteit

De gemeente Veere heeft integriteit hoog in het vaandel staan en besteedt hier zowel ambtelijk als bestuurlijk veel aandacht aan. De burgemeester heeft als portefeuillehouder Integriteit dan ook een belangrijke en centrale rol als het aankomt op dit onderwerp. Hij of zij heeft de wettelijke taak op basis van de Gemeentewet om de bestuurlijke integriteit van de gemeente te bevorderen. De burgemeester is zich bewust van de risico’s van belangenverstrengeling en heeft een actieve rol in de bewustwording en bewaking hiervan op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Hij of zij draagt er op een proactieve wijze aan bij dat dit intern en extern een terugkerend agendapunt is en blijft. De Zeeuwse overheden werken hierin samen in een Zeeuwse Norm Weerbare Overheid om te zorgen voor integere en weerbare Zeeuwse overheden. De burgemeester houdt te allen tijde zijn of haar moreel kompas scherp.
 

Bijlage 2: basiscondities

Onderstaande basiscondities zijn voor elke burgemeester vastgesteld en daarmee ook van toepassing op onze burgemeester. De toelichting is overgenomen uit de Handreiking burgemeesters. 

Integer

De burgemeester handelt te allen tijde eenduidig en transparant volgens de algemeen geaccepteerde normen en waarden. Hij of zij beschikt over een goed ontwikkeld moreel kompas. De burgemeester heeft een voorbeeldfunctie, draagt integriteitsbewustzijn actief uit en spreekt anderen hierop aan. Zowel intern naar het college, de raad en de ambtelijke organisatie, als extern. 

Herkenbaar

De burgemeester is zich steeds bewust van de situatie waarin hij of zij verkeert en hij of zij handelt daarnaar. Hij of zij identificeert zich met de personen en instanties met wie hij of zij contact heeft. Ondanks de verschillende rollen (op het ene moment als voorzitter van het college of de raad, het andere moment in een aandachtig gesprek met inwoners) is de burgemeester steeds herkenbaar.

Onafhankelijk

Van burgemeesters wordt verwacht dat zij in hoge mate onafhankelijk opereren en geen bijzondere verbintenis aangaan met één of meerdere partijen. Dat geldt zowel bestuurlijk als politiek als maatschappelijk. Burgemeesters staan op basis van gezag, positie en vertrouwen boven partijen en worden als zodanig geaccepteerd, zowel in het politiek-gemeentelijke verkeer als naar de inwoners, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Daarbij worden zij gezien als ‘aanspreekpunt’ voor gemeente en gemeenschap. Dat vraagt onafhankelijkheid en burgemeesters moeten die onafhankelijkheid blijvend tot uitdrukking kunnen brengen in hun functioneren. De burgemeester zal een natuurlijk overwicht moeten hebben en een opstelling die voldoende distantie bewaart tot belanghebbenden. 

Verbindend

De burgemeester geeft richting aan en binding in een groep of gemeenschap; brengt samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze. In zijn of haar functie wordt hij of zij geconfronteerd met verschillende mensen, groepen en mogelijk tegengestelde belangen. Van de burgemeester wordt nadrukkelijk verwacht dat hij of zij degene is die tegenstellingen overbrugt en partijen bij elkaar brengt en houdt. 

Stressbestendig 

Bij ingrijpende gebeurtenissen en crisissituaties weet de burgemeester wat er van hem of haar verwacht wordt. Hij of zij blijft effectief handelen onder druk en straalt rust en vertrouwen uit. 
 

Informatiepakket voor kandidaten

DocumentenAanwezig of via een link
Financiële documenten:
 • Begroting 2022
 • Jaarrekening 2021
 • Financieel Perspectief
 • Etc.
Bekijk de documenten op de website https://veere.begrotingsapp.nl/
Hoofdlijnen programma 2022-2026Bekijk het document via de pagina Hoofdlijnenakkoord
OmgevingsvisieBekijk de documenten via de pagina Omgevingsvisie documenten
Zeeuwse KustvisieBekijk de documenten op de website van Provincie Zeeland
Rapport leefbaarheid en toerismeBekijk het rapport Leefbaarheid en Toerisme

Solliciteren?

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de vacature opengesteld op advies van de commissaris van de Koning. Sollicitanten schrijven een brief aan Zijne Majesteit de Koning en sturen die brief aan de commissaris van de Koning. De vacature staat open tussen 11 juli en 22 augustus 2022. Interesse? Bekijk de vacature van de Staatscourant op overheid.nl.