Het ontwerp bestemmingsplan 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied heeft van 20 juli 2017 tot en met 30 augustus 2017 ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan omvat:

  • Het opnemen van cultuurhistorisch waardevolle panden op basis van de Structuurvisie Cultuurhistorie Veere. 
  • Een technische aanpassing van de regels Kleinschalig Kamperen. 
  • Het wijzigen van de agrarische bestemming op een aantal percelen in een woonbestemming door de afwezigheid van een agrarisch bedrijf.
  • Het doorvoeren van verbeterpunten in de regels, bijlagen en op de verbeelding en het opnemen van een aantal nieuwe ontwikkelingen.

Tijdens de termijn van ter inzage legging zijn er 9 vooroverlegreacties en 49 zienswijzen ingediend. Hierop en op het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad op 9 november 2017 een besluit genomen.