Beleid voor Donker in het kustgebied van Veere inclusief Natura2000 gebieden

Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting gemeente Veere

Beleidsnota musea en presentatieruimten

Beleidsnotitie Pleegzorg in Zeeland 2016-2017

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020

Beleidsregel ontheffing drank- en horecawet

Beleidsregel uitstallingen

Beleidsregels afvalstoffenheffing Veere

Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Veere 2018

Beleidsregels bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen Veere 2016

Beleidsregels forensenbelasting gemeente Veere 2018

Beleidsregels met betrekking tot de kosten in de bestuurlijke voorprocedures belastingen en WOZ gemeente Veere 2018

Beleidsregels voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen gemeente Veere 2018

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Veere 2018

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Veere 2018

Convenant Zeeuwse kustvisie

Gemeentelijk antennebeleid Veere

Het incassoreglement automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente Veere 2018

Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Veere

Jeugdvoorzieningen Veere per kern

Kadernota kampeerterreinen Veere 2013

Kadernotitie detail en horeca overige kernen

Leidraad invordering gemeente Veere 2018

Nadere regels leefbaarheidsbijdrage

Nota Integrale Veiligheid Actualisatie 2017-2018

Nota evenementenbeleid 2016

Ontheffing sluitingsuur strandpaviljoens

Plan van aanpak invoering Verdrag van Aarhus

Protocol dwangsombedragen gemeente Veere

Uitvoeringsregels groen- en reststroken

Vaststelling beleidsregels afwijken bestemmingsplannen

Rioleringsplan gemeente Veere 2020-2023

Regeling vermoeden misstand 

Regeling vermoeden misstand