Waterschap Scheldestromen start half januari met het baggeren van waterlopen in de kernen: Meliskerke, Koudekerke, Zoutelande en Biggekerke.

Op de bodem van waterlopen, zoals sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water zelfs gaan stinken. Om dit te voorkomen baggeren we regelmatig.

De afspraken over deze baggerwerkzaamheden tussen gemeente Veere en waterschap zijn vastgelegd in de zogenoemde BOB-overeenkomst; Beheer en Onderhoud Bebouwd gebied.

Het kan zijn dat u tijdelijk overlast van deze werkzaamheden ervaart. In de folder Baggeren in stad en dorp vindt u meer informatie over waarom het waterschap deze werkzaamheden regelmatig uitvoert. 

Sloot met eenden

Folder Baggeren in stad en Dorp Waterschap Scheldestromen