De raadsfracties uit de gemeenteraad geven ieder jaar hun visie op de programmabegroting die het college heeft voorgelegd. Met de algemene beschouwingen geven ze aan waar ze in mee kunnen gaan, wat zij aangepast willen zien en waar zij het niet mee eens zijn. Daarvoor kunnen ze amendementen (voorstellen om de tekst te wijzigen) of moties (het inbrengen van een eigen beleidsstandpunt) indienen. Het aannemen van een amendement of motie kan grote gevolgen hebben voor het beleid of voorstel.

Belang

De gemeenteraad vooraf kan aangeven welke onderdelen van de begroting zij belangrijk vindt. Het college houdt daar dan rekening mee bij het opstellen van de begroting. Dat gebeurt door het vaststellen van de kadernota of kaderbrief. Daarmee gaat het college dan aan de slag bij het opstellen van het beleid met de financiële dekking voor het komende jaar. Daar zit ook een raming bij voor de daaropvolgende jaren.

Beschouwingen fracties 

In het college van de gemeente Veere vormen PvdA-GroenLinks, CDA en DTV een coalitie. in de oppositie zitten VVD, SGP-ChristenUnie en Lijst van Kervinck. Hieronder kunt u de beschouwingen van de zes fracties vinden.

Lijst van Kervinck