Project Veelzijdig Veere

Lees voor
Home > Bestuur > Projecten > Project Veelzijdig Veere

Project Veelzijdig Veere

Veelzijdig Veere

Project Veelzijdig Veere is één van de grootschalige projecten binnen de gemeente Veere. Op 27 maart 2008 stelde de gemeenteraad van Veere de toekomstvisie ‘Veere Anno’ vast. Dit raadsbesluit is gefaseerd uitgewerkt onder de werknaam ‘project Veelzijdig Veere’. Het doel van het project is de stad aantrekkelijker te maken voor wonen, werken en recreatie. Intussen is het project zo goed als afgerond. Aan een aantal onderdelen wordt de laatste hand gelegd. Intussen is het project afgerond. Op deze projectenpagina lichten we een en ander toe.

De uitvoering van het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Operationeel Programma Zuid-Nederland, een onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dat is een gezamenlijk subsidieprogramma van onder andere de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van Europees parlement en de Europese Unie. Ook is voor een enkel onderdeel subsidie ontvangen van de provincie Zeeland. Waar dit het geval is, is dit aangegeven. 

                                        

 

Aandachtspunten

De gemeente Veere formuleerde de volgende subdoelen voor project Veelzijdig Veere:

  • Het versterken van de cultuurhistorische kwaliteit van de stad en het verbeteren van de leefbaarheid.
  • Verbetering van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en het verblijfsklimaat.
  • Het verbeteren van de promotie van de stad, het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, ontwikkeling van nieuwe vormen van cultuurtoerisme en de versterking van de watersportpositie.

Wat is er allemaal gebeurd?

Het project Veelzijdig Veere is vanwege de omvang opgedeeld in deelprojecten. Hiermee is gestart in 2008, maar we zijn nog niet klaar. Een aantal onderdelen moet nog worden opgepakt of verder uitgevoerd. Dankzij de Europese subsidie hebben we wel extra ‘meters kunnen maken’ en een aantal deelprojecten hebben we hierdoor eerder kunnen uitvoeren. Hieronder vindt u een overzicht van de deelprojecten die tussen voorjaar 2012 en najaar 2015 zijn uitgevoerd met ondersteuning vanuit het Europese subsidieprogramma. Hieronder vindt u een overzicht van de deelprojecten die zijn opgepakt met ondersteuning vanuit het Europese subsidieprogramma. Een gedetailleerd overzicht van alle doelstellingen vindt u in het raadsbesluit van de gemeente (PDF, 0.6MB) van 27 maart 2008.

Herinrichting Kaai Veere

In 2012 en 2013 heeft adviesbureau Bosch Slabbers de kaders voor de herinrichting van de Kaai opgesteld, in samenwerking met de gemeente en een groep inwoners van Veere. Daarbij werd gebruik gemaakt van ‘placemaking’. Dat is een methode om samen met belanghebbenden (de klankbordgroep) tot een optimaal ontwerp voor gebruik van de openbare ruimte te komen. In september 2014 is gestart met de werkzaamheden en voor Pasen 2015 was de herinrichting afgerond. Tussen de Markt en de jachtclub is nu een parkeervrij gebied. Dit is vormgegeven als een brede wandelboulevard met meer ruimte voor terrassen. Op het overige gedeelte van de Kaai zijn 76 parkeerplaatsen, uitsluitend voor vergunninghouders (lees: inwoners van de stad Veere). De wandelmogelijkheid langs het water is langs de hele Kaai verbeterd. Historische bestrating met klinkers en goed beloopbaar natuursteen zijn kenmerkend voor de Kaai geworden. Met uitzondering van de nog aanwezige monumentale iepen is de boombeplanting langs de Kaai vervangen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Bekijk dan onderstaande documenten. Of neem contact op met Ricky Besuijen van de afdeling Openbare Ruimte. Hij is te bereiken via telefoonnummer (0118) 555 465 of per e-mail r.besuijen@veere.nl.

Nieuwe functie/bestemming mijnenmagazijn

In 2010 heeft de gemeente Veere het ‘mijnenmagazijn’ aangekocht van de Staat. Dit is een betonnen complex aan de oostkant van het havenkanaal en bestaat uit een voormalig mijnendepot, een daarbij behorend personeelsgebouw en twee in de buurt gelegen munitiebunkertjes. Sinds de aankoop oriënteert de gemeente zich op een nieuwe functie. Deze moet - zoveel als mogelijk - aansluiten bij de uitstraling van de stad Veere en idealiter iets toevoegen aan de sfeer van de omgeving van de stad. In de afgelopen jaren zijn meerdere mogelijkheden verkend, maar deze zijn om uiteenlopende redenen niet tot uitvoering gebracht. Op dit moment zijn er geen concrete ideeën voor een nieuwe bestemming. De gemeente houdt zich aanbevolen voor suggesties.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem dat contact op met Piet Baas van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is te bereiken via telefoonnummer (0118) 555 340 of mail naar p.baas@veere.nl.

Opwaardering van de jachthaven Oostwatering

De jachthaven Oostwatering heeft een prominente plek aan het Veerse Meer. Er zijn veel partijen die eigendommen of andere belangen hebben in of rondom de haven. Het is dus belangrijk dat er draagvlak is bij de betrokken partijen, voor zowel het einddoel als de weg er naar toe. De gemeente heeft zich daarbij laten adviseren door Vrolijks & Kragten, een gecombineerd adviesbureau. Zij voerden gesprekken met de directe gebruikers en andere betrokken partijen. Met de daaruit verkregen informatie schetsten zij drie scenario’s voor de toekomst van de jachthaven. In zijn vergadering van 10 oktober 2013 besloot de gemeenteraad dat scenario 3 het uitgangspunt voor de haven wordt: locatieontwikkeling. Dit scenario stelt de plek en haar kansen centraal. Het belangrijkste element is de verplaatsing van het botenstrand van WV Arne naar de landtong aan de overzijde van de haven. Daardoor wordt het beheergebied van WV Arne aaneengesloten, waardoor samenhang tussen gebruikersgroepen en leeftijdsgroepen binnen de vereniging verbeterd wordt. De locatie van het bestaande botenstrand komt vrij voor passende verblijfsrecreatie met aandacht voor landschappelijke presentatie vanaf de dijk. Het plein voor Brasserie Oostdok (voorheen de Waterherberg) wordt een centrale plek in een toeristische zone.

Meer informatie?

Op deze website vindt u informatie over dit project. Wilt u meer weten? Bekijk dan onderstaand document. U kunt ook contact opnemen met Geert Francke of René Dekker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (0118) 555 229 en (0118) 555 407. Of mail naar g.francke@veere.nl of m.dekker@veere.nl.

Oranjeplein

In het proces van ‘placemaking’ zijn de contouren voor het Oranjeplein ‘nieuwe stijl’ geschetst. Het eindrapport ‘Placemaking stad Veere’ is door de gemeenteraad vastgesteld op 4 juli 2013. Een vervolgstap is de herontwikkeling van het plein. Dit is opgepakt via drie sporen:

  1. een historische analyse van de infrastructuur en bebouwing van de stad
  2. een beeldkwaliteitplan
  3. een civieltechnisch ontwerp.

De heer drs. P. Sijnke heeft de historische analyse gemaakt. Hij is werkzaam bij het Zeeuws Archief en is lid van de monumentencommissie van de gemeente Veere. De heren ir. L. Harders en ir. B. Schout hebben het beeldkwaliteitplan opgesteld. De heer Harders is zelfstandig architect en tevens lid van de welstandscommissie van de gemeente Veere. De heer Schout is zelfstandig stedenbouwkundige. Het civieltechnisch ontwerp is gemaakt door de heren ir. J.W. Bosch en J. van Minnebruggen, beiden werkzaam voor adviesbureau Bosch Slabbers.

In april 2014 is met het proces gestart. Net als bij ‘Placemaking’ is ook hier gewerkt met een klankbordgroep. Deze is 8 keer bij elkaar gekomen en er zijn 2 openbare informatiebijeenkomsten geweest. In de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van 15 juni 2015 hebben de heren Bosch en Harders een korte presentatie gehouden. Ook waren er een aantal insprekers. De commissie heeft het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp inhoudelijk behandeld op 14 september 2015, gevolgd door vaststelling door de raad op 1 oktober 2015. Hierbij heeft de gemeenteraad een aantal wijzigingen aangebracht. De klankbordgroep adviseerde namelijk om op een paar onderdelen af te wijken van de voorstellen van de externe adviseurs. De raad heeft dit advies van de klankbordgroep integraal overgenomen. In het beeldkwaliteitplan zoals dat op deze webpagina is te raadplegen, zijn deze wijzigingen in een oranje kader aangegeven.
Het vastgestelde beeldkwaliteitplan is basis voor een nieuw bestemmingsplan voor het Oranjeplein en directe omgeving. De voorbereidingen hiervoor zijn intussen gestart. Daarin wordt ook bepaald welke functies er op het nieuwe Oranjeplein worden gerealiseerd. U kunt dan denken aan wonen, detailhandel, horeca, maatschappelijke functies e.d. Hieronder vind u de meest relevante documenten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Bekijk dan onderstaande documenten. Of neem contact op met Piet Baas. Hij is te bereiken via telefoonnummer (0118) 555 340 of per e-mail p.baas@veere.nl.

Placemaking Veere

Het hoofddoel van project Veelzijdig Veere is om de stad Veere leefbaarder en aantrekkelijker te maken voor inwoner, ondernemer en toerist. Een van de middelen daarbij is het autoluw maken van de stad. Daarvoor heeft de gemeente gebruik gemaakt van ‘Placemaking’, onder aansturing van adviesbureau Bosch Slabbers. Placemaking is een methode om samen met belanghebbenden te komen tot een optimaal ontwerp en gebruik van een openbare ruimte. Daarom is er, net als bij het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein, gewerkt met een klankbordgroep. De aandachtsgebieden bij Placemaking waren de vier grote openbare ruimten binnen de wallen van de stad: de omgeving van de Grote Kerk, de Kaai, de Markt en het Oranjeplein. De raad heeft op 4 juli 2013 ingestemd met het adviesrapport van Bosch Slabbers. Dit is voor het Oranjeplein nader uitgewerkt in een beeldkwaliteitplan en een civieltechnisch ontwerp. Elders op deze pagina leest u hier meer over. Ook heeft de raad ingestemd met de introductie van een parkeerverwijzingssysteem om de stad autoluw te maken. Het uitgangspunt daarbij is dat er in de stad uitsluitend mag worden geparkeerd door inwoners met een parkeervergunning. Bezoekers parkeren buiten de stad. De enige uitzondering hierop is het Oranjeplein. Daar blijft parkeren voor bezoekers mogelijk, zij het tegen een hoog tarief. Het aantal parkeerplaatsen wordt wel teruggebracht van 135 naar 70.

Meer informatie?

Op deze website wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen van het project. Wilt u meer weten? Bekijk dan onderstaande documenten. Of neem contact op met Piet Baas. Hij is te bereiken via telefoonnummer (0118) 555 340  of per e-mail p.baas@veere.nl.

Meer informatie over het project Veelzijdig Veere?

Binnen de gemeente Veere werken verschillende mensen aan het project Veelzijdig Veere. Heeft u vragen over een specifiek onderdeel van het project? Neem dan contact op met de bij dat onderdeel genoemde contactpersoon.

Documenten

Voor meer informatie kunt u ook de documenten hieronder bekijken.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps